Skip to main content

M: S föregår remissinstanserna gällande förskola på heltid för barn till föräldrarlediga

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2016 14:02 CET

Idag beslutade den socialdemokratiskt ledda majoriteten i Stockholms stad att införa förskola på heltid även för barn till föräldralediga. Trots kraftig kritik från remissinstanserna, bestående av lärarfack och stadsdelsförvaltningar, så föreslås inga förändringar av förslaget och det tillskjuts heller inga extra pengar vilket många befarar kommer leda till sämre kvalitet i verksamheterna. Moderaterna i Stockholms stad är kritiska till förslaget och har lagt en reservation om detta.

- Förskolan i Stockholm står inför stora utmaningar med växande barnkullar, brist på utbildade lärare och ökade sjukskrivningar. Att i detta läge, och i strid med remissinstanserna, prioritera reformer som försvårar situationen ytterligare är oansvarigt. Varför föregår finansborgarrådet remissinstanserna i ett läge där förskolan går på knäna och behöver andra prioriteringar? säger oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr (M).

- Stockholms stad behöver istället prioritera en ökad kvalitet i förskolan genom att inrätta karriärtjänster, utbilda fler förskollärare, minska barngrupperna och förbättra arbetsmiljön för de som redan arbetar i verksamheterna, säger oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr (M).


Fakta:

Beslutet om reviderade regler för intagning och plats i förskolan och pedagogisk omsorg i Stockholms stad fattades på Borgarrådsberedningen den 23/11 och kommer behandlas i kommunfullmäktige den 12/12.

Remissinstansernas svar i korthet:

Lärarförbundet

”Att utöka barnens tid på förskolan i befintlig organisation, med befintliga resurser, där professionen redan idag sliter ut sig, kommer att ha en negativ inverkan på kvaliteten i verksamheten. För både barn och lärare. ”

Farsta SDN

”Regeländringen att barn till föräldrar som är föräldralediga med yngre syskon ska ha rätt att vara på förskolan på heltid innebär enligt förvaltningen vissa nackdelar för förskoleverksamheten”

Bromma SDN

”[…] förskolan kräver en hög bemanning av pedagoger och de ekonomiska förutsättningarna bör ses över för att föreslagna riktlinjer ska få avsedd effekt.”

Hässelby-Vällingby SDN

”konsekvenserna kan då bli ökade kostnader för enheterna”

Enskede-Årsta-Vantör SDN

”Förvaltningen anser att ökade personalkostnader är en trolig konsekvens av rätten till heltid och att det är något bör utredas ytterligare.”

Skärholmen SDN

”[…] ser en negativ konsekvens i att barn till föräldralediga ges rätt till heltid då barngrupperna storlek förväntas öka i början och slutet på dagen.”

Hägersten-Liljeholmen SDN

”[..] hur det påverkar antalet barn i barngrupp och hur kvalitén påverkas. Den ökade arbetsbelastningen kan också försvåra rekrytering och påverka medarbetarnas hälsa.”

Rinkeby-Kista SDN

” Förvaltningen förutsätter att de ökade kraven på personalresurser beaktas i stadens budget.”

Friskolornas riksförbund

”[…] en kommun inte har rätt att fatta beslut att kommunala mål ska binda fristående huvudmän, såvida inte dessa mål sammanfaller med nationella författningarna.”

Pysslingen

”Pysslingen har principiella invändningar mot att regelverket föreslås bli obligatoriskt att följa för de fristående utbildningssamordnare. Detta mot bakgrund av att det föreslagna förfarandet strider mot skolförfattningarna”

Södermalms stadsdelsförvaltning

”Med anledning av den brist på förskollärare som råder i hela landet bedömer förvaltningen att det finns en problematik i att bemanna hela dagen med förskollärarutbildad personal.”

Skarpnäck stadsdelsförvaltning

”Förvaltningen ser med viss oro på de ekonomiska och praktiska konsekvenser förslaget kan få för vissa förskolor.”

Kungsholmens stadsdelsförvaltning

Förslaget kan även medföra svårigheter med organisation av planeringstid för personalen, vilket är en förutsättning för en kvalitativt hög pedagogisk verksamhet.

Östermalms stadsdelsförvaltning

”Om rätt till heltid införs kan detta få konsekvenser för verksamheten. Effekten av den utökade vistelsetiden kan tänkas bli särskild märkbar i början och slutet av dagen. Detta kan leda till behov av ökade personella resurser vilket i sin tur kan få ekonomiska konsekvenser.”

Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning

”Om förslaget genomförs kan det antas att fler barn kommer att ha längre vistelsetider vilket kan komma öka kraven på personalresurser inom förskolan vilket bör följas upp stadsövergripande.”

Norrmalms stadsdelsförvaltning

”En förväntad effekt av de nya reglerna är att barngruppernas storlek kan komma att öka, särskilt i början och slutet på dagen.”

”Ett ökat personalbehov leder till ekonomiska konsekvenser för förskoleenheterna. Då det råder brist på förskollärare ser även stadsdelsförvaltningen en utmaning i att bemanna hela dagen med förskollärarutbildad personal.”

Moderaterna i Stockholm - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222