Skip to main content

Öjersbyn blir länets första naturreservat för 2017

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2017 10:13 CET

Miljöbilder från Öjersbyn, sluttning ner mot Dammtjärnen

Länsstyrelsen Värmland har fattat beslut om bildande av naturreservatet Öjersbyn i Årjängs kommun. Det prioriterade bevarandevärdet för området är naturskog med riklig förekomst av död ved och gamla träd och att göra området tillgängligt för det rörliga friluftslivet. Naturreservatet omfattar totalt cirka 144 hektar.

Området ger en genuin känsla av att vara långt borta från bebyggelse eller tätort eftersom tystnaden är påtaglig. En stor del av skogen inom området växer på låga, mjukt rundade klippor med inslag av mindre våtmarker. Skogen är gammal i största delen av reservatet och spår av tidigare skogsbruk är relativt få.

Höjdryggen väster om Öjersbyn är ett område med stor förekomst av både nyckelbiotoper och naturvärdesobjekt. Inom området finns många skogsbestånd med höga naturvärden, bland annat gammal granskog med varierande andel lövträd och gammal tallskog med inslag av lövträd. Det finns gott om död ved samt en hel del lövträd som bryter dominansen av gran och tall. Inom området har det förutom några rödlistade arter även noterats flera signalarter, det vill säga arter som genom sin närvaro kan indikera att ett område har höga naturvärden.

Arbetet med ett långsiktigt bevarande av de skogliga naturvärdena vid Öjersbyn påbörjades redan på 1990-talet. Ungefär hälften av landarealen för naturreservatet Öjersbyn ägs av staten. För de resterande markerna har avtal tecknats med markägare.

Bildandet av naturreservatet Öjersbyn är en del i Länsstyrelsens arbete med miljökvalitetsmålen ”Levande skogar” samt ”Ett rikt växt- och djurliv”. Beslutet följer nationella och regionala riktlinjer och strategier för prioritering av naturreservatsskydd, vilka bygger på Sveriges internationella åtaganden om skydd av den biologiska mångfalden.

Relaterat

Se även 10 nya beslut om naturreservat i Värmlands län 2016

Om Länsstyrelsen
Vi är riksdagens och regeringens länk till och från Värmland. Vi för länets talan och samtidigt arbetar vi för att nationella beslut får ett så bra genomslag som möjligt i länet.