Skip to main content

Joakim Larsson (M): Handläggningstiden för detaljplaner har ökat med 25 procent

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2015 11:06 CET

Alliansregeringen tillsatte 2014 en utredning med syftet att undersöka förutsättningarna för en bättre konkurrens inom byggsektorn för att öka utbudet på bostäder. ”Utredningen om bättre konkurrens för ökat bostadsbyggande” lämnade den 15 december 2015 slutbetänkandet till bostads- och stadsutvecklingsministern Mehmet Kaplan (MP) och meddelade även att det finns plats för fler som bygger mer. Moderaterna i Stockholms stad ser i stora delar positivt på utredningen.

- Byggkonkurrensutredningen visar att vi är helt rätt ute i de förslag som vi lagt fram i vår budget för Stockholm 2016. En central punkt i utredningen handlar om behovet av planlagd mark och att utbudet begränsas av olika regleringar och plankapacitet. Många byggherrar har stor kompetens på plansidan och Moderaterna har därför föreslagit att kommunen ska kunna tillåta en byggherredriven planprocess. Om vi är fler som hjälps åt kan vi få fram mer planlagd mark och få fler bostäder på plats snabbare än idag, säger oppositionsborgarrådet Joakim Larsson (M).

- Utredningen pekar på att långa ledtider i planprocessen gör att mindre byggbolag trängs ut från marknaden då de inte har ekonomiska resurser för att vänta i flera år på en detaljplan. I detta sammanhang ser jag med oro på att den oenighet som råder inom den rödgrönrosa majoriteten kring var och hur det ska byggas kommer att förvärra situationen för mindre aktörer. På bara ett år med en rödgrönrosa majoritet kan vi tyvärr konstatera att handläggningstiden för detaljplaner ökat med 25 procent och att man får vänta allt längre på att få ett bygglov, säger oppositionsborgarrådet Joakim Larsson (M).

Från Moderaterna i Stockholms stads budgetförslag 2016

 • 50 000 bostäder ska byggas till 2020.
 • Mark för 10 000 bostäder ska planläggas varje år (bostäder i start-PM).
 • En byggherredriven planprocess ska initieras, implementeras och utvärderas.
 • Stadsbyggnadsnämnden ska prioritera områdesprogram och större flexibla

  detaljplaner.

 • Byggherrarna ska fokusera på att ta fram detaljplaner för förtätning av stadsdelar och för mark som sammanlänkar befintliga stadsdelar. Det ska vara tillåtet för byggherrarna att göra detta även om ett områdesprogram pågår.
 • Ta ett tydligt helhetsgrepp i stadsplaneringen genom fortsatt arbete med områdesplaner och flexibla detaljplaner.
 • Genomföra markanvisningstävlingar där marken tilldelas den aktör som kan bygga med lägsta hyran.
 • Utreda möjligheten för staden att ta ut halv tomträttsavgäld för marken där en aktör vill bygga ettor under 30 kvadratmeter.
 • Tillåta högre grad av standardisering och fler avsteg från byggreglerna.
 • Hemställa hos regeringen om att ta ett samlat grepp om bostadspolitiken i syfte att i ett sammanhang hantera frågor om byggande, fastighets- och reavinstbeskattning, ränteavdrag och bruksvärdessystemet. Ambitionen ska vara att öka rörligheten på bostadsmarknaden och underlätta bytet mellan större och mindre bostäder med utgångspunkt i enskilda människors aktuella behov.
 • Hemställa hos regeringen om att utreda möjligheterna till ändringar i plan- och bygglagen på så vis att en administrativ avgift kan tas ut för varje enskild överklagan av detaljplaner, bygglov och rivningslov.

Moderaterna i Stockholm - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222