Skip to main content

Resultaten från en tvåårig fas III-studie som presenterades vid AAN:s 61:a årsmöte visar positiva resultat för cladribine-tabletter hos patienter med multipel skleros

Pressmeddelande   •   Apr 30, 2009 16:54 CEST

• Det primära resultatmålet uppnåddes - en signifikant minskning av skovfrekvensen

• De sekundära resultatmålen uppnåddes, inklusive minskad förekomst av lesioner mätt med magnetisk resonanstomografi, ökad andel skovfria patienter och minskad sjukdomsprogression

• Ansökan om registrering av cladribine-tabletter planeras till mitten av 2009

Seattle, USA/Genève, Schweiz, 29/30 april 2009 - Merck Serono meddelar i dag detaljerade resultat från den tvååriga (96-veckors) placebokontrollerade fas III-studien CLARITY1 av cladribine-tabletter (Merck Seronos egenutvecklade orala försöksbehandling med cladribine) för behandling av patienter med skovförlöpande multipel skleros (MS). Resultaten från denna nyckelstudie visar att årliga korta behandlingskurer med cladribine-tabletter ledde till en signifikant minskning av antalet kliniska skov, sjukdomsprogression och lesioner i hjärnan samt till en signifikant ökning av andelen skovfria patienter. Data presenterades i dag för första gången vid en sent annonserad muntlig presentation vid AAN:s (American Academy of Neurology) 61:a årsmöte i Seattle, USA.

- Detta innebär att det nu finns en effektiv behandling för patienter med MS som kan tas i tablettform, vilket är värdefullt för patienterna. Studien visar att den nya behandlingen kan vara mer effektiv än så kallade interferoner, vilka är förstahandsalternativet vid behandling i dag. Studien visar på få biverkningar, men säger däremot ingenting om långtidseffekterna. Men att cladribine använts som cancerläkemedel under många år med få bieffekter är naturligtvis en fördel, säger Tomas Olsson, professor i neurologi vid Karolinska Institutet.

Resultaten för båda behandlingsgrupperna i cladribine-studien visade en statistiskt signifikant minskning av antalet skov räknat per år jämfört med placebo (primärt resultatmål). De patienter som behandlades med en lägre sammanlagd dos av cladribine-tabletter upplevde en relativ minskning i antalet skov per år med 58 % jämfört med placebo (0,14 jämfört med 0,33 för placebogruppen, p<0,001). De patienter som behandlades med en högre sammanlagd dos upplevde en relativ minskning i antalet skov per år med 55 % jämfört med placebo (0,15 jämfört med 0,33, p<0,001).

Andelen skovfria patienter (ett av studiens sekundära resultatmål) var signifikant högre i de grupper som fick cladribine-tabletter jämfört med i placebogruppen. Under den tvååriga studieperioden upplevde 80 % av de patienter som fick en lägre sammanlagd dos cladribine och 79 % av dem som fick en högre sammanlagd dos inget kliniskt skov, jämfört med 61 % av patienterna i placebogruppen (p<0,001 för båda dosregimerna). Det betyder att den relativa risken för skov hos patienter som behandlades med cladribine-tabletter var ungefär hälften så stor som hos de patienter som fick placebo.

Behandling med cladribine-tabletter ledde till en minskning med över 30 % av risken för sjukdomsprogression (ett annat sekundärt resultatmål) jämfört med placebo under studiens två år (lågdosregimen: riskkvot= 0,67, p=0,018 - högdosregimen: riskkvot=0,68, p=0,026). Sjukdomsprogressionen mättes som en ökning med minst 1 poäng på EDSS-skalan (Expanded Disability Status Scale) som höll i sig i minst tre månader (eller en ökning med minst 1,5 EDSS-poäng om baslinjevärdet var 0, eller en ökning med 0,5 EDSS-poäng om baslinjevärdet var minst 5,0).

En varaktig och statistiskt signifikant minskning av olika typer av lesioner (inflammationshärdar i hjärnan) enligt de i förväg definierade sekundära MRT-resultatmålen visades och överensstämde med de kliniska resultaten. Under den tvååriga studieperioden gav båda dosregimerna av cladribine-tabletter en statistiskt signifikant minskning med minst 70 % av det genomsnittliga antalet aktiva T1-lesioner, mätt med gadoliniumkontrast, per patient och undersökning, det genomsnittliga antalet aktiva T2-lesioner per patient och undersökning och det genomsnittliga antalet unika lesioner per patient och undersökning jämfört med placebo (minskningen låg mellan 73 % och 88 % beroende på MRT-mått och dosgrupp; p<0,001 för alla MRT-mått och för båda dosregimerna).

Totalt sett var förekomsten av biverkningar enligt MedDRA-databasen för klassificering av organsystem i båda i cladribine-behandlingsgrupperna jämförbar med förekomsten i placebogruppen. De vanligaste rapporterade biverkningarna var huvudvärk, nasofaryngit (inflammation i nässvalget), övre luftvägsinfektioner och illamående. Lymfopeni (minskning av antalet lymfocyter, en typ av vita blodkroppar), som är en biverkning som kan förväntas med tanke på cladribines förmodade verkningsmekanism, var vanligare i de grupper som behandlades med cladribine-tabletter (lågdosregimen: 22 %, högdosregimen: 31 %, placebo: 2 %).

Den sammanlagda frekvensen och incidensen av infektioner hos patienter som behandlades med cladribine-tabletter skiljde sig inte från dem i placebogruppen. Herpes zoster-infektioner rapporterades hos 2,3 % av de patienter som behandlades med cladribine-tabletter. Herpesinfektionerna var lokaliserade till huden och svarade väl på behandling.

Under studien rapporterades fyra maligniteter hos de patienter som behandlades med cladribine-tabletter (livmoderhalscancer stadium 0, melanom, ovarialcancer och pankreascancer). Dessutom rapporterades ett fall av koriokarcinom i graviditetsvecka 14 hos en cladribine-behandlad patient som blev gravid 6 månader efter det att studien hade avslutats. De observerade maligniteterna var isolerade fall som rörde olika organsystem. De kliniska studier av cladribine-tabletter som nu pågår kommer att ge data för större patientgrupper och längre behandlingstider så att det blir möjligt att samla in mer avgörande information om denna säkerhetsaspekt.

Merck Serono planerar att ansöka om registrering av cladribine-tabletter hos Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMEA) och hos FDA (US Food and Drug Administration) i mitten av 2009.

1CLARITY: CLAdRIbine Tablets Treating MS OrallY

För ytterligare information kontakta

Dr. Aija Brameus, Medical Director, Merck Serono, tel 0730-804 560, 08-562 445 60

aija.brameus@merckserono.net

Professor Tomas Olsson, Karolinska Universitetssjukhuset, tel 08-51776242,

070-7213598, tomas.olsson@cmm.ki.se

Professor Jan Hillert, Karolinska Univeristetssjukhuset, tel 08-585 820 56,

070-585 10 21, jan.hillert@neurotec.ki.se

Om CLARITY-studien

CLARITY-studien är en tvåårig (96-veckors) randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad internationell studie. Den omfattade 1 326 patienter med skovförlöpande MS enligt de reviderade McDonald-kriterierna2. Deltagarna i studien randomiserades till en av tre lika stora behandlingsgrupper, två som fick cladribine-tabletter med olika behandlingsregimer och en som fick matchande placebotabletter (förhållande 1:1:1). Under det första året gavs cladribine-tabletterna i två eller fyra behandlingskurer, där varje behandlingskur bestod av en administrering per dag under fyra till fem dagar i följd, vilket innebär att patienterna fick cladribine-tabletter under endast 8 till 20 dagar år 1. Under det andra behandlingsåret fick samtliga patientgrupper två behandlingskurer. CLARITY-studiens primära mål var antalet kvalificerade skov vid vecka 96. Studiens sekundära mål inkluderar MRT-mätningar, andelen skovfria patienter och invaliditetsutveckling vid vecka 96. Av de 1 326 patienter som randomiserades slutförde 90 % i den grupp som fick cladribine-tabletter studien (92 % i gruppen med lägre sammanlagd dos och 89 % i gruppen med högre sammanlagd dos) jämfört med 87 % i placebogruppen.

2McDonald-kriterierna är diagnostiska kriterier för MS. I april 2001 rekommenderade en internationell panel tillsammans med amerikanska National Multiple Sclerosis Society (NMSS) reviderade diagnostiska kriterier för MS. Dessa kriterier utnyttjar framsteg inom MRT och är ämnade att ersätta Poser-kriterierna. De nya kriterierna gör det enklare att ställa diagnosen MS hos patienter som uppvisar sådana sjukdomstecken och symtom. McDonald-kriterierna för diagnos av multipel skleros reviderades 2005 för att göra diagnosen enklare och snabbare att ställa, men att samtidigt bevara kriterierna tillräckligt känsliga och exakta.

Om cladribine-tabletter

Merck Seronos egenutvecklade orala cladribine-formulering (cladribine-tabletter) utvärderas nu i fas III som behandling av patienter med skovförlöpande former av multipel skleros (MS). Cladribine är en liten molekyl som kan störa beteende och proliferation hos vissa vita blodkroppar, särskilt lymfocyter, som man förmodar är involverade i sjukdomsprocessen vid MS.

Det kliniska utvecklingsprogrammet för cladribine-tabletter inkluderar:

- CLARITY-förlängningsstudien (CLARITY: CLAdRIbine Tablets Treating MS OrallY): en tvåårig placebokontrollerad förlängning av CLARITY-studien som är designad för att ge data om långtidssäkerhet och långtidseffekt av administrering av cladribine-tabletter i upp till fyra år.

- ORACLE MS-studien (ORAl CLadribine in Early MS): en tvåårig placebokontrollerad fas III-studie som är designad för att utvärdera cladribine-tabletternas effekt och säkerhet som monoterapi hos patienter som löper risk att utveckla MS (patienter som har upplevt ett första kliniskt symtom som kan tyda på MS). Denna studie meddelades i september 2008.

- ONWARD-studien (Oral Cladribine Added ON To Rebif New Formulation in Patients With Active Relapsing Disease): en placebokontrollerad fas III-studie som är designad primärt för att utvärdera säkerhet och tolerabilitet vid tillägg av behandling med cladribine-tabletter hos patienter med skovförlöpande former av MS som har upplevt sjukdomsgenombrott medan de har stått på en etablerad behandling med betainterferon. Denna studie meddelades i januari 2007.

Cladribine-tabletterna har valts ut för snabbehandling av FDA (US Food and Drug Administration) på grund av behovet av en oral behandling hos en undergrupp av patienter med skovförlöpande former av MS.

Om Merck Serono och multipel skleros

Merck Serono är ledande inom behandling av multipel skleros med Rebif® (interferon beta-1a), ett sjukdomsmodifierande läkemedel för behandling av skovförlöpande MS som är godkänt i mer än 80 länder över hela världen. Fullständig förskrivningsinformation för detta läkemedel kan erhållas genom att kontakta företaget eller besöka företagets webbplats. Merck Serono håller för närvarande på att utveckla fler behandlingsalternativ, bland annat kladribine i tablettform, just nu i fas III och potentiellt den första orala behandlingen för MS, och har flera andra produkter i tidig utveckling. Merck Serono leder även arbetet med att öka förståelsen för genernas betydelse i MS.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy