Skip to main content

Tydligare styrning ska utveckla Sveriges djurskyddskontroll

Pressmeddelande   •   Apr 16, 2019 11:00 CEST

Foto: Pixabay

För att få tydligare styrning och stöd inom djurskyddskontrollen stärks nu länsstyrelsernas ledningsrepresentation i rådet för djurskyddskontroll, som är myndigheternas gemensamma råd. Kompetensen inom djurskyddskontrollen är hög men skillnaderna mellan länsstyrelsernas resursåtgång är fortfarande stora.

Jordbruksverket och länsstyrelserna har tillsammans tagit fram mål för djurskyddskontrollen. Enligt målen bör arbetet genomföras på likartat sätt i hela landet. Nu skapar vi tillsammans bättre förutsättningar för det genom att tillsätta ytterligare två ledningsrepresentanter från länsstyrelserna i det gemensamma rådet för djurskyddskontroll.

Stor skillnad mellan länsstyrelserna

Länsstyrelserna gjorde cirka 10 400 djurskyddskontroller under 2018. Det är cirka 440 kontroller färre än under 2017 och cirka 510 färre än under 2016, samtidigt som det idag är fler som arbetar med djurskyddskontroller. Antalet årsarbetskrafter har ökat med 17 stycken mellan 2017 och 2018. Samtidigt är det fortfarande stor skillnad mellan länen i hur lång tid det tar att genomföra olika kontroller.

- Det är en oroande utveckling och orsakerna till det behöver undersökas. Länsstyrelserna verkar vara olika effektiva i kontrollarbetet. Det är däremot positivt att kompetensen inom djurskyddskontrollen är god, säger Katarina Andersson på Jordbruksverket.


Anmälningsärenden tar fortsatt mycket tid och under 2018 kom nästan 14 000 ärenden in till länsstyrelserna, vilket är en ökning med drygt 800 stycken från året innan.

Med bra stöd och styrning kan måluppfyllelsen öka

Det går inte att dra slutsatser som enkelt förklarar de stora skillnaderna mellan länsstyrelsernas resursåtgång och måluppfyllelse. Det kan handla om en kombination av olika faktorer som resurser, nya arbetsuppgifter, ledningsstruktur eller geografiska faktorer.

Jordbruksverket har genomfört revisioner av länsstyrelserna och en generell slutsats är att det finns en hög kompetens, ett stort engagemang och en delaktighet i arbetet med djurskyddskontrollen. De länsstyrelser som har en tydlig ledning och styrning och kommunicerar ut verksamhetens mål till medarbetarna tenderar generellt att ha en högre måluppfyllelse. Och nu gäller det för myndigheterna att tillsammans att utveckla arbetet.

- Djurskyddskontrollen drivs framåt på ett konstruktivt sätt genom arbetet som sker inom rådet för djurskyddskontroll. Viktiga framgångsfaktorer är att ha en tydligt strukturerad prioritering och att använda varandras goda exempel för att likrikta kontrollverksamheten. Det arbete som pågår kommer att intensifieras, avslutar Katarina Andersson.

Enligt djurskyddsförordningen ska Jordbruksverket, Livsmedelsverket och länsstyrelserna samverka i det gemensamma rådet för djurskyddskontroll, för att djurskyddskontrollen ska utvecklas i syfte att bli mer rättssäker, likvärdig och effektiv.

Rådet ska särskilt
1. samordna löpande strategiska frågor som rör djurskyddskontrollen

2. identifiera områden där samsyn och samverkan inom kontrollen brister.

Jordbruksverket ska senast den 31 december varje år rapportera resultatet och effekterna av rådets arbete till regeringskansliet.

Mer information

Djurskyddskontrollen 2018 – en redovisning av länsstyrelsernas arbete


Kontakt:
Katarina Andersson
Avdelningen för djurskydd och hälsa
Katarina.Andersson@jordbruksverket.se
Telefon: 036-15 50 68

Jordbruksverket är regeringens expert- och förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygdsutveckling. Vi arbetar för ett konkurrenskraftigt jordbruk, en levande landsbygd och ett hållbart samhälle.