Skip to main content

Betesförmedling på Länsstyrelsen Värmlands webbplats.

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2019 15:40 CET

Betesförmedlingen ska förmedla kontakter mellan mark- och djurägare så att du som har djur kan hitta bete till dina djur och du som har mark kan få djur som betar den. Tjänsten ingår i en nationell satsning för att öka skötseln av ängs- och betesmarker.

Naturliga ängs- och betesmarker är bland de mest artrika miljöerna vi har i Sverige och de är utpekade som biologiskt värdefulla. De innehåller foderresurser som betesdjur kan nyttja och det bidrar till att levande, öppna landskap bevaras. Trenden är dock att dessa naturliga ängs- och betesmarker minskar. Nationellt sett återstår 25 procent av den betesmark som fanns år 1927, och för ängsmarker är den siffran så låg som 1 procent. För Värmlands del är idag hälften av naturliga ängs- och betesmarker med särskilt höga värden i behov av antingen mer skötsel eller en restaurering för att återfå sina naturvärden. Därför har Länsstyrelsen startat betesförmedlingen, som ingår i en nationell satsning för att öka skötseln av ängs- och betesmarker.

- Förhoppningen är att vår nya betesförmedling ska underlätta för djur- och markägare att hitta varandra samt att foderresurser på ängs- och betesmarker tas tillvara i högre grad, säger Sofie Eriksson som arbetar med betesmarker på Länsstyrelsen Värmland. Inte minst med tanke på hur foderläget ser ut efter förra sommarens torka.

Betesförmedlingen är i första hand till för bete och skörd av naturliga ängs- och betesmarker men andra arealer som går att beta eller skörda grovfoder på är också välkomna.

Del av Livsmedelsstrategin

Betesförmedlingen blir också en del i att genomföra Livsmedelsstrategin för Värmland. I strategin är målbilden att uppnå bland annat ”gräsbaserad produktion med hög kvalitet på djurhållning och kött, lönsamma och växande företag som producerar efterfrågade värden samt ett öppet och levande landskap för boende och besökare”.

Intresseanmälan betesförmedling

Den som vill vara med i betesförmedlingen kan gå in på www.lansstyrelsen.se/varmland/betesformedling och registrera sin intresseanmälan.

Registrerade uppgifter används för att förmedla kontakter mellan djur- och markägare. Intresseanmälan finns kvar i sex månader, om man inte ber om att få den borttagen tidigare.


Kontakt

Sofie Eriksson
Lantbruksenheten, Länsstyrelsen Värmland
010-224 74 66
sofie.eriksson@lansstyrelsen.se

Om Länsstyrelsen
Vi är riksdagens och regeringens länk till och från Värmland. Vi för länets talan och samtidigt arbetar vi för att nationella beslut får ett så bra genomslag som möjligt i länet.