Skip to main content

​Bokslut visar på överskott

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2019 16:00 CET

Malmö stads resultat för 2018 visar på ett överskott på 921 miljoner kronor enligt bokslutskommunikén som kommunstyrelsen tog del av på onsdagen. Det är 621 miljoner kronor mer än det budgeterade resultatet.

En stor del av överskottet kommer från intäkter vid markförsäljningar och realisationsvinster, men även kommungemensamma kostnader som till exempel pensioner och personalomkostnader har blivit lägre än förväntat. Investeringarna blev också lägre än budgeterat och uppgick under 2018 till cirka 2,5 miljarder kronor.

Nämnderna redovisar både överskott och underskott. De tekniska nämnderna, kommunstyrelsen, grundskolenämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden visar positivt resultat medan arbetsmarknad- och socialnämnden redovisar ett underskott. De största underskotten återfinns bland kostnaderna för hemlöshet och ekonomiskt bistånd. Övriga nämnder redovisar nollresultat eller endast marginella avvikelser.

Överskottet innebär att 647 miljoner kronor kan avsättas till resultatutjämningsreserven för att användas vid en eventuell lågkonjunktur.

Det sammanlagda resultatet för 2018 innebär att Malmö stad har en hållbar ekonomisk utveckling utifrån de mål som kommunfullmäktige har beslutat om. Resultatet innebär också att kommunallagens krav om en budget i balans uppnås.

Ärendet kommer att hanteras av kommunfullmäktige den 28 februari 2019.

– Malmö växer och vi behöver fortsätta att investera tungt i samhällsservice, så som förskolor, skolor och särskilda boenden för äldre, även framöver. Överskottet är en viktig förutsättning för att fortsatt kunna utveckla staden och samtidigt rusta inför framtiden som kan bli ekonomiskt tuffare, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Vi befinner oss fortfarande i en högkonjunktur, men troligtvis inte länge till. Framtidens välfärdsutmaningar är många, och för att Malmö ska hålla ihop i framtiden måste vi vara ordentligt förberedda för tuffare tider, säger Roko Kursar (L), 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen.


Kontaktpersoner

Åsa Waldemarsson, pressekreterare (S), 0708-36 40 16

Anna Zachrisson, politisk sekreterare (L), 0723-91 13 52

(Ärende 4)