​MSB har överlämnat budgetunderlaget för perioden 2021–2023 till regeringen.
​MSB har överlämnat budgetunderlaget för perioden 2021–2023 till regeringen.

Pressmeddelande -

MSB:s budgetunderlag för 2021-2023

MSB har överlämnat budgetunderlaget för perioden 2021–2023 till regeringen. Förutom egna utvecklingsbehov, behöver MSB ta höjd för andra aktörers behov av stöd i det fortsatta arbetet att utveckla civilt försvar. Totalt äskar myndigheten 588 miljoner kronor i anslagsförstärkningar år 2021, 839 miljoner kronor 2022 och 986 miljoner kronor 2023.
Det är stora belopp för att vi ska kunna ta de utvecklingssprång som behövs inom hela MSB:s ansvarsområde, men framförallt inom civilt försvar. Det behövs en ordentlig satsning på civilt försvar, säger Dan Eliasson, generaldirektör på MSB.

MSB lyfter också fram nödvändiga satsningar för att utveckla krisberedskapen, det vill säga sånt som inte ryms inom civilt försvar och utveckling inom området skydd mot olyckor. Bland annat gäller det:

  • fler utbildningsplatser för räddningstjänst,
  • utveckling av förstärkningsresurser,
  • förstärkning av MSB:s operativa verksamhet. 

Det ökade anslaget är avsett att användas till att utveckla och stärka samhället och aktörerna i systemet och är inte specifikt avsett för MSB:s verksamhet.

Skrivelsen ”Så skapar vi motståndskraft”

Samtidigt som MSB lämnar budgetunderlaget till regeringen så bifogas en särskild skrivelse med ett underlag till regeringen om utvecklingsbehov inom myndighetens ansvarsområde inför nästa försvarspolitiska inriktningsperiod. Skrivelsen har fått namnet ”Så skapar vi motståndskraft”. I den lyfts utvecklingsbehoven inom civilt försvar inom MSB:s ansvarsområde för perioden 2021-2025.

Kostnadsberäkningarna bara inom MSB:s ansvarsområde landar på drygt en miljard kronor i slutet av perioden. Till det kommer flera stora viktiga områden som redan tidigare är kända och därför under beredning. Det gäller exempelvis befolkningsskydd och ett nytt system för säkra kommunikationer med kapacitet för dataöverföring avsett för blåljusmyndigheter.

Skrivelsen bildar i sin tur ett brett underlag tillsammans med motsvarande skrivelser från 20 andra myndigheter, samt en gemensam skrivelse från länsstyrelserna. De sammantagna beräknade kostnaderna då kommer att markant överstiga den beräkning som gjorde av Försvarsberedningen i delbetänkandet ”Motståndskraft”, i december 2017.

Länk till budgetunderlag 2021-2023.

Länk till skrivelsen Så skapar vi motståndskraft.

Ämnen

Taggar


<p>Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.</p>

Presskontakt

MSB:s presstjänst

MSB:s presstjänst

Presskontakt 010-240 44 44
Marcus Årskog

Marcus Årskog

Presskontakt Pressekreterare
Anna Lindbäck

Anna Lindbäck

Presskontakt Pressansvarig