Skip to main content

Frågor om biografen som kommer att ställas på Allmänhetens frågestund

Nyhet   •   Feb 23, 2019 08:00 CET

Hur har kommunledningen tänkt när det gäller de för- och nackdelar samt utvecklingsbehov som anges i beslutsunderlaget till det förslag om biografverksamheten som kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta. Det är en av frågorna till kommunledningen som kommer att ställas under Allmänhetens frågestund vid Kommunfullmäktiges sammanträde måndag 25 februari 2019.

……………………………………….

Frågor till kommunledningen under Allmänhetens frågestund vid Kommunfullmäktiges sammanträde måndag 25 februari 2019:

Fråga 1: I debatten har det ofta sagts att det skulle vara i strid med konkurrenslagstiftningen att driva biografen i kulturförvaltningen regi. Därav en flytt till Besök Linde. Vi har fått information från kommunens jurist att det inte spelar någon roll vem som driver verksamheten. Stämmer det?

……………………………………….

Det finns tre tänkbara alternativ för framtida drift av biografverksamheten, enligt den utredning som gjorts av Kristina Öster (kulturchef i Lindesbergs kommun) och Åsa Jönsson-Carlsson (VD för kommunala Besök Linde AB) och som ligger till grund för det förslag som kommunstyrelsen idag föreslår att kommunfullmäktige ska besluta. Hur har kommunledningen tänkt när det gäller de för- och nackdelar samt utvecklingsbehov som anges i beslutsunderlaget för alternativ 3: Verksamheten sköts av Besök Linde AB

Fråga 2: Har Besök Linde AB fortfarande uppdraget att lägga ut biografverksamheten på en extern entreprenör? Om så är fallet är det alternativ 3: ”Verksamheten sköts av Besök Linde AB” som övergår till alternativ 2: ”Verksamheten sköts av en entreprenör på kommunalt uppdrag”. Stämmer det?

……………………………………….

Fördelar enligt utredningen:

Om politiken vill ge ett kulturpolitiskt uppdrag är det möjligt.

Fråga 3: Vill och kan kommunledningen ge Besök Linde AB ett sådant kulturpolitiskt uppdrag? Exempelvis: Kan kommunens ställa krav på att en entreprenör ska ha ett filmutbud innehållande minst tio procent från andra länder än Sverige, Storbritannien, USA och Nya Zeeland samt att kommunen får tillgång till tjugo dagar per år för att ta tillvara olika kulturella intressen?

Det finns potentiella synergier med Lindesberg Arena då det gäller konferenser, föreläsningar och andra uthyrningar.

Evenemangsdelen blir förstärkt med ytterligare en mellanstor lokal, till exempel för teater.

Fråga 4: Lindesberg Arena (som drivs av Besök Linde AB) använder redan idag Lindeskolans aula (som hyrs ut av Barn- och utbildningsförvaltningen/Lindeskolan). Finns inte motsvarande möjlighet redan för Folkets Hus Bio (som hyrs ut av Tillväxtförvaltningen)?

Samarbetet med föreningar kan utökas.

Fråga 5: Vill och får de ideella krafter som idag bidrar till att driva verksamheter göra det i ett kommunalt bolag? Exempelvis Biogruppen med vuxna volontärer, Filmstudion, Operasektionen och Riksteaterföreningen.


……………………………………….

Nackdelar enligt utredningen:


Det finns konkurrensrättsliga aspekter på verksamheten.

Fråga 6: Ett skäl att bolagisera biografverksamheten har varit att inte snedvrida konkurrensen. Stämmer det oavsett om biografen drivs av en kommunal förvaltning eller ett kommunalt bolag?


Ekonomin är inte säkerställd.

Fråga 7: Besök Linde AB gick under 2018 med förlust omkring 10 miljoner kronor som finansieras genom koncernbidrag. Hur ämnar man finansiera biografverksamheten i ett förlustbolag?

Fråga 8: Har en konsekvensanalys gjorts utifrån bioverksamhetens budget och framtida kostnader för att driva biografverksamheten?

Fråga 9: Besök Linde AB har marknadsanpassat hyrorna i Stripa. Kommer hyrorna i Folkets Hus för exempelvis Lindesbergs Filmstudio och Lindesbergs Riksteaterförening också att marknadsanpassas?

Fråga 10: Om Besök Linde AB tar över ansvaret för ishallen Lindehov och ridhuset i Norslund - kommer hyrorna även där att marknadsanpassas?


En ny organisation behöver skapas.

Samarbete med annan fastighetsägare.

Fråga 11: Vad innebär det för nackdelar med detta?


Biogruppen kan inte fortsätta.


Fråga 12: Trots denna förutsedda nackdel finns en samstämd vilja att biogruppen ska få fortsätta sitt arbete. Är det juridiskt möjligt för ett kommunalt bolag att använda ideella krafter? Vilket arbetsgivaransvar har Besök Linde AB för biogruppen och de vuxna volontärer som nu bidrar med ideella insatser för biografverksamheten?

……………………………………….

Vad krävs för att verksamheten ska fungera och utvecklas på ett bra sätt? enligt utredningen:


Delvis krävs omstrukturering inom Besök Linde AB för att kunna hantera biografen på ett bra sätt.

Verksamheten behöver en större budget och/eller avsluta biogruppen så att det går att göra en vinst på försäljningen.

Fråga 13: Vilka resurser finns för att driva verksamheten och utveckla den på ett bra sätt?

Fråga 14: Ämnar man tillföra en större budget eller ämnar man att avsluta biogruppen?

Besök Linde AB behöver stärka kompetensen inom biografområdet.

Fråga 15: Vid varje bioföreställning krävs minst tre personer - en maskinist och två till försäljning av godis och biljetter. Utöver detta behövs kompetens för beställning, filmsättning samt gedigen filmkunskap och kännedom om sin publik. Hur ämnar Besök Linde AB genomföra denna kompetensutveckling till det tilltänkta övertagandet om ett halvår, hösten 2019?

……………………………………….

Till sist:

Fråga 16: Vad har kommunledningen för tankar om Besök Linde AB eller en extern entreprenör av någon anledning lägger ned biografverksamheten?

Fråga 17: Har kommunledningen tagit del av erfarenheter från andra biografverksamheter på mindre orter som drivs i privat regi eller kommunal bolagsform?

……………………………………….