Media-no-image

Nu kommer JP Infonets digitala lagkommentar till förvaltningsprocesslagen

Pressmeddelanden   •   2015-05-22 07:00 CEST

JP Kommentarer FPL erbjuder en kvalitativ och systematisk genomgång av förvaltningsprocesslagens bestämmelser. Förvaltningsprocesslagen (1971:291) reglerar rättegångsförfarandet och handläggningen i förvaltningsdomstolarna. Författare till kommentaren är Anders Bengtsson, Chefsrådman på Mark- och miljödomstolen i Växjö, Carin Jahn, kammarrättsråd vid Kammarrätten i Stockholm och Gustaf Wall, Jur. dr och universitetsadjunkt verksam vid Uppsala universitet.

Lagkommentaren finns i digitalt format och användaren kommer enkelt åt den online. Den baserar sig främst på förarbeten och vägledande praxis. I anknytning till varje paragraf finner du det relaterade materialet enkelt via länkar. Du kan också välja att söka i materialet med Googles sökmotor. Då kommentaren finns online uppdateras den ständigt och speglar alltid gällande rätt.

Förvaltningsprocesslagen är en mycket smidig men samtidigt rättssäker processlag som har stor betydelse även utanför förvaltningsdomstolarna. En mycket stor del av de frågor som avgörs i svenska domstolar görs med förvaltningsprocesslagen i ryggen. Även ärendelagen, som mark- och miljödomstolarna numera tillämpar i en stor del av sina mål har hämtat det mesta av sitt innehåll från förvaltningsprocesslagen. Även om lagen är lätt att navigera så uppkommer ofta tolkningsfrågor och för tillämparen är det därför viktigt att ha tillgång till en lättillgänglig kommentar.

– Genom att under många år ha jobbat praktiskt med förvaltningsrättsliga frågor, mestadels i myndighet och i domstolar, så har jag en ganska klar bild av vad jag själv efterfrågar och tror att många andra tillämpade också är ute efter. Därför är det intressant att ge sig på en av de mer grundläggande lagstiftningarna för att ge ingångar och manövrera kring en del tolkningsfrågor, säger Anders Bengtsson.

Carin Jahn hoppas att kommentaren ska komma till nytta för alla dem som processar i förvaltningsdomstol, såväl offentliga tjänstemän som jurister och enskilda personer.

­– Det har varit kul att dyka ner lite djupare i paragraferna och försöka förklara vad det som står där betyder, så att även den som inte är juridiskt insatt ska kunna förstå, säger Carin Jahn.

JP Kommentarer FPL finns nu tillgänglig att köpa på JP Infonets hemsida. Kostnaden för ett årsabonnemang av lagkommentaren är 720 kronor.

Om JP Infonet Förlag
JP Infonet är ett av Sveriges ledande juridiska förlag med majoriteten av Sveriges kommuner som kunder. Bland våra kunder finns även myndigheter, advokatbyråer, organisationer och privata företag där våra heltäckande informationstjänster blivit ett självklart verktyg i vardagen. Varje dag hämtar hundratusentals användare det underlag de behöver för att fatta rättssäkra beslut från våra tjänster. Vi erbjuder webbaserade informationstjänster, rådgivning och utbildningar.

​JP Kommentarer FPL erbjuder en kvalitativ och systematisk genomgång av förvaltningsprocesslagens bestämmelser. Författare till kommentaren är Anders Bengtsson, Chefsrådman på Mark- och miljödomstolen i Växjö, Carin Jahn, kammarrättsråd vid Kammarrätten i Stockholm och Gustaf Wall, Jur. dr och universitetsadjunkt verksam vid Uppsala universitet.

Läs vidare »
Media-no-image

Olle Lundin kommenterar lagen om vissa kommunala befogenheter

Pressmeddelanden   •   2015-05-12 11:50 CEST

JP Infonet Förlag lanserar ytterligare en digital lagkommentar. Denna gång är det Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, som kommenterar Lagen om vissa kommunala befogenheter.

– Sedan några år tillbaka har kommunerna tillgång till lagstiftning som ger möjlighet att påverka bland annat stora infrastrukturprojekt och biståndsfrågor. Om man arbetar med de här frågorna är kommentaren ett bra redskap och vår tanke med den är att visa på alla de möjligheter som lagen innebär för kommunerna, säger Joanna Franzén, projektledare på JP Infonet.

En lagkommentar ger vägledning i att tolka och förstå lagtexten i dess praktiska mening. Paragraf för paragraf förklaras innebörden av lagtexten på ett lättbegripligt sätt. Alla kommentarer från JP Infonet är digitala och innehållet är enkelt tillgängligt via en webbportal. Den stora fördelen med detta är att innehållet är sökbart och att det ständigt uppdateras när lagändringar och ny praxis kommer. Utöver själva lagkommentarerna får du också tillgång till en stor mängd relaterat material såsom författningar, domar, förarbeten och analyser.

JP Infonets lagkommentarer tas fram av framstående jurister inom respektive område. Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet är författare till kommentaren Lagen om vissa kommunala befogenheter.

– Det är en rolig lag som är positiv för kommunerna, säger Olle Lundin om sitt arbete med att framställa materialet.

Olle har gett ut flertalet publikationer inom bland annat allmän förvaltningsrätt och kommunalrätt samt är utsedd till ledamot i Europarådsgruppen om regional och lokalt självstyre. För JP Infonet har han även kommenterat Personuppgiftslagen

Läs mer om JP Kommentarer Befogenhetslagen


Lagen om vissa kommunala befogenheter
Sveriges kommuner styrs av kommunlagen och lagen om vissa kommunala befogenheter, befogenhetslagen. Befogenhetslagen är en speciallag och har företräde framför kommunallagen. I lagen regleras de kompetensutvidgande tidigare kallade smålagarna i en gemensam lag. Lagen är befogenhetsutvidgande i förhållande till kommunallagen och ger kommuner och landsting utökade möjligheter att ägna sig åt uppgifter som normalt inte anses ingå i den kommunala kompetensen enligt 2 kap kommunallagen. Detta kan t.ex. inkludera att lämna bidrag till byggande av statlig väg och järnväg, att lämna bidrag till högskoleverksamhet samt att medfinansiera projekt inom ramen för EG:s strukturfonder och program

Om JP Infonet Förlag
JP Infonet är ett av Sveriges ledande juridiska förlag med majoriteten av Sveriges kommuner som kunder. Bland våra kunder finns även myndigheter, advokatbyråer, organisationer och privata företag där våra heltäckande informationstjänster blivit ett självklart verktyg i vardagen. Varje dag hämtar hundratusentals användare det underlag de behöver för att fatta rättssäkra beslut från våra tjänster. Vi erbjuder webbaserade informationstjänster, rådgivning och utbildningar.

JP Infonet Förlag lanserar ytterligare en digital lagkommentar. Denna gång är det Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, som kommenterar Lagen om vissa kommunala befogenheter.

Läs vidare »
Media-no-image

JP Infonets tjänst JP Rättsfallsnet–Migration bidrar till forskning om asylärenden

Pressmeddelanden   •   2015-05-07 15:50 CEST

En kommande doktorsavhandling visar att utgången i asylärenden i migrationsdomstolarna kan påverkas av nämndemännens politiska tillhörighet. Linna Martén, nationalekonom vid Uppsala universitet ligger bakom studien där JP Rättsfallsnet–Migration utgör en viktig källa.

Genom att analysera drygt 15 000 domar från migrationsdomstolarna i Malmö, Göteborg och Stockholm mellan 2011 och 2013 har Linna Martén kunnat påvisa ett statistiskt samband mellan nämndemännens politiska tillhörighet och sannolikheten att asyl beviljas. Huvudsaklig källa till studien har varit JP Rättsfallsnet–Migration. Genom att plocka ut stora volymer relevanta avgöranden, i det här fallet ca 12 000 stycken, och extrahera data om nämndemän och utfall kunde hon bekräfta ett mönster.

– Jag sökte upp domar där nämndemän deltagit och extraherade den data jag behövde. Sedan samlade jag in listor från landstingen om nämndemännens partitillhörighet. Därefter kunde jag undersöka hur besluten varierade med nämndemännens partitillhörighet.

Med hjälp av JP Infonets tjänst JP Rättsfallsnet–Migration kunde Linna Martén fritextsöka i långt över 100 000 avgöranden från migrationsdomstolarna.

- Idag finns helt nya möjligheter att, med hjälp av våra omfattande databaser och sökteknik, använda den här typen av material som underlag för bl.a. forskning, säger Jörgen Palmberg, VD för JP Infonet Förlag AB.

- Vi är glada över att våra tjänster på detta sätt kan bidra till forskningen. Detta är en viktig studie som väcker frågor om Sveriges rättssäkerhet. I JP Rättsfallsnet–Migration finns en liten del av den omfattande databas som vår tjänst JP Rättsfallsnet utgör. Där samlar vi alla Sveriges domar och gör dem sökbara med Googles sökteknik. Våra tjänster ger unika möjligheter för fortsatt bearbetning och forskning inom alla rättsområden, säger Jörgen Palmberg.

Om JP Infonet Förlag
JP Infonet är ett av Sveriges ledande juridiska förlag med majoriteten av Sveriges kommuner som kunder. Bland våra kunder finns även myndigheter, advokatbyråer, organisationer och privata företag där våra heltäckande informationstjänster blivit ett självklart verktyg i vardagen. Varje dag hämtar hundratusentals användare det underlag de behöver för att fatta rättssäkra beslut från våra tjänster. Vi erbjuder webbaserade informationstjänster, rådgivning och utbildningar.

En kommande doktorsavhandling visar att utgången i asylärenden i migrationsdomstolarna kan påverkas av nämndemännens politiska tillhörighet. Linna Martén, nationalekonom vid Uppsala universitet ligger bakom studien där JP Rättsfallsnet–Migration utgör en viktig källa.

Läs vidare »
Rhhvv3pkrtht7jgqve2y

Ny expert för JP Socialnet

Pressmeddelanden   •   2015-01-15 10:43 CET

JP Infonet välkomnar Christian Källström som ny expert i JP Socialnet. Christian är chefsjurist på Humana, Sveriges största privata anordnare av personlig assistans, där han arbetat som jurist sedan 2005. Han har under dessa 10 år drivit ett stort antal processer avseende rätten till assistans och ersättning för kostnader för personlig assistans gentemot både kommun och Försäkringskassan.

Klapjcjjpualolybfnye

Ny tjänst inom arbetsmiljöområdet

Pressmeddelanden   •   2015-01-14 14:53 CET

JP Infonet presenterar den nya juridiska informationstjänsten JP Arbetsmiljönet. Tjänsten riktar sig till dig som är arbetsmiljöansvarig, skyddsombud eller i övrigt har en samordnande roll inom arbetsmiljöområdet.

Hewsmddfeq5vyfzxwcaa

JP Infonet lanserar ny lagkommentar inom miljörätt

Pressmeddelanden   •   2014-11-05 15:00 CET

JP Infonet kan idag presentera en ny lagkommentar för dig som arbetar med frågor inom miljörätt. JP Kommentarer Miljöbalken ger dig, utöver informativa och ständigt uppdaterade kommentarer till balken, även en kommenterad version av lagen om mark- och miljödomstolar.

Dcne3rndrh2hevdb2fxz

Ny expert för JP Brottmålsnet

Pressmeddelanden   •   2014-10-29 10:33 CET

Jack Ågren blir ny författare för JP Infonet. Jack är universitetslektor i straffrätt och kommer att skriva om straffrättsliga företeelser och även analysera enskilda fall för informationstjänsten JP Brottmålsnet.

O0dbytylfufeohljomxr

JP Infonet får ny marknads- och försäljningschef

Pressmeddelanden   •   2014-10-10 11:09 CEST

Media-no-image

JP Infonet lanserar ny lagkommentar

Pressmeddelanden   •   2014-10-01 11:06 CEST

JP Infonet kan idag presentera en ny lagkommentar för dig som arbetar med delgivning; JP Kommentarer Delgivningslagen. Lagkommentarerna speglar alltid gällande rätt genom att ständigt uppdateras när lagändringar och ny praxis tillkommer.

Delgivning är ett sätt att säkerställa att den som berörs av ett mål eller ärende har tagit del av viktig information. Det vanligaste är att informationen skickas till den som ska delges, men delgivning kan också ske på ett antal andra sätt. Är informationen av begränsad omfattning kan till exempel delgivningen i vissa fall förmedlas muntligt. Om den som ska delges är svår att nå kan stämningsmannadelgivning användas, när alla kriterier för sådan är uppfyllda.

I JP Kommentarer Delgivningslagen får användaren en systematisk och djupgående beskrivning av varje paragrafs praktiska tillämpning. Kommentarerna baserar sig på förarbeten och vägledande praxis. Användaren får också information om förhållandet till angränsande lagstiftning och de senaste uppdateringarna som berör regelverket. Kommentarerna, som är särskilt intressanta för domstolar, länsstyrelser, andra myndigheter och delgivningsföretag,uppdateras löpande och speglar alltid gällande rätt.

Författare till JP Kommentarer Delgivningslagen är Natalie Glotz Stade, stadsjurist med gedigen erfarenhet inom det offentligrättsliga området.


Om JP Infonet Förlag
JP Infonet Förlag grundades 1999 och är ett av landets stora juridiska förlag. JP Infonet levererar varje dag heltäckande informationstjänster till användare inom kommuner, landsting och staten, domstolar, advokatbyråer, organisationer, privata företag och media. I våra tjänster hämtar varje dag hundratusentals användare det underlag de behöver för att fatta rätt beslut. JP Infonet har alltid legat i framkant i utvecklingen av tjänster med rättsinformation. Vår framgång bygger på att vi erbjuder den viktigaste informationen i det bästa formatet.

JP Infonet kan idag presentera en ny lagkommentar för dig som arbetar med delgivning; JP Kommentarer Delgivningslagen. Lagkommentarerna speglar alltid gällande rätt genom att ständigt uppdateras när lagändringar och ny praxis tillkommer.

Läs vidare »
Media-no-image

JP Infonet lanserar tre nya lagkommentarer

Pressmeddelanden   •   2014-09-25 09:33 CEST

JP Infonet kan idag presentera tre, nya digitala lagkommentarer för dig som arbetar med frågor som rör bidrag och stöd till människor med funktionsnedsättning eller allvarlig sjukdom; JP Kommentarer Bilstöd, JP Kommentarer Vårdbidrag och JP Kommentarer Handikappsersättning. Kommentarerna uppdateras löpande och speglar alltid gällande rätt.

Lagkommentarerna, som framförallt avser 22, 50 respektive 52 kap. socialförsäkringsbalken, hjälper dig att tolka och förstå lagtexten i dess praktiska mening. Utöver kommentarerna ger tjänsterna dessutom tillgång till ett stort utbud av relaterat material såsom författningar, förarbeten, domar och beslut - allt för att användaren ska få de bästa tänkbara förutsättningarna att förstå rättsområdet. Författare är Finn Kronsporre, socialrättsjurist med lång erfarenhet av rådgivning och processföring.

Lagkommentarerna riktar sig främst till dig som handlägger ärenden eller mål inom området, men också till dig som annars kommer i kontakt med socialförsäkringsfrågor.


Om JP Infonet Förlag
JP Infonet Förlag grundades 1999 och är ett av landets stora juridiska förlag. JP Infonet levererar varje dag heltäckande informationstjänster till användare inom kommuner, landsting och staten, domstolar, advokatbyråer, organisationer, privata företag och media. I våra tjänster hämtar varje dag hundratusentals användare det underlag de behöver för att fatta rätt beslut. JP Infonet har alltid legat i framkant i utvecklingen av tjänster med rättsinformation. Vår framgång bygger på att vi erbjuder den viktigaste informationen i det bästa formatet.

Läs vidare »

Bilder & Videor 5 bilder

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Utvecklingschef
 • kim.lundgren@jpinfonet.se
 • 08-462 65 60
 • 070-754 64 44

 • Presskontakt
 • VD
 • jorgen.palmberg@jpinfonet.se
 • 08-462 65 60
 • 070-355 54 00

Om JP Infonet Förlag AB

JP Infonet är ett av Sveriges ledande juridiska förlag med majoriteten av Sveriges kommuner som kunder. Vi erbjuder webbtjänster, rådgivning och utbildningar. Varje dag hämtar hundratusentals användare det underlag de behöver för att fatta rättssäkra beslut från våra heltäckande informationstjänster.

Adress

 • JP Infonet Förlag AB
 • Kornhamnstorg 6
 • 103 16 Stockholm
 • Vår hemsida

Länkar