Skip to main content

Historisk miljardsatsning på cykling i Skåne

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2018 08:56 CET

Cykelvägnätet i Skåne ska förbättras. Region Skåne har antagit en plan med mycket kraftiga investeringar. Med kommunal medfinansiering omfattar satsningen 1,5 miljarder kronor. Det är den största satsningen på skånsk cykelinfrastruktur någonsin, säger Mätta Ivarsson (MP) som varit drivande i arbetet.

Cykeln är det näst vanligaste färdmedlet i Skåne. Det är fler som cyklar än som åker buss och tåg. God cykelinfrastruktur är med andra ord något som berör många.

– Det är en historiskt stor satsning på cykel i Skåne. Vi vill sätta Skåne på kartan som en av Europas bästa cykelregioner, säger Mätta Ivarsson, gruppledare för MP och ordförande i Regionala utvecklingsnämnden.

Drygt 80 procent av alla skåningar har en cykel. För många är cykeln det snabbaste och billigaste alternativet för att röra sig mellan hem, skola, arbete, vänner och fritidsaktiviteter. Cykeltrafikens framkomlighet, tillgänglighet och säkerhet är därför viktigt för ett levande och tillgängligt Skåne. I planen slås fast att all planering bör sträva mot en hållbar utveckling som tar i beaktning både social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Cykling innebär också stora folkhälsovinster, motsvarande 1,8 miljarder kronor per år, till följd av att fler skåningar rör på sig. Satsningar på bättre cykelinfrastruktur bidrar även till att avlasta bilvägsnätet och minska trängseln. Bättre cykelinfrastruktur ökar framkomligheten och gör det enklare och säkrare att cykla till kollektivtrafiken.

– Vi skapar fler attraktiva miljöer och stärker turistnäringen i Skåne. Detta är ett mycket viktig steg i den gröna omställningen och som miljöpartist känner jag mig stolt idag, säger Mätta Ivarsson.

Sträckor som kan attrahera många cyklister prioriteras. För att beräkna antalet potentiella cyklister har Region Skåne bland annat använt olika studier som visar hur många som kan väntas arbetspendla och skolpendla med cykel. Även kommunernas motiveringar har varit viktiga. Cykelinfrastruktur som ökar barn och ungas möjligheter att röra sig i trafiken är prioriterad, liksom olycksdrabbade sträckor.

Målet är att till 2030 öka cykelns färdmedelsandel med tre procentenheter, från 16 till 19 procent. Med befolkningsökningen inräknat innebär det en ökning av antalet cykelresor med 56 procent jämfört med 2013.

FAKTA/Cykelvägsplan för Skåne

Regeringen har gett Region Skåne i uppdrag att upprätta en ny Regional transportinfrastrukturplan för åren 2018-2029. Planen uppgår till 4 526 miljoner kronor och gäller åren 2018-2029.

Detta är den största satsningen på cykelvägar i Skåne någonsin under en planperiod.

Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029 är en fördjupning avseende cykelsatsningar av Regional transportinfrastrukturplan. Region Skånes del i finansieringen är 765 miljoner kronor. I Skåne tillämpas sedan den första cykelvägsplanen femtio procents medfinansiering från kommunerna av cykelvägar längst det statligt regionala vägnätet.

Bland satsningarna prioriteras cykelvägar i närheten av stora målpunkter prioriteras. Det är exempelvis stationer, skolor, arbetsplatser, fritids- och rekreationsanläggningar och besöksanläggningar.

Alla objekt som kommer att byggas finns på en interaktiv karta på skane.se/cykel.

För mer information, kontakta
Mätta Ivarsson (MP), gruppledare
telefon: 0725 - 52 51 08
Pressbilder finns här.

Miljöpartiet de gröna i Skåne är en regionorganisation för Miljöpartiets kommunavdelningar i Skåne. Organisationen arbetar för ett grönare Skåne både på en regional och kommunal nivå.

Miljöpartiet i Skånes hemsida