Hur upplevs MS-symtom?

Nyheter   •   Sep 16, 2016 15:20 CEST

En mycket låg fåtölj, två tunga kaffekoppar och ett tangentbord som skriver fel. Det var delar av den rekvisita Merck använde för att beskriva symtom på MS under kongressen ECTRIMS (European committee for treatment and research in multiple sclerosis).

Godkänd ansökan för Cladribinetabletter vid Multipel skleros

Pressmeddelanden   •   Aug 18, 2016 14:17 CEST

Den Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har godkänt marknadsansökan gällande Cladribine, en tablettbehandling för skovvis förlöpande multipel skleros (MS).

Marknadsansökan baseras på tre fas III-studier, CLARITY, CLARITY EXTENSION and ORACLE MS samt en fas II-studie, ONWARD. Samtliga studier visar att Cladribinetabletter signifikant reducerar graden av återfall, risk för funktionsnedsättning samt utveckling av nya MS-lesioner (som upptäckts genom magnetröntgen) jämfört med placebo hos personer med skovvis förlöpande MS.[1][2][3][4][5] Ansökan innehåller även uppföljningsdata från prospektivregistret PREMIERE (med över 10 000 patientår registrerade) där vissa patienter har mer än åtta år av uppföljning.[6]

–Även om det idag finns flera behandlingar för skovvis förlöpande MS på marknaden, finns det fortfarande behov av ytterligare behandlingsalternativ beträffande dosering, säkerhet samt effekt över tid. Cladribinetabletter, kommer vara en behandling unik i sitt slag, framförallt med avseende på dosering och bli ett viktigt behandlingsalternativ för personer med skovvis förlöpande MS, under förutsättning att det får ett godkännande, säger Ingela Hallberg, Nordic Medical Director vid Merck .

Om Cladribine
Cladribinetabletter är en oral småmolekylär prodrug som selektivt och periodiskt riktar in sig på lymfocyter som tros ha en väsentlig roll under den patologiska processen vid MS. Cladribinetabletter är för närvarande under klinisk prövning och är ännu inte godkänt i USA, Kanada och Europa.

Om multipel skleros
Multipel skleros, MS, är ett kroniskt inflammatoriskt tillstånd i centrala nervsystemet och är den vanligaste neurologiska sjukdomen hos unga vuxna. Idag lever cirka 20 000 svenskar med MS. Dubbelt så många kvinnor som män har MS. [7] MS kan ge många olika besvär men det är vanligast att sjukdomen börjar med synnervsinflammation, domningar eller stickningar i armar och ben, ihållande trötthet samt svårigheter med gång och balans.[8]

För ytterligare information, kontakta:
Ingela Hallberg, Nordic Medical Director, Merck
ingela.hallberg@merckgroup.com
+ 46(0)704-204 500
+ 46 8 56244523

[1] A Placebo-Controlled Trial of Oral Cladribine for Relapsing Multiple Sclerosis. New England Journal of Medicine. http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa0902533 Accessed May 5, 2016.

[2] Safety and Efficacy of Oral Cladribine in Patients with Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis: Results from the 96 Week Phase IIIb Extension Trial to the CLARITY Study (P07.119). Neurology. http://www.neurology.org/content/80/7_Supplement/P07.119.short?sid=f809adbd-a031-410b-97ad-fe26ccbee454 Accessed May 5, 2016.

[3] Effect of Oral Cladribine on Time to Conversion to Clinically Definite Multiple Sclerosis in Patients with a First Demyelinating Event (ORACLE MS): A Phase 3 Randomised Trial. Lancet Neurology. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24502830 Accessed May 5, 2016.

[4] A Phase 2 Study of Cladribine Add-on to Interferon-beta (IFN-beta) Therapy in Multiple Sclerosis (MS) Subjects With Active Disease (ONWARD). Clinical Trials. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00436826?term=cladribine&cond=%22Multiple+Sclerosis%22&rank=2 Accessed May 5, 2016.

[5] Efficacy of Cladribine Tablets as Add-On to IFN-beta Therapy in Patients with Active Relapsing MS: Final Results from the Phase II ONWARD Study. American Academy of Neurology 2016 Meeting Abstracts. http://www.abstractsonline.com/pp8/#!/4046/presentation/9728 Accessed May 10, 2016.

[6] Current and Emerging Therapies for the Treatment of Multiple Sclerosis: Focus on Cladribine. Journal of Central Nervous System Disease. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3619698/ Accessed June 14, 2016.

[7] https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Halso---sjukvard/Behandlings--rekommendationer/Behandlingsrekommendation---listan/Multipel-skleros-MS/

[8] http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=717

Merck  är ett ledande läkemedelsföretag inom cancerbehandling, multipel skleros och hormonstimulerande medel för fertilitet. Merck ägnar sig åt innovativ forskning, inriktad på att upptäcka, utveckla, tillverka och marknadsföra små molekyler eller biologiska läkemedel för att hjälpa patienter på områden där det finns stora behov för förbättring. http://www.merck.se/

Den Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har godkänt marknadsansökan gällande Cladribine, en tablettbehandling för skovvis förlöpande multipel skleros (MS).

Läs vidare »

Självständig trots multipel skleros – då behövs utbildningsinsatser

Pressmeddelanden   •   Maj 25, 2016 09:00 CEST

Idag är det World MS Day och årets tema är självständighet. Vad krävs för att personer med multipel skleros (MS) ska känna sig självständiga? Merck har genomfört en kvalitativ undersökning där det framkommer att trots att neurologer de senaste åren har kunnat erbjuda personer med MS effektivare behandlingar, så finns det utmaningar.

Merck lanserar ny version av Gonal-f® injektionsspenna

Pressmeddelanden   •   Feb 10, 2016 16:18 CET

• Merck, som är ledande inom fertilitetsbehandling, har fått EMA:s godkännande för sin avancerade, förfyllda injektionspenna GONAL-f® för enklare användning • Patienter, sjuksköterskor och läkare har bidragit till innovationen och förbättringen av en produkt som redan har hjälpt över två miljoner barn till världen1

Nya data visar på fortsatta effektfördelar gällande MAVENCLAD (kladribin) för patienter med skovvis förlöpande MS

Pressmeddelanden   •   Jun 18, 2018 15:53 CEST

En post-hoc analys från MS-studien CLARITY antyder att både äldre och yngre MS-patienter som behandlats med MAVENCLAD (kladribintabletter) har effekt av behandlingen, mätt med kliniska mått och MR-kamera. Enligt en jämförelse där en metod som rekommenderas av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har använts, har MAVENCLAD har den bästa risk-nytta-profilen för patienter med högaktiv MS.

Merck lanserar barnbok om MS

Pressmeddelanden   •   Maj 30, 2018 08:53 CEST

I samband med Internationella MS-dagen den 30 maj lanserar läkemedelsbolaget Merck en barnbok som riktar sig särskilt till yngre barn som har en förälder med Multipel skleros (MS). I boken, som heter My-Elins mamma har MS, får vi följa My-Elin och hennes mamma.

Läkemedlet Mavenclad (kladribin tabletter) har stor behandlingseffekt vid högaktiv multipel skleros, enligt studie publicerad i tidskriften Multiple Sclerosis Journal

Pressmeddelanden   •   Maj 09, 2018 14:18 CEST

En post-hoc analys från den tvååriga MS-studien CLARITY visar att MAVENCLAD minskade risken för ökad sjukdomsbörda, (6-månaders konfirmerad EDSS försämring ), med 47 procent jämfört med placebo. Patienter med högaktiv multipel skleros, MS, hade ännu bättre behandlingseffekt. För dem minskade risken för ökad sjukdomsbörda med 82 procent jämfört med placebo.

Det ledande vetenskaps- och teknologibolaget Merck meddelar nu att den vetenskapliga tidskriften Multiple Sclerosis Journal publicerar data som visar behandlingseffekten av MAVENCLAD (kladribintabletter) i två undergrupper av patienter med högaktiv skovvis förlöpande MS. Resultaten bekräftar tidigare kliniska och magnetkameraeffekter av MAVENCLAD för patienter med skovvis förlöpande MS.

“Denna analys ger viktiga insikter om Mavenclads behandlingseffekt för patienter som trots första linjens behandling har pågående sjukdomsaktivitet, samt för behandlingsnaiva patienter med hög sjukdomsaktivitet vid sjukdomsdebut, vilket vanligen innebär en förvärrad sjukdom över tid”, säger Gavin Giovannoni, professor i neurologi vid Blizard Institutet i London och en av huvudprövarnaför Clarity och Clarity Extension. “Effektdata i den aktuella publikationen visar att Mavencladbehandling resulterar i en större riskreduktion av EDSS försämring för patienter med högaktiv MS .”

I post-hoc analysen användes två kliniskt relevanta definitioner av hög sjukdomsaktivitet, som även återfinns i produktresumen för Mavenclad, för att identifiera patienter med högst risk för sjukdomsprogression. Patienter från CLARITY-studien kategoriserades enligt följande: 

  • Täta skov / High Relapse Activity (HRA): Patienter med ≥2 skov under året som föregick studiedeltagandet, oavsett om de fick sjukdomsmodifierande läkemedel (DMD) eller inte.
  • Täta skov plus sjukdomsaktivitet trots behandling / High Relapse Activity plus Disease Activity on Treatment (HRA + DAT): Patienter med ≥ 1 skov och ≥ 1 T1 Gd + lesion, alternativt ≥ 9 T2-lesioner under året som föregick studiedeltagandet, trots behandling med andra sjukdomsmodifierande läkemedel (DMD). Även patienter med ≥2 skov under året som föregick studiedeltagandet, oavsett om de fick sjukdomsmodifierande läkemedel (DMD) eller inte.

“Merck vill fördjupa förståelsen för risk-nytta-profilen för den här MS-behandlingen i patientgrupper där behovet av en effektiv sjukdomsmodifierande behandling är stort”, säger Luciano Rossetti, chef för Global Research & Development inom Mercks enhet för läkemedel.

Patienter i både HRA- och HRA + DAT-grupperna svarade bättre eller lika bra på behandling med MAVENCLAD, än vad tidigare analyser av hela patientpopulationen i CLARITY har visat. I båda undergrupperna med hög sjukdomsaktivitet minskade MAVENCLAD risken 6 månaders EDSS försämring med 82 procent jämfört med placebo. I hela patientpopulationen i CLARITY var motsvarande siffra 47 procent. I den aktuella studien utvärderades även hur stor andel av patienterna som uppnådde NEDA (no evidence of disease activity), vilket visade att HRA + DAT-gruppen var signifikant mer sannolikt att resultera i NEDA (oddsratio: 7,82, (95% CI 4.03–15.19; p<0.0001) jämfört med jämförelsegruppen, non-HRA + DAT, (oddsratio: 4,46 (95% CI 3.13-6.26) vid behandling med MAVENCLAD. Även patienter i HRA-gruppen var mer benägna att uppnå NEDA, men ingen statistisk signifikant skillnad observerades i en jämförelse med non-HRA-gruppen.

Den relativa risken för nya T1 Gd + lesioner var låg för patienter efter Mavenclad behandling, med starka effekter observerade i båda undergrupperna med hög sjukdomsaktivitet. Beträffande säkerhetsdatan gjordes inga nya biverkningsfynd i undergruppsanalyserna jämfört med tidigare rapporter för hela patientpopulationen i CLARITY.

Om MAVENCLAD®

I augusti 2017 godkände Europeiska kommissionen MAVENCLAD® (kladribin) som behandling vid skovvis förlöpande MS i 28 medlemsländer samt Norge, Lichtenstein och Island. MAVENCLAD finns nu tillgängligt i Sverige, Tyskland, Kanada, Australien, Argentina, Förenade Arabemiraten, Israel, Luxemburg, Danmark, Norge, Skottland samt Storbritannien. MAVENCLAD är ännu inte godkänt USA.

MAVENCLAD (kladribin) är en tablett som tas under 20 dagars behandling fördelat under två år. MAVENCLAD är en småmolekylär prodrog som selektivt påverkar lymfocyter (en typ av vita blodkroppar) vilka tros ha en väsentlig roll i sjukdomsutvecklingen vid MS. Studier gjorda på MAVENCLAD omfattar mer än 10 000 patientdataår på
2 700 patienter, där vissa har följts i mer än tio års tid.

Om Multipel skleros (MS)

Multipel skleros, MS, är ett kroniskt inflammatoriskt tillstånd i centrala nervsystemet och den vanligaste neurologiska sjukdomen hos unga vuxna. Fortlöpande skovvis MS är den vanligaste formen av MS. Runt 85% av de som har MS har denna form av sjukdomen. Vad som orsakar MS är inte kartlagt men man vet att kroppens immunförsvar attackerar myelinet som leder till att nervkopplingarna försämras. Det finns idag inget botemedel mot MS men det finns behandlingar som fördröjer utvecklingen av sjukdomen.

För ytterligare information om MAVENCLAD, se bifogat dokument.

Merck  är ett ledande läkemedelsföretag inom cancerbehandling, multipel skleros och hormonstimulerande medel för fertilitet. Merck ägnar sig åt innovativ forskning, inriktad på att upptäcka, utveckla, tillverka och marknadsföra små molekyler eller biologiska läkemedel för att hjälpa patienter på områden där det finns stora behov för förbättring. http://www.merck.se/

En post-hoc analys från den tvååriga MS-studien CLARITY visar att MAVENCLAD minskade risken för ökad sjukdomsbörda, (6-månaders konfirmerad EDSS försämring ), med 47 procent jämfört med placebo. Patienter med högaktiv multipel skleros, MS, hade ännu bättre behandlingseffekt. För dem minskade risken för ökad sjukdomsbörda med 82 procent jämfört med placebo.

Läs vidare »

Merck firar 350 års jubileum den 18 april

Pressmeddelanden   •   Apr 18, 2018 08:00 CEST

Idag är Merck ett ledande vetenskaps- och teknikföretag med verksamhet inom hälsovård, life science och avancerad materialteknik. Sedan företaget grundades 1668 av en ung apotekare i Darmstadt, Tyskland, har Merck utvecklats till ett globalt företag som är verksamma i 66 länder med mer än 52 000 anställda.

Välkommen till M-Digital och upptäck digital hälsa

Nyheter   •   Feb 08, 2018 08:04 CET

Hur kan hälso- och sjukvården utnyttja digitaliseringens potential när det kommer till vård av personer med kroniska sjukdomar så som multipel skleros (MS)? Det är en av de frågor som kommer att vara i fokus tisdagen den 13 februari då Merck bjuder in till öppet hus på det digitala innovationslabbet M-Digital.

Hemsida om MS för unga anhöriga lanseras

Pressmeddelanden   •   Jan 30, 2018 08:49 CET

Läkemedelsföretaget Merck lanserar idag en hemsida om sjukdomen Multipel skleros (MS) som riktar sig särskilt till unga anhöriga. På sajten, som heter vadärms.se, kan barn och ungdomar som har en förälder med MS få svar på frågor som rör sjukdomen och även ställa egna frågor.

Om Merck

Merck är ett ledande läkemedelsföretag inom cancerbehandling, multipel skleros och hormonstimulerande medel för fertilitet. Merck ägnar sig åt innovativ forskning, inriktad på att upptäcka, utveckla, tillverka och marknadsföra små molekyler eller biologiska läkemedel för att hjälpa patienter på områden där det finns stora behov för förbättring.

Adress

Länkar