Skip to main content

"Viktigt att vården värnar sitt oberoende"

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2016 12:41 CET

Anders Åkesson

Att externa aktörer vill engagera sig i utvecklingen av sjukvården kan vara positivt, men kan också medföra svåra etiska dilemman. Det menar Anders Åkesson (MP), ledamot i Statens medicinsk-etiska råd med anledning av en granskning som rådet låtit göra av fenomenet vårdsponsring.
– Vi behöver ett tydligare regelverk så att inte vi överlåter åt andra att göra prioriteringar åt vården, säger han.

Statens medicinsk-etiska råd (Smer) har låtit Prioriteringscentrum vid Linköpings universitet granska vårdsponsring utifrån ett etiskt perspektiv. Vårdsponsring innebär att läkemedelsföretag, forskningsstiftelser, byggbolag eller andra externa aktörer på olika sätt sponsrar vården, genom att exempelvis finansiera nyinrättade tjänster eller bidra med utrustning och lokaler.

I rapporten lyfts ett antal etiska problem fram som kan vara kopplade till företeelsen. Sponsringen kan exempelvis vara behäftad med krav på motprestationer, vilket i sig är problematiskt. Risken finns också att vårdgivaren indirekt överlåter ett visst ansvar för prioriteringar åt sponsorerna.

– Att det är "gratis" behöver inte betyda att det är gott, inte ens när budgeten är ansträngd. Om sponsringen innebär att ett specifikt vårdområde får en skjuts framåt på bekostnad av ett annat – dessutom utan vidare analys – så har vi i praktiken överlämnat prioriteringsbeslut åt särintressen. Det är inte etiskt försvarbart, oavsett hur goda intentionerna varit från början, säger Anders Åkesson, som till vardags är regionråd och gruppledare för Miljöpartiet i Region Skåne.

Vårdsponsring är idag en begränsad företeelse i Sverige, men den är på frammarsch. För att beslutsfattare ska kunna möta utvecklingen föreslås i rapporten tydligare etiska riktlinjer för hur vården ska samverka med externa aktörer.

Ett sätt kan vara genom att ta fram nationella riktlinjer för vårdsponsringsavtal, menar Smer. Det kan också vara aktuellt att se över rådande lagstiftning på området.

– Varje nytt projekt, varje ny donation som omfattar motkrav, måste övervägas noga, och där behöver vi som företräder vården ha tydliga riktlinjer att luta oss mot när det gäller etiska ställningstaganden. I slutändan handlar det om att värna sjukvårdens oberoende och säkerställa att vi erbjuder en rättvis och jämställd vård åt patienterna, säger Anders Åkesson.

Läs rapporten på Statens medicinsk-etiska råds webbplats, http://www.smer.gov.se/

För mer information, kontakta:
Anders Åkesson, regionråd och gruppledare för Miljöpartiet i Region Skåne samt ledamot av Statens medicinsk-etiska råd, 070-517 32 86

Miljöpartiet de gröna i Skåne är en regionorganisation för Miljöpartiets kommunavdelningar i Skåne. Organisationen arbetar för ett grönare Skåne både på en regional och kommunal nivå.

Miljöpartiet i Skånes hemsida