Skip to main content

Ökad framkomlighet gynnar alla trafikanter

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2012 14:22 CEST

Folkpartiet i Stockholms stadshus

Pressmeddelande

Lotta Edholm (FP)
skolborgarråd och gruppledare

Madeleine Sjöstedt (FP)
kultur- och fastighetsborgarråd
 
Simon Rothstein Frankander
Pressansvarig
0768- 251604

Ökad framkomlighet gynnar alla trafikanter 

Stockholm växer så att det knakar. För att klara den kraftiga befolkningsökningen krävs det att stadens gator och spår i framtiden lyckas med att transportera fler människor och mer gods på ungefär samma yta som i dag. I detta syfte har staden tagit fram en Framkomlighetsstrategi, vars slutversion i dagarna har presenterats. Korfattat handlar det om att stärka kapaciteten för och attraktiviteten hos de trafikslag som är yt- och transporteffektiva – dvs. kollektivtrafiken samt cykel- och gångtrafik – samtidigt som man förändrar kapaciteten för biltrafiken.

- Framkomlighetsstrategin är i mångt och mycket ett utmärkt dokument som på många sätt knyter an till Folkpartiets trafikpolitiska program, men vi anser samtidigt att programmet saknar en del nödvändiga insatser. Exempelvis saknas en strategi kring hur felparkerade bilar ska hanteras. Folkpartiet anser att böterna för de fordon som parkerar i kollektivtrafikkörfält ska höjas och att fordonen skyndsamt ska forslas bort för att säkra kollektivtrafikens framkomlighet, säger Lotta Edholm (FP), gruppledare och skolborgarråd i Stockholm stad.

- Trängselskatten kan minska efterfrågan på de bilresor som egentligen inte behövs. Här saknar strategin svar. Vi måste våga överväga en mera flexibel trängselskatt med en högre lägstaavgift, där en betydligt högre taxa tas ut vid trafiktopparna än vid lågtrafik. Trängselavgiften bör även kunna tas ut vid fler skärningspunkter genom exempelvis ett eller flera snitt i innerstaden. Dessutom bör trängselskatten förändras, efter det att finansieringen av förbifarten är fullbordad, till att bli en avgift som tillfaller Stockholmsregionen för trafiksatsningar, säger Madeleine Sjöstedt (FP), kultur- och fastighetsborgarråd, som lett partiets arbete kring framkomlighetsstrategin i staden.

Som komplement till Framkomlighetsstrategin har trafikkontoret även tagit fram ett förslag till Parkeringsplan. Förslaget behandlar frågor såsom avgiftstider, avgiftsnivåer och för vilka områden de olika taxorna ska gälla.

- Parkeringsplanen innehåller även den många bra förslag. Däremot står det mycket knapphändigt om hur staden ska arbeta mer aktivt med infartsparkeringar och utfartsparkeringar. Vi tror att det är en nödvändighet att staden utökar antalet infarts- och utfartsparkeringar, där bilen kan fungera som ett komplement till kollektivtrafiken på de sträckor där turtätheten är begränsad, säger Lotta Edholm (FP), gruppledare och skolborgarråd i Stockholm stad.

- Genom att anlägga fler infartsparkeringar och utfartsparkeringar blir kollektivtrafiken det naturliga valet och bilen används enbart på de resor som är nödvändiga, säger Madeleine Sjöstedt (FP), kultur- och fastighetsborgarråd.

Läs mer på Lotta Edholms blogg http://lottaedholm.wordpress.com/2012/08/15/hallbart-resande-i-stockholm/
Läs mer på Madeleine Sjöstedts blogg  http://madeleinesjostedt.wordpress.com/2012/08/15/okad-framkomlighet-gynnar-alla-trafikanter/