Skip to main content

Finansborgarrådet Sten Nordins inledningsanförande i samband med debatten om Tertialrapport 2 vid fullmäktige den 30 november 2009

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2009 08:47 CET

(DET TALADE ORDET GÄLLER)
Ordförande, fullmäktige!
För ett par veckor sedan fattade vi i denna sal beslut om nästa års budget. Då betonade jag vikten av trygghet, stabilitet och förutsägbarhet i kärvare tider. För vi vet att 2010 blir tufft både för Stockholms stad och för stockholmarna. Därför är den budget som vi nyligen antagit återhållsam med tydligt fokus på välfärdens kärna.


Det goda resultat som detta delårsbokslut pekar på gör dock att vi trots allt går in i 2010-talet med ekonomiskt starka nämnder som kan använda tillskottet i budgeten för att inte bara värna utan utveckla de verksamheter som är så viktiga för stockholmarnas vardag.
Nämnderna visar ett överskott på 245,3 miljoner kronor och kommunkoncernens resultat uppgår till 4,8 miljarder kronor. För stadsdelsnämnderna prognostiseras ett överskott på 59,2 miljoner kronor. Underskottens tid är förbi. Vi håller budget.


För ganska precis ett år sedan presenterade jag tillsammans med Folkpartiets och Kristdemokraternas gruppledare ”Stimulans för Stockholm” som ett åtgärdsbatteri för att lokalt möta den internationella finanskrisen. Stimulansåtgärderna är brett inriktade, men en viktig del är att stimulera bostadsbyggandet genom kraftigt sänkt tomträttsavgäld. Vi ser nu att detta har gett effekt. Av 3 471 markanvisade bostäder i år är nästan hälften, 48 procent, hyresrätter. Av dessa hyresrätter står privata byggherrar för knappt 40 procent, vilket är mycket positivt. Allt fler uttrycker intresse för att bygga hyresrätter. Hyresrätten har en renässans i Stockholm.
Delårsbokslutet visar, bortom siffrorna, framförallt på att stockholmarna kan känna sig trygga. Trygga med att stadens ekonomi är stabil och trygga med att denna stabilitet förenas med hög kvalitet i verksamheterna.


Vi har all anledning att känna stolthet över kvaliteten i det arbete som bedrivs runt om i staden. ”Stockholmarna får en genomgående bra service, som på ett förtjänstfullt sätt utvecklas med rigorös styrning, modern IT och noggrann uppföljning.” Detta är inte mina ord, utan juryns motivering till att Stockholm utsågs till Sveriges kvalitetskommun 2009.


De senaste veckorna har Stockholm också fått priser för bland annat för vårt tillgänglighetsarbete och våra e-tjänster. Vi har utsetts till Europas miljöhuvudstad nästa år. Vi ligger i framkant.
Allt detta gör mig stolt. Stolt över att leda en stad med så många kunniga och engagerade medarbetare. Och stolt över att som finansborgarråd lägga fram en tertialrapport som, tack vare träget arbete i nämnder och styrelser, visar på så goda resultat.


Oppositionen delar inte mitt synsätt. När det gäller den politiska färdriktningen så är det naturligt. Men dessvärre gäller det också verklighetsbeskrivningen av Stockholm. Dagens Nyheter beskrev träffande landstingets budgetdebatt med en anspelning på Hoola Bandoolas ”Vem kan man lita på”. Det skulle lika gärna kunna beskriva skillnaden mellan denna tertialrapport och oppositionens reservationer. Jag skulle önska att vi, trots våra politiska meningsskillnader, kunde vara mer överens om att det faktiskt går bra för Stockholm.


Stockholmarna förtjänar ett ledarskap som varken skön- eller svartmålar sakernas tillstånd, utan som uppriktigt tar ansvar och lyfter fram både det som är bra och det som är i behov av förbättringar. Det gör vi i detta delårsbokslut.


Med trygg förankring i en stabil ekonomi fortsätter vi framförallt arbetet för att säkra välfärd, sysselsättning och bostadsbyggande i Stockholm under lågkonjunkturen.
Ordförande, jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag!

För mer information Helena Widegren, pressansvarig finansroteln, 08-508 29 878