Skip to main content

Hur använder Norrköpings Kommun sina skattemedel? #psykologi #nkpg

Blogginlägg   •   Dec 09, 2012 15:18 CET

Norrköpings Kommun upphandlar för närvarande ett ramavtal för ”Kommunikologitjänster”. Uppdraget består, enligt upphandlingsunderlaget i att med hjälp av kommunikologi:

”…integrera en ökad kompetens och användning av effektiv kommunikation bland kommunens medarbetare i deras arbete och i den aktuella organisationen. Uppdraget är även att upprätthålla kompetensen inom effektiv kommunikologi och att ge medarbetare ökat självförtroende och självinsikt”.

Denna upphandling väcker en hel del frågor:

Vad är kommunikologi?

Kommunikologi beskrivs av de som säljer tjänsten som:

”läran om kommunikation och sträcker sig över alla områden som berör mänsklig aktivitet och är en tvärvetenskaplig disciplin, vilket innebär att den är gemensam för flera olika områden och sammanhang, såsom pedagogik, coachning, hälsa, terapi, ledarskap, organisationsutveckling m.m. Kommunikologi är även gemensam för olika systemnivåer såsom individ-, relations, grupp-, organisations och samhällsnivå"

Man kan här förledas att tro att denna ”lära” bygger på en koncensus i forskarvärlden om dess förträfflighet. Sanningen är tvärtom. Det finns ytterst få inom den etablerade forskarvärlden som skulle ställa upp på att kommunikologi, eller något annat för den delen, skulle kunna spänna över hela det fält som ovan beskrivs.

Det finns inte heller något vetenskapligt underlag för dessa påståenden. Det finns få, om ens några, vetenskapligt publicerade artiklar om kommunikologi, och sålunda inte heller några som visar att kommunikologi skulle kunna fungera, varken som metod eller ”lära”. Genom att inte utsätta ”läran”, och dess metoder, för vetenskaplig prövning som publiceras i granskade tidsskrifter som andra forskare kan ta del av, ifrågasätta och replikera, så håller man sig undan bevis för att det ”inte” fungerar. Problemet är att man då inte tar sitt ansvar som anhängare och försäljare att lägga fram en trovärdig bevisbas för att det faktiskt fungerar.

Här måste ställas frågan om Norrköpings kommun är medveten om detta. Oavsett svar blir det lika pinsamt. Vet man om att det saknas stöd för kommunikologin, och ändå upphandlar tjänsten, är det ett bevis för att man struntar i att kvalitetssäkra hur man använder skattemedel. Är man omedveten om avsaknaden av vetenskapligt stöd är det å andra sidan ett bevis för bristande intresse att faktisk efterforska bakgrundsinformation kring en tjänst man överväger att upphandla.

Varför väljer Norrköpings kommun ”kommunikologi”?

Det finns en rad olika tjänster inom det kommunikations- och psykologiska området som har vetenskaplig evidens för att metoden fungerar. Ändå väljer Norrköpings kommun att upphandla en tjänst som erbjuds av ett fåtal leverantörer och som är tämligen okänd i de breda massorna och som dessutom är ifrågasatt av forskar världen. Detta kan te sig som obegripligt.

Det är dock ganska lätt att hitta möjliga förklaringar till varför Norrköpings Kommun har funnit ett intresse för kommunikologin.

Sedan tidigare har Nacka Kommun upphandlat kommunikologitjänster. Deras första leverantör heter ”Framtidens Team” Tittar man på Framtidens Teams hemsida framgår det där att man sedan tidigare har Norrköpings kommuns stadsledningskontor som kund sedan 2006.

Om man sedan tittar vidare i anbudsunderlaget, så använder Norrköpings kommun i princip ordagrant den beskrivning som Framtidens Team har av vad kommunikologin påstår sig vara.

Man har också i anbudsunderlaget specificerat kravet på konsulten så att det egentligen bara finns ett par tänkbara leverantörer, av vilka Framtidens Team naturligtvis kvalificerar sig alldeles utmärkt.

Det är inte svårt att misstänka att denna upphandling är ett resultat av ett bra lobbyarbete och att Norrköpings kommun fått god hjälp i framtagandet av anbudsunderlaget, även om något sådant skulle vara svårt att bevisa.

__________________________________________

Man kan dock konstatera att Norrköpings kommun tänker köpa kommunikologi systematiskt, därav upphandlingen.

Frågan är nu vad Norrköpings skattebetalare säger om att kommunen avser köpa en tjänst, där bevis för dess effektivitet inte finns belagda i forskning och där bakgrunden till metoden eller ”läran” höljs i dunkel av upphovsmännen.

Detta är inte ett bra sätt att använda skattemedel, och medborgarna i Norrköping har rätt till att få information om detta.