Skip to main content

Nytt remissvar om Lindesbergs kommunövergripande bild- och formstrategi

Nyhet   •   Jan 03, 2018 09:00 CET

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen vill förtydliga och ändra ett antal punkter i förslaget till Lindesbergs kommuns kommunövergripande bild- och formstrategi. Det skriver förbundet i sitt remissvar till Lindesbergs kommun.

Det kommunala fastighetsbolaget FALAB har tidigare lämnat sitt remissvar och nu har även Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen tyckt till om förslaget till en kommunövergripande bild- och formstrategi i Lindesberg.

Ny kommunövergripande bild- och formstrategi

Lindesbergs kommun bör få en ny bild- och formstrategin, enligt tillväxtförvaltningens förslag till tillväxtutskottet. I "Bild och formstrategi för Lindesbergs kommun 2018-2021" ingår fyra delar: en konstpolicy gällande kommunen, 1% regeln för konstnärliga utsmyckningar vid offentlig byggnation, riktlinjer gällande den offentliga konsten samt en samverkansgrupp kring det offentliga rummet.

"Syftet med en bild- och formstrategi är att skapa tydlighet och transparens kring kommunens syn på konst i det offentliga rummet. Det offentliga rummet är ett utrymme där vi alla vistas i och blir därför en fråga som berör många invånare. Att skapa tydlighet underlättar kommunikationen mellan kommun och invånare", skriver tillväxtförvaltningen.

Remissvar från Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen

”All fast konst som placeras på allmän plats måste bedömas utifrån lovplikt, stadsbild, gestaltning, riskbedömningar, underhåll och skötsel under alla årstidsaspekter”, skriver Samhällsbyggsnadsförbundet i Bergslagen: ”Vid nyetablering av konstverk måste därför en arbetsgrupp med berörda förvaltningar och verksamheter etableras. Stadsarkitektens och Stadsträdgårdsmästarens roll är att väga och bedöma objekten ur mer överordnade gestalningsaspekter”.

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen vill i sitt remissvar förtydliga och ändra ett antal punkter i förslaget - bland annat:

”Förslaget till policy bör ändras från att stärka konstnärernas arbetsvillkor till att berika det offentliga rummet med konstnärliga gestaltningar och inslag”.

”En tidig behandling av konstnärliga frågor bör finnas med i rutinerna i den planerande förvaltningen. Utrymmet för konstnärliga frågor kan då bättre styras upp och effektiviseras. En tidig delaktighet av konstnärer i den överordnade planeringen kan dock påverka planprocessen och ekonomin avsevärt”.

Vidare pekar Samhällsbyggnadsförbundet på två otydligheter - dels om hur LOU (lagen om offentlig upphandling) berörs; dels om den kommunövergripande bild- och formstrategin även ska gälla för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen.

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen är ett tekniskt kommunalförbund för de fyra bergslagskommunerna Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora. Verksamheterna består av områdena: Gata, Park & Idrott, Lokal & Miljöservice, Naturvård, Trafik, Vatten & Avlopp, Avfall & Återvinning.

Remissvar från kommunala fastighetsbolaget FALAB

"Sammanfattningsvis kan FALAB/LIBO konstatera två punkter som bör beaktas särskilt i strategin - den kommunala likabehandlingsprincipen och det faktum att en kommunal strategi inte kan ersätta bolagens ägardirektiv och styrelsebeslut", skriver Fastigheter i Linde AB.

Enligt FALAB kan den föreslagna strategin strida mot den kommunala likabehandlingsprincipen då den i stort bygger på att "skapa förutsättningar för konstnärer". "Följden torde bli att det ska tas fram motsvarande strategier för att skapa förutsättningar för samhällets övriga yrkesgrupper", skriver FALAB.

"Strategin kan inte kräva av FALAB och LIBO (det kommunala bostadsbolaget) att följa den annat än 'i tillämpliga delar' då det inte är skattepengar vi finansierar vår byggnation med. FALAB har idag ett styrelsebeslut av avsätta 1% (dock max 1 milj kr) vid all nyproduktion av offentliga lokaler (ej bostäder). En kommunal policy kan inte gälla före bolagens styrelsebeslut", skriver FALAB.