Skip to main content

Möjligheternas stad – Liberalernas budget för Stockholm 2018

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2017 06:38 CEST

Lotta Edholm (L). Foto: Pressbild

Liberalerna går till val på en budget för Stockholm med fokus på trygghet, frihet och kunskap. Liberalerna föreslår större investeringar i en kunskapsbaserad skola än något annat parti i Stockholms kommunfullmäktige och vill se miljardinvesteringar i ökad trygghet.

-  Vår liberala uppgift är att ta strid för varje människas rätt att få leva i frihet och trygghet. Vi går till val på att kapa bort onödiga symbolsatsningar och byråkrati och istället investera i det som gör skillnad för stockholmarna; skolan, tryggheten och varje människas möjlighet att leva ett fritt och självständigt liv. Vi vill se ett Stockholm med framtidstro, där vi vågar lita på att morgondagen kan bli ännu bättre än idag, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och gruppledare.

Skola och kunskap

Liberalerna går fram med en stor satsning på skolan och vill tillföra totalt 1,5 miljard mer till förskola och skola 2018 jämfört med 2017. Den liberala budgetens skolsatsning ska gå till att lyfta lärarna, stärka kunskapsfokus i undervisningen och stärka tryggheten och studieron. 62 miljoner avsätts för riktade satsningar för ökad trygghet och studiero.

-  Efter snart fyra år med Socialdemokraterna går varannan grundskola med underskott och ett antal skolor tvingas skära ner på lärartjänster och på elevhälsan. Det är ett stort svek, och det slår mot elevernas framtidschanser. Vi liberaler står för en annan skolpolitik. Vi vill räta upp skolornas ekonomi och ge lärare förutsättningar att ge mer kunskap till varje elev. Därför investerar vi totalt 1,5 miljard i skolan, för att lyfta kunskapsresultaten i hela staden och öka tryggheten och studieron i varje klassrum. Vi står för ett nytt ledarskap för skolan, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och gruppledare.

Trygghet

För att slå vakt om stockholmarnas möjlighet att känna trygghet, frihet och framtidstro föreslår Liberalerna en långsiktig Trygghetsmiljard till 2028. Liberalerna avsätter också 100 miljoner kronor för finansiering av 200 trygghetsvakter redan nästa år.

-  Att se till att rättsstaten fungerar är politikers viktigaste uppgift. I poliskrisens spår ökar otryggheten i Stockholm. Mitt liberala budskap är att ingen människa ska behöva vara rädd i sitt bostadsområde, få sin handlingsfrihet beskuren eller behöva stänga sin butik på grund av kriminellas påtryckningar. Vi behöver kraftfulla upprustningar av den offentliga miljön i hela staden och vi behöver rekrytera trygghetsvakter till de platser där otryggheten och brottsutsattheten är som störst. Vi kan inte vänta på att staten tar sitt ansvar för fler poliser utan måste göra vad vi kan redan nu, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och gruppledare.

Bostäder och stadsutveckling

Liberalerna höjer byggmålet till 100 000 bostäder fram till 2025, det är 20 000 fler bostäder än den S-ledda majoritetens mål. Bland annat vill partiet bland annat se fler bostäder i City, som idag nästan helt domineras av kontor. För att skapa en attraktiv och tillgänglig stad för alla människor föreslår partiet en Gång- och tillgänglighetsmiljard, med investeringar över en tioårig period.

-  Stockholm växer, och den chansen ska vi ta vara på. När staden växer ska fler samsas på samma yta. Vi måste rusta upp och utveckla trottoarer och gångstråk och se till att cyklister och fotgängare inte behöver kämpa om samma ytor i trafikmiljön. Vi ska bygga fler bostäder i City, utveckla varje områdes styrkor och se till att samhällsservicen hänger med. Stockholm ska vara en tillgänglig, trygg och attraktiv stad, en stad som är vacker och som fungerar även om 50 och 100 år, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och gruppledare.


Fakta:

Möjligheternas stad. Liberalernas budget för Stockholm 2018, satsningar i urval:

Krafttag för ökad trygghet

 • Trygghetsmiljarden: 1 miljard fram till 2028 (100 mnkr per år) för ökad trygghet i den fysiska miljön
 • 200 trygghetsvakter till brottsutsatta och otrygga platser, 100 mnkr
 • Förstärkt trygghetsarbete inom nämnderna för bl.a. tryggare bibliotek, badhus och idrottsanläggningar samt trygghet på offentliga platser, 38 mnkr
 • Utökning och utveckling av de sociala insatsgrupperna, 14 mnkr
 • Trygghetsinventeringar i varje stadsdel tillsammans med bl.a. polisen, 5 mnkr

Satsningar på lärare och för kunskap: 1,5 miljard mer till skolan jämfört med 2017 (472 miljoner mer än i finansborgarrådets budget)

 • Högre tillskott per elev i skolan (schablonhöjningar) än i finansborgarrådets budget, drygt 1 procentenhet mer i grund- och gymnasieskola

Stärk Stockholm som arbetsgivare

 • Stärkta möjligheter till vidareutbildning för lärare, 100 mnkr
 • Löneökning om 1 % utöver avtal för lärare, 68,5 mnkr
 • Karriärtjänster i förskola och skola, 37,8 mnkr

62 miljoner för ökad trygghet och studiero

 • Lärarassistenter för att hjälpa lärare att fokusera på undervisningen, 30 mnkr
 • Uppstart av sociala team som avlastar lärarna för ökad trygghet och studiero, 15 mnkr
 • Satsning på elevhälsa, fokus på att stärka elevers psykiska hälsa, 10 mnkr
 • Uppstart av trygghetsakut, för professionellt stöd till skolor med identifierade ordningsproblem, 5 mnkr
 • Utbyggnad av Skolakuten för elever med mycket stora problem, 2 mnkr

Reformer för mer kunskap

 • Satsning på svenskan, språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen, 5 mnkr
 • Bättre uppföljning av elever i nyckelårskurser för högre kunskapsresultat, 4 mnkr
 • Utredning och införande av digitalt läsförståelsetest, 1 mnkr

Ökat byggande och högre kvalitet i byggandet

 • Nytt byggmål om minst 100 000 färdigställda bostäder till 2025 (20 000 fler än majoriteten)
 • Gång- och tillgänglighetsmiljarden: 1 miljard fram till 2028 (100 mnkr per år) för bättre och säkrare trottoarer och gångstråk
 • Fler specialiserade planhandläggare för kortare ledtider och ökat byggande, 20,5 mnkr
 • ”Bostadskvadraten” – krav på att var fjärde tillkommande kvadratmeter i City ska gå att bo på
 • Arkitekturpolicy för Stockholm för bättre byggande
 • Omställning till områdesplanering, där viktiga samhällsfunktioner som skolor, service och äldreboenden planeras in i tid
 • Blocköverskridande referensgrupp för skolplanering

Stärkt företagsklimat och fler i jobb

 • YA-jobb, 10 mnkr
 • Satsning för att få unga i jobb, 9 mnkr
 • Studentmedarbetare, 5 mnkr
 • Yrkesutbildningar inom Sfi, 5 mnkr
 • Uppstart av näringslivsråd och framtagande av näringslivsprogram, 1 mnkr
 • Etableringsplan för företag och arbetsplatser
 • Utflytt av kommunala förvaltningar till ytterstaden

Jämställdhet och integration

 • Satsning mot hedersförtryck, 12 mnkr
 • Nytt jobbtorg för nyanlända (validering), 10 mnkr
 • Sfi för föräldralediga samt på fler tider, 5 mnkr
 • Satsning för att nå kvinnor som står långt från arbetsmarknaden, 9 mnkr
 • Satsning på pedagogisk verksamhet för barn på Alla kvinnors hus, 1 mnkr
 • Förstärkt arbete mot prostitution och människohandel

Ett starkare socialt skyddsnät

 • Höjd kvalitet på äldreboenden och rätt till äldreboende för alla över 85 år som vill, 86 mnkr
 • Högre löner och större möjligheter till kompetensutveckling för socialsekreterare, 46,5 mnkr
 • Funktionshindersatsning, 24,85 mnkr

Liberalerna föreslår att mindre skatt tas ut av vanliga arbetstagare, genom en sänkning av kommunalskatten om 15 öre per intjänad skattehundralapp.

För mer information och presskontakt: Liberalernas pressjour, 076-122 94 86

Hela budgeten biläggs detta pressmeddelande som pdf.