Skip to main content

Kontrollerad skogsbränning i naturreserveratet Lisselberget

Pressmeddelande   •   Jul 11, 2013 13:42 CEST

På lördag planerar Skogsstyrelsen att bränna ett skogsområde inom naturreservatet Lisselberget.

Lördagen den 13 juli planerar Skogsstyrelsen att utföra en så kallad naturvårdsbränning inom naturreservatet Lisselberget, beläget 5 km öster om Sysslebäck. Sådana utförs för att bibehålla och stärka förutsättningarna för växter och djur som missgynnas av att skogsbränder numera sker så sällan.

Naturvårdsbränningen, som omfattar c:a 15 hektar skogsmark, ingår i skötseln av reservatet och utförs på uppdrag av Länsstyrelsen Värmland, som ansvarar för reservatets skötsel.

Innan människan lärde sig att effektivt bekämpa skogsbränder brann det betydligt oftare i våra skogar. Stora delar av den svenska skogsmarken brann minst en gång per århundrade

– Skogsbranden skapar en öppnare, ljusare skog med gott om död ved och speciella livsmiljöer som flera hotade arter är anpassade till. Därför är naturvårdsbränning i vissa naturreservat en viktig åtgärd för att bevara reservatets värde för hotade arter, säger Lennart Landenmark, reservatsförvaltare vid Länsstyrelsen.

Skogen i naturreservatet Lisselberget har tidigare varit präglad av skogsbrand. Spår efter brand förekommer allmänt på gamla tallstammar och tallstubbar i hela området, på en del efter hela fem olika bränder! Nu är det dock länge sedan som skogen brann och granen har börjat ta över och
försämrar mångfalden.

I naturreservatets syften ingår att skapa nya brandfält så att området på sikt delvis ska innehålla skog i olika utvecklingsstadier efter brand. Några exempel på arter som kommer att ha nytta av denna naturvårdsbränning är tretåig hackspett och skalbaggarna slät tallkapuschongbagge och större flatbagge.

Mediarepresentanter som önskar närvara vid naturvårdsbränningen ombedes kontakta nedanstående i förväg för kontroll av möjlighet till besök på plats och överenskommelse om tid för besöket. För att kunna upprätthålla fullgod säkerhet i samband med bränningen är det viktigt att ingen kommer dit
oanmäld.

Kontaktperson

Lennart Landenmark; 054 – 19 70 79, 070 - 601 87 80


Om Länsstyrelsen
Vi är riksdagens och regeringens länk till och från Värmland. Vi för länets talan och samtidigt arbetar vi för att nationella beslut får ett så bra genomslag som möjligt i länet.