This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Dan Eliasson är på plats i Köpenhamn.

Nyhet -

Stärkt nordiskt samarbete inför klimatrelaterade kriser

Generaldirektörerna från beredskapsmyndigheterna i Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge träffades i dag på ett gemensamt möte i Köpenhamn. Där enades man om att fortsättningsvis förstärka det nordiska beredskapssamarbetet.

Samarbetet ses som en nödvändighet på grund av pågående klimatförändringar och kommer ha särskilt fokus på hantering av extrema väderhändelser som skogs- och vegetationsbränder samt översvämningar.

− Vi fördjupar nu det nordiska samarbetet för att stå bättre rustade inför kommande klimatrelaterade kriser och katastrofer. Vi diskuterade också det nordiska samarbetet inom rescEU, med särskilt fokus på CBRN, skogsbrandflyg och katastrofmedicin. Vi ser även över möjligheterna med stärkt civil-militär samverkan, säger MSB:s generaldirektör Dan Eliasson.

Gemensam avsiktsförklaring

Under dagen skrivs en gemensam avsiktsförklaring under, (”København-erklæring”) kring fördjupat samarbete, och avsiktsförklaringen lyder:

De nordiska ministrarna med beredskapsansvar enas om att våra länder bör intensifiera samarbetet när det gäller skogs- och naturbränder, på ett möte i Oslo oktober 2019. Ministrarna antog samtidigt nya utvecklingsmål för det nordiska beredskapssamarbetet fram till 2021. I och med detta har man lagt en ambitiös politisk inriktning i syfte att fortsatt stärka det nordiska beredskapssamarbetet. Nordiska rådet har å sin sida nyligen enats om en strategi för arbetet med samhällssäkerhet, där fokus bland annat ligger på ökat samarbete när det gäller hanteringen av risker som extrema väderförhållanden och naturkatastrofer.

Vad betyder ”rescEU”?

RescEU är EU:s gemensamma extra beredskapskapacitet inom områden där det finns konstaterade brister på europeisk nivå, till exempel förstärkningsresurser för skogsbrand och översvämningar. Denna kapacitet kan snabbt utnyttjas för att komplettera den nationella kapaciteten. Det nya systemet är inte endast ett ”skyddsnät” för att mobilisera experter, team och resurser – det förstärker även vår gemensamma förmåga att förebygga, förbereda oss för och hantera katastrofer.

Läs mer om MSB:s nordiska samarbete

Ämnen

Taggar


Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.

Presskontakt