Skip to main content

Utsläppen från massa- och pappersindustrierna fortsätter minska

Pressmeddelande   •   Mar 28, 2006 13:41 CEST

De senaste 30 åren har det skett en kraftig minskning av flera betydande utsläpp från massa- och pappersindustrierna i Värmland. Det visar en nyligen publicerad rapport om Länets emissionsförhållanden.Länsstyrelsen har sammanställt utsläppsdata till luft och vatten från massa- och pappersindustrin i Värmland. Syftet med rapporten är att ge en övergripande bild av de utsläpp som genererats från massa- och pappersbruken och de förändringar som skett över tiden.Utsläppen till vatten och luft från länets massa- och pappersindustrier har minskat kraftigt sedan mitten av 1970-talet. Under samma tid har den totala produktionen hos bruken ökat väsentligt. Svavelutsläpp till luft samt utsläpp av syreförbrukande ämnen till vattnet (mätt som COD) och suspenderade ämnen (SÄ) står för de största minskningarna.Det totala svavelutsläppet från länets alla bruk har minskat med 95 % från 1977 till 2004. Under denna period har utsläppen sjunkit från 6000 ton/år till endast 319 ton/år.En liknande positiv utveckling gäller även utsläppen av syreförbrukande ämnen till vattnet (COD) som har minskat med 75 %. 1977 var utsläppen av COD 127 000 ton/år och år 2004 ligger utsläppen under 30 000 ton/år.När det gäller utsläpp av kväve och fosfor till vattendragen har de totala utsläppen minskat om än inte i samma omfattning som COD och suspenderade ämnen.Även de totala utsläppen av kväveoxider till luft har minskat om än inte i samma omfattning som svavel.Faktaruta:

COD är ett mått på hur mycket syre som förbrukas när organisk substans i avloppsvattnet bryts ned. Ett högt COD ger syrebrist i vattnet.

SÄ (suspenderade ämnen) är fasta partiklar som består av bland annat fiberfragment. Förr i tiden var utsläppen stora och det bildades stora fiberbankar utanför industrierna.För mer information kontakta:

Sofia Johansson, Miljöskyddsenheten, 054-19 70 91 eller Helena Håkansson, 054-19 70 60