Oku1gb21kayu1xucdxch

EmotionSpace - ny mobilapp hjälper kvinnor med spridd bröstcancer att hitta den support de behöver

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2017 08:17 CEST

Att diagnosticeras med spridd bröstcancer är för de flesta en omtumlande upplevelse och många hamnar i en krissituation då känslorna ofta pendlar mycket. Appen EmotionSpace låter kvinnor med spridd bröstcancer uttrycka hur de känner och be om hjälp från andra om de behöver det.

Media no image

Analys av långtidsdata tyder på att Vyndaqel fördröjer progressionen av den sällsynta neurologiska sjukdomen TTR-FAP (Skelleftesjukan)

Pressmeddelanden   •   Okt 06, 2017 07:59 CEST

Analysen, som publicerats i tidskriften Amyloid, är den längsta utvärderingen av något läkemedel mot familjär transtyretinamyloidos med polyneuropati (TTR-FAP).

Pfizer har presenterat en ny interimistisk analys av långtidsdata från fyra studier som tyder på att behandling med Vyndaqel (tafamidis) leder till en fördröjning av sjukdomsförloppet hos patienter med familjär transtyretinamyloidos med polyneuropati (Transthyretin Amyloid Polyneuropathy, TTR-FAP, i Sverige även kallad Skelleftesjukan) och tolererades väl utan oväntade biverkningar.

Publikationen “Long-term safety and efficacy of tafamidis for the treatment of hereditary transthyretin amyloid polyneuropathy: results up to 6 years”, är tillgänglig online i tidskriften Amyloid: The Journal of Protein Folding Disorders.1

- Analysen är den längsta prospektiva utvärderingen av något läkemedel, som hittills studerats mot TTR-FAP och tyder på att behandling med Vyndaqel (Tafamidis) har fördelar när det ges tidigt i sjukdomsprocessen och är associerat med långsiktig fördröjning av sjukdomsprogressionen,säger Kaire Kiplok, medicinsk rådgivare inom området sällsynta sjukdomar på Pfizer.

Om transtyretinamyloidos med polyneuropati (TTR-FAP) eller Skelleftesjukan
TTR-FAP är en ärftlig, sällsynt, progressiv sjukdom som ger symtom från bland annat perifera nerver, hjärta, mag-tarmkanal och njurar. Sjukdomen förekommer över hela världen men är vanligare i Portugal, Japan och i Sverige; framför allt i de nordligare delarna varför TTR-FAP ibland kallas för Skelleftesjukan. En mutation i genen TTR som styr bildningen av proteinet transtyretin kan leda till att en onormal substans, amyloid, bildas. Amyloid lagras sedan i bland annat perifera nerver, hjärtmuskeln och njurar och påverkar organens funktion. Det är amyloidansamlingarna som med tiden orsakar symtomen vid sjukdomen. Patienter med TTR-FAP har väsentligt försämrad livskvalitet på grund av symtom som polyneuropati som kännetecknas av känselbortfall, smärta och svaghet i fötterna, liksom svår försämring av det autonoma nervsystemet med symtom som erektil dysfunktion, omväxlande diarré och förstoppning, oavsiktlig viktminskning, hjärtrytmrubbningar, urininkontinens, urinretention och fördröjd magsäckstömning. Allt eftersom sjukdomen fortskrider förlorar patienten ofta förmågan att gå och behöver hjälp med rullstol, och blir så småningom sängliggande och oförmögen att ta hand om sig själv. De första symtomen på TTR-FAP visar sig vanligen under de aktiva vuxenåren med start så tidigt som i 30-årsåldern i många länder, i Sverige vanligen i 50-årsåldern. Sjukdomen progredierar snabbt med en genomsnittlig överlevnad på cirka 10 år från insjuknandet.

Om Vyndaqel (tafamidis)
Vyndaqel godkändes av Europakommissionen i november 2011. Vyndaqel är det första läkemedel som godkänts för behandling av transtyretinamyloidos (TTR-FAP) hos vuxna vars nerver har drabbats (med symtomgivande polyneuropati) i stadium 1, för att fördröja perifer neurologisk förändring. Vyndaqel stabiliserar transtyretin och förhindrar därmed att amyloid bildas och påverkar neurologisk funktion. Läs mer om Vyndaqel på www.fass.se (http://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=20100908000011)

Referenser:
1.  Barroso F, Judge D, Ebede B, et al. Long-term safety and efficacy of tafamidis for the treatment of hereditary transthyretin familial amyloid polyneuropathy: results up to 6 years. Amyloid. 2017. doi:10.1080/13506129.2016.1207163.

Som ett av världens ledande läkemedels-, egenvårds- och vaccinföretag vill vi på Pfizer bidra till att skapa fler år till livet och mer liv till åren. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Fokus för vår globala forskning och utveckling ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ t ex inom cancer, immunologi och inflammation, kardiovaskulära och metaboliska sjukdomar, neurovetenskap och smärta, sällsynta sjukdomar och vacciner. www.pfizer.se, www.pfizer.com och www.älskaattåldras.se

Analysen, som publicerats i tidskriften Amyloid, är den längsta utvärderingen av något läkemedel mot familjär transtyretinamyloidos med polyneuropati (TTR-FAP).

Läs vidare »
Media no image

Europeiska kommissionen godkänner Bavencio (avelumab) för behandling av metastatiskt merkelcellskarcinom

Pressmeddelanden   •   Sep 28, 2017 07:00 CEST

• Den första immunoterapin för en sällsynt och aggressiv typ av hudcancer som godkänts i EU.

• Bygger på Bavencios tidigare påskyndade godkännande i USA och godkännandet nyligen i Schweiz

• Godkännandet baseras på data från studien Javelin Merkel 200, inklusive resultatmålen tumörrespons samt varaktighet av respons.

Europeiska kommissionen har godkänt BAVENCIO® (avelumab) som monoterapi för behandling av vuxna patienter med metastatiskt Merkelcellskarcinom (mMCC), en sällsynt och aggressiv typ av hudcancer.1

- Europeiska kommissionens beslut är betydelsefullt för BAVENCIO och framförallt för de europeiska patienter som lever med denna mycket utmanande hudcancer”, säger Luciano Rossetti, M.D., Executive Vice President, Global Head of Research & Development vid Mercks biofarmaverksamhet. ”Vår allians med Pfizer fortsätter att bevisa styrkan i att arbeta tillsammans, och vi är tacksamma mot alla som hjälpt oss att ta denna första och enda godkända immunoterapi för mMCC till de europeiska patienterna.

- Detta bygger på det påskyndade godkännande som BAVENCIO fick i USA tidigare i år”, säger Liz Barrett, Global President, Pfizer Oncology. Vi är nu ett steg närmare vårt mål att göra BAVENCIO tillgängligt för patienter i hela världen.

Cirka 2 500 personer i Europa drabbas av MCC varje år, med metastatisk sjukdom diagnosticerad i 5-12 procent av MCC- patienterna. År 2012 upptäcktes 47 nya fall av MCC i Sverige.12 Mindre än 20 procent av patienterna med metastatiskt MCC överlever längre än fem år.2-6

- Merkelcellskarcinom är en särskilt aggressiv form av hudcancer med mycket dålig prognos, speciellt för personer med metastatisk sjukdom, säger Dirk Schadendorf, MD, Director of Dermatology vid Universitetssjukhuset i Essen, Tyskland. Detta godkännande är en betydelsefull händelse för patienterna som lider av denna förödande sjukdom och för deras familjer.

Europeiska kommissionens godkännande baseras på data från JAVELIN Merkel 200, en öppen internationell Fas 2 multicenterstudie bestående av två delar:1

Del A omfattade 88 patienter med mMCC vars sjukdom hade fortskridit trots behandling med minst en omgång kemoterapi. Den objektiva responsfrekvensen var 33 %, 11 % av patienterna hade en komplett respons och 22 % en partiell respons. Vid tidpunkten för analysen var tumörresponser varaktiga, 93 % av responserna varade minst 6 månader (n=25) och 71 % minst 12 månader (n=13). Varaktighet av respons varierade från 2,8 till över 24,9 månader.

Del B omfattade, vid tidpunkten för data cut-off, 39 patienter med histologiskt bekräftat mMCC som inte fått tidigare systemisk behandling för metastaserad sjukdom. Den objektiva responsfrekvensen var 62 %, 14 % av patienterna hade en komplett respons (CR) och 48 % en partiell respons (PR). Progressionsfri överlevnad (PFS) i tre månader uppnåddes hos 67 % av patienterna.

Säkerheten hos avelumab har utvärderats i 1 738 patienter med solida tumörer, bland annat metastatiskt MCC (n=88) som gavs 10 mg/kg avelumab varannan vecka i kliniska studier.1

1 738 patienter med solida tumörer gavs 10 mg/kg varannan vecka. I denna patientpopulation var de vanligaste biverkningarna trötthet (32,4 %), illamående (25,1 %), diarré (18,9 %), minskad aptit (18,4 %), förstoppning (18,4 %), infusionsrelaterade reaktioner (17,1 %), viktminskning (16,6 %) och kräkningar (16,2 %). De vanligaste biverkningarna ≥ grad 3 var anemi (6,0 %), andnöd (3,9 %) och buksmärtor (3,0 %). Allvarliga biverkningar var immunrelaterade och infusionsrelaterad reaktioner.

Europeiska kommissionens beslut följer på US Food and Drug Administrations (FDAs) påskyndade godkännande av BAVENCIO tidigare i år för behandling av mMCC och patienter med lokalt avancerad eller metastatiskt urotelialt karcinom (UC) med sjukdomsprogression under eller efter platinabaserad kemoterapi. Det kliniska utvecklingsprogrammet för BAVENCIO, kallat JAVELIN, omfattar minst 30 kliniska program och över 6 300 patienter med mer än 15 olika tumörtyper. Förutom mMCC ingår även bröstcancer, cancer i magsäck/matstrupe, huvud och hals, Hodgkins lymfom, melanom, mesoteliom, icke-småcellig lungcancer, äggstockscancer, njurcellskarcinom och urotelialt karcinom.

Om metastatiskt Merkelcellskarcinom
Metastatiskt MCC är en sällsynt och aggressiv sjukdom där cancerceller bildas i det översta hudlagret, nära nervändarna.7,8 MCC, som också kallas neuroendokrin hudcancer eller trabekulär cancer, börjar ofta i de delar av huden som är mest exponerade för solen, som huvud, nacke och armar.7.9 Riskfaktorer för MCC är bland andra solexponering och infektion med Merkelcellpolyomavirus. Kaukasiska män äldre än 50 löper ökad risk.7,9 MCC feldiagnosticeras ofta som andra former av cancer och växer exponentiellt på kronisk solskadad hud.9-11 Idag utgörs behandlingsalternativen för MCC i Europa av kirurgi, strålning och kemoterapi.8 Behandlingen av metastatiskt eller stadium IV MCC är i allmänhet palliativ.8

Om BAVENCIO
BAVENCIO (avelumab) är en human antikropp specifik för ett protein kallat PD-L1 (programmed death ligand-1). BAVENCIO har utformats för att potentiellt engagera både det adaptiva och det medfödda immunförsvaret. Genom att binda till PD-L1 tros BAVENCIO förhindra tumörcellerna från att använda PD-L1 för skydd mot vita blodkroppar, som T-celler, och utsätta dem för anti-tumör responser. BAVENCIO har visats inducera antikroppsberoende cellmedierad cytotoxicitet (antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity, ADCC) in vitro. I november 2014 tillkännagav Merck och Pfizer en strategisk allians för att gemensamt utveckla och kommersialisera BAVENCIO.

Om alliansen Merck-Pfizer
Immuno-onkologi är ett område med högsta prioritet för Merck och Pfizer. Den globala strategiska alliansen mellan Merck och Pfizer gör det möjligt för företagen att dra nytta av varandras styrkor och förmågor och ytterligare utforska den terapeutiska potentialen hos avelumab, en anti-PD-L1 antikropp som ursprungligen upptäcktes och utvecklades av Merck och som nu genomgår kliniska prövningar. Inom immuno-onkologialliansen kommer vi tillsammans att utveckla och kommersialisera avelumab och föra Pfizers PD-1 antikropp framåt. Alliansens fokus är att utveckla högprioriterade internationella kliniska program för prövning av avelumab, såväl som monoterapi som i kombinationsbehandlingar, och strävar efter att hitta nya sätt att behandla cancer.

Referenser
BAVENCIO® (avelumab) EU SmPC. Available from: http://www.ema.europa.eu/ema/: Accessed September

2017Fitzgerald T et al. Dramatic increase in the incidence and mortality from Merkel cell carcinoma in the United States. Am Surg 2015;81(8):802-6

Stokes JB et al. Patients with Merkel cell carcinoma tumors < or = 1.0 cm in diameter are unlikely to harbor regional lymph node metastasis. J Clin Oncol 2009;27(23):3772–7.

Allen PJ et al. Merkel cell carcinoma: prognosis and treatment of Patients from a single institution. J Clin Oncol 2005;23(10):2300–9.

IMMOMEC (European Commission). Merkel Cell Carcinoma. Available from: http://www.immomec.eu/project/objectives/background/merkel-cell-carcinoma.Accessed September 2017.

Lemos B et al. Pathologic Nodal Evaluation Improves Prognostic Accuracy in Merkel Cell Carcinoma: Analysis of 5,823 Cases as the Basis of the First Consensus Staging System for this Cancer. Journal of the American Academy of Dermatology. 2010;63:751–761.

Schadendorf D et al. Merkel cell carcinoma: epidemiology, prognosis, therapy and unmet medical needs. European Journal of Cancer 2017;71;53–69

American Cancer Society. What is Merkel cell carcinoma? http://www.cancer.org/cancer/skincancer-merkelcell/detailedguide/skin-cancer-merkel-cell-carcinoma-what-is-merkel-cell-carcinoma. Last accessed June 2017.

Nghiem P. Systematic literature review of efficacy, safety and tolerability outcomes of chemotherapy regimens in patients with metastatic Merkel cell carcinoma. Future Oncology 2017;13(14):1263–1279.

Heath M, Jaimes N and Lemos B. Clinical characteristics of Merkel cell carcinoma at diagnosis in 195 patients: the AEIOU features. J Am Acad Dermatol 2008;58:375–81. http://www.pnlab.org/clinical/documents/ClinCharacteristics.pdf.Accessed September 2017.

NCCN Merkel Cell Carcinoma Guidelines version I. 2017. www.nccn.org/professionals/physician_gls/PDF/mcc.pdf. Last accessed June 2017. www.internetmedicin.se

Som ett av världens ledande läkemedels-, egenvårds- och vaccinföretag vill vi på Pfizer bidra till att skapa fler år till livet och mer liv till åren. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Fokus för vår globala forskning och utveckling ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ t ex inom cancer, immunologi och inflammation, kardiovaskulära och metaboliska sjukdomar, neurovetenskap och smärta, sällsynta sjukdomar och vacciner. www.pfizer.se, www.pfizer.com och www.älskaattåldras.se

Europeiska kommissionen har godkänt BAVENCIO® (avelumab) som monoterapi för behandling av vuxna patienter med metastatiskt Merkelcellskarcinom (mMCC), en sällsynt och aggressiv typ av hudcancer.

Läs vidare »
Media no image

Pfizer presenterar data för totalöverlevnad för Xalkori hos patienter med ALK-positiv avancerad icke-småcellig lungcancer

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2017 10:10 CEST

Den längsta uppföljning som rapporterats för denna typ av lungcancer

Finala data för total överlevnad från prövningen PROFILE 1014 där XALKORI® (crizotinib) undersökts i tidigare obehandlade patienter med ALK-positiv avancerad icke-småcellig lungcancer har nu presenterats. Efter en median uppföljningstid av 46 månader nåddes inte median OS för patienter randomiserade till XALKORI (95 % CI: 45,8 månader, ej uppnått) och var 47,5 månader för patienter randomiserade till kemoterapi (95 % CI: 32,2 månader, ej uppnått). Resultaten pekar på en numerisk förbättring av OS för patienter som behandlades med XALKORI som första linjens behandling jämfört med kemoterapi, även om denna skillnad inte helt nådde statistisk signifikans (HR=0,760 [95 % CI: 0,548, 1,053]; p=0,0978). Dessa data [Abstract #LBA50] presenterades nyligen vid European Society for Medical Oncologys (ESMO) kongress i Madrid, Spanien.

Majoriteten (84 %) av patienterna som initialt randomiserades till kemoterapi fick istället XALKORI efter att deras sjukdom förvärrats och detta påverkade sannolikt resultaten för total överlevnad. En förspecificerad, explorativ statistisk analys som kompenserade för effekterna av övergången fastställde att median OS skulle varit längre för patienter randomiserade till XALKORI än för patienter randomiserade till kemoterapi om patienterna inte tillåtits att byta behandling [HR: 0,346 (95 % CI: 0,081, 0,718)].

- PROFILE 1014 har gett viktiga data för patienter med ALK-positiv icke-småcellig lungcancer, säger docent och överläkare Simon Ekman, Onkologiska kliniken, Karolinska sjukhuset. Det här är de första prospektiva data från en randomiserad Fas 3-studie som rapporterar resultat för långtidsöverlevnad för patienter med ALK-positiv icke-småcellig lungcancer. De längsta överlevnadsresultaten var för patienter som behandlats med två eller fler tyrosinkinas-hämmare, vilket kan ge indikationer om den optimala behandlingsföljden.

Progressionsfri överlevnad (PFS) var det primära resultatmålet, och dessa resultat har tidigare publicerats i The New England Journal of Medicine (NEJM) 1. Det fanns en statistiskt signifikant förbättring av PFS hos patienter som behandlades med XALKORI jämfört med kemoterapi (p<0,001). Totalt 343 patienter randomiserades i studien, med ungefär hälften i XALKORI-gruppen och övriga i gruppen som gavs platinabaserad kemoterapi.

- XALKORI var den första biomarkördrivna behandlingen för ALK-positiv NSCLC och innebar en dramatisk förändring av behandlingsmodellen för dessa patienter. Det är fortfarande den enda ALK-hämmaren med mogna överlevnadsdata från en randomiserad fas 3-studie. Vi är mycket stolta över den positiva påverkan som XALKORI fortsätter att ha på patienternas liv, säger Thomas Wahlgren, medicinsk rådgivare onkologi på Pfizer.

Om icke-småcellig lungcancer (NSCLC)
Lungcancer är den femte vanligaste cancerformen i Sverige och tar årligen mer än 3 600 personers liv. Fem år efter diagnosen lever bara 15 procent av de som insjuknar.2 NSCLC svarar för cirka 85 procent av lungcancerfallen och är fortfarande svår att bota, särskilt vid metastaserande sjukdom.3 Cirka 75 procent av NSCLC-patienterna diagnosticeras sent med metastatisk, eller avancerad, sjukdom där överlevnadsgraden efter fem år är endast fem procent.3,4,5

Om XALKORI® (crizotinib)
XALKORI är en tyrosinkinas-hämmare indikerad för behandling av patienter med metastatisk icke-småcellig lungcancer (NSCLC) vars tumörer är anaplastiskt lymfomkinas- (ALK-) eller ROS1-positiva. XALKORI har godkänts för behandling av patienter med ALK-positiv NSCLC i mer än 90 länder, 6 bland annat EU, Australien, Kanada, Kina, Japan, Sydkorea.

1 Solomon B., Mok T. et al. First-Line Crizotinib versus Chemotherapy in ALK-Positive Lung Cancer. N Engl J Med. 2014; 371:2167-2177. December 4, 2014DOI: 10.1056/NEJMoa1408440.

2 https://www.cancerfonden.se/artiklar/fakta-om-lungcancer (accessed 20170918)

3 Reade CA, Ganti AK. EGFR targeted therapy in non-small cell lung cancer: potential role of cetuximab. Biologics. 2009; 3: 215–224.

4 Yang P, Allen MS, Aubry MC, et al. Clinical features of 5,628 primary lung cancer patients: experience at Mayo Clinic from 1997 to 2003. Chest. 2005;128(1):452–462

5 American Cancer Society. Detailed Guide: Lung Cancer (Non-Small Cell). Available at: http://www.cancer.org/cancer/lungcancer-non-smallcell/detailedguide/non-small-cell-lung-cancer-survival-rates (link is external). Accessed October 31, 2014.

6 Pfizer data on file.

Som ett av världens ledande läkemedels-, egenvårds- och vaccinföretag vill vi på Pfizer bidra till att skapa fler år till livet och mer liv till åren. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Fokus för vår globala forskning och utveckling ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ t ex inom cancer, immunologi och inflammation, kardiovaskulära och metaboliska sjukdomar, neurovetenskap och smärta, sällsynta sjukdomar och vacciner. www.pfizer.se, www.pfizer.com och www.älskaattåldras.se

Finala data för total överlevnad från prövningen PROFILE 1014 där XALKORI® (crizotinib) undersökts i tidigare obehandlade patienter med ALK-positiv avancerad icke-småcellig lungcancer har nu presenterats.

Läs vidare »
F9tmnz6z317u4jaxlw2e

Iva Gunnarsson får Nanna Svartz stipendium för sin forskning kring SLE och njurinflammation

Pressmeddelanden   •   Sep 14, 2017 07:00 CEST

Iva Gunnarsson vid Karolinska Universitetssjukhuset har tilldelats 2017 års stipendium till Nanna Svartz minne. Hon belönas för sin forskning kring SLE med fokus på njurengagemang. Stipendiet på 50 000 kronor delades ut av Pfizer i samarbete med Reumatikerförbundet den 13 september vid årets Reumadagar i Västerås.

Media no image

Bristol-Myers Squibb och Pfizer presenterar nya forskningsdata om Eliquis (apixaban) för patienter med icke-valvulärt förmaksflimmer som genomgår elkonvertering

Pressmeddelanden   •   Aug 29, 2017 09:04 CEST

Vid den europeiska kardiologikongressen, ESC, i Barcelona presenterades data från en klinisk fas 4 studie, EMANATE (Eliquis evaluated in acute cardioversion coMpared to usuAl treatmeNts for AnTicoagulation in subjEcts with NVAF). Den deskriptiva, randomiserade öppna studien undersökte säkerhet och effekt hos apixaban 5 mg två gånger dagligen (2,5 mg lägre dos när två av följande faktorer förelåg: ålder ≥80 år, vikt ≤60 kg, eller serumkreatinin ≥1.5 mg/dl (133μmol/l)) jämfört med standardbehandling (parenteralt heparin och/eller K-vitaminantagonist). Resultaten som mättes i studien var fall av akut stroke, systemisk embolism, allvarlig blödning, kliniskt relevant icke allvarlig blödning och dödsfall oavsett orsak hos patienter med icke-valvulärt förmaksflimmer (non-valvular atrial fibrillation, NVAF) som genomgår elkonvertering.

En risk i samband med elkonvertering är att en blodpropp i hjärtat kan vandra till hjärnan (stroke) eller andra delar av kroppen (systemisk emboli). Riktlinjer rekommenderar minst tre veckors behandling med orala antikoagulantia för patienter som är kandidater för elkonvertering för att minimera risken för stroke.1,2 Men att fördröja behandlingen kan innebära att det blir svårare att uppnå och bibehålla normal hjärtrytm.2 Patienter med icke-valvulärt förmaksflimmer kan genomgå elkonvertering efter bedömning av kardiolog eller akutläkare för att göra det möjligt för hjärtat att pumpa mer effektivt.

I EMANATE-studien randomiserades patienter med nyligen diagnosticerat icke-valvulärt förmaksflimmer som var antikoagulationsnaiva (definierat som mindre än 48 timmars antikoagulationsbehandling) antingen i förhållande till apixaban eller standardbehandling (warfarin med eller utan heparin). Studieprotokollet uppmanade till användning av bilddiagnostik enligt riktlinjerna för att fastsälla frånvaron av blodpropp i hjärtat, för att möjliggöra tidigare elkonvertering, eller antikoagulationsbehandling i minst tre veckor före elkonvertering. Antikoagulation administrerades från randomisering till 30 dagar efter elkonvertering. Om elkonvertering inte genomfördes administrerades antikoagulationsmedel i högst 90 dagar. Dosen av apixaban var 5 mg två gånger om dagen (eller minskad dos enligt standardkriterierna). Om bilddiagnostiken inte visade någon propp i hjärtat gavs fem doser av apixaban för att åstadkomma stabila nivåer i blodet för elkonverteringen. Alternativt kunde, om ingen propp upptäcktes, en omedelbar elkonvertering göras efter en 10 mg uppladdningsdos av apixaban (eller minskad dos enligt standardkriterierna) administrerad minst två timmar före elkonverteringen, följd av underhållsbehandling. Uppladdningsdosen gjorde det möjligt för patienterna att snabbt uppnå koncentrationer av antikoagulation nära stabila nivåer, vilket möjliggjorde tidigare elkonvertering.

Resultaten visade att det i ”intention-to-treat” (ITT)-populationen (n=1500; Eliquis n=753, heparin/VKA n=747), inte förekom några fall av stroke eller systemisk emboli i Eliquis-gruppen, jämfört med sex fall av stroke (en hemorragisk och fem ischemiska) och inga fall av systemisk emboli i standardbehandlingsgruppen. I säkerhetsanalyspopulationen (n=1436; Eliquis n=735, heparin/VKA n=721), som omfattade alla patienter som fick en dos av det studerade läkemedlet, inträffade färre antal fall av allvarliga blödningar i gruppen som behandlades med apixaban (n=3) än bland dem som fick standardbehandling (n=6), och färre fall av kliniskt relevant icke allvarliga blödningar i apixaban-gruppen (n=11) än i gruppen som fick standardbehandling (n=13). Det är viktigt att notera att Eliquis ökar risken för blödning och kan orsaka allvarliga, potentiellt livshotande blödningar. Det inträffade två dödsfall i Eliquis-gruppen (ett på grund av akut alkoholrelaterad hepatit före behandlingen, ett på grund av komplikationer i samband med perforering av tjocktarmen) och ett i gruppen med standardbehandling.

- Den nuvarande standardbehandlingen med warfarin inför konvertering innebär utmaningar för patienter och sjukvården på grund av att konvertering ofta blir fördröjd eftersom det tar tid att ställa in adekvat antikoagulation, säger Dr Jonas Oldgren, Uppsala Clinical Research Center. EMANATE- data går helt i linje med tidigare resultat och visar att apixaban är en potentiell alternativ behandling för förmaksflimmerpatienter som ska påbörja blodförtunnande behandling inför konvertering.

- Läkare föredrar ofta elkonvertering tidigare efter att en patient diagnostiserats med icke-valvulärt förmaksflimmer, ju tidigare behandlingen sker, desto sannolikare är det att patienten kan återfå normal hjärtrytm, säger Dr Jonas Oldgren. Dessa forskningsdata ger preliminära insikter om de potentiella effekterna av Eliquis i denna kliniska högrisksituation. Ytterligare studier behövs för att vi bättre ska förstå antikoagulation för tidig elkonvertering.

Om Eliquis
Eliquis (apixaban) är en oral selektiv Faktor Xa-hämmare. Genom att hämma Faktor Xa, ett protein som spelar en nyckelroll för blodkoagulering, minskar Eliquis produktionen av trombin och risken för blodproppar. Eliquis är godkänt för ett flertal indikationer baserat på effekt- och säkerhetsdata från sju kliniska Fas 3-prövningar. Eliquis är ett receptbelagt läkemedel indikerat för att minska risken för stroke och systemisk embolism hos patienter med icke-valvulärt förmaksflimmer, för profylax av djup ventrombos (DVT) som kan leda till lungembolism (LE), hos patienter som genomgått höft- eller knäplastikkirurgi, för behandling av DVT och LE, samt för att minska risken för återfall av DVT och LE efter initial behandling3.

Referenser
1. January, C. T., et. al (2014). 2014 AHA/ACC/HRS Guideline for the Management of Patients with Atrial Fibrillation. Journal of the American College of Cardiology , 64(21), 1-76. Retrieved August 08, 2017.

2. Kirchhof, P., et. al (2016). 2016 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation developed in collaboration with EACTS. European Society of Cardiology, 1-90. Retrieved August 08, 2017. 10.1093/europace/euw295

3. Eliquis produktresumé tillgänglig på www.fass.se

Som ett av världens ledande läkemedels-, egenvårds- och vaccinföretag vill vi på Pfizer bidra till att skapa fler år till livet och mer liv till åren. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Fokus för vår globala forskning och utveckling ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ t ex inom cancer, immunologi och inflammation, kardiovaskulära och metaboliska sjukdomar, neurovetenskap och smärta, sällsynta sjukdomar och vacciner. www.pfizer.se, www.pfizer.com och www.älskaattåldras.se

Vid den europeiska kardiologikongressen, ESC, i Barcelona presenterades data från en klinisk fas 4 studie, EMANATE. Resultaten som mättes i studien var fall av akut stroke, systemisk embolism, allvarlig blödning, kliniskt relevant icke allvarlig blödning och dödsfall oavsett orsak hos patienter med icke-valvulärt förmaksflimmer (non-valvular atrial fibrillation, NVAF) som genomgår elkonvertering.

Läs vidare »
Media no image

Ny Sifo-undersökning: Detta vet svenskarna om TBE

Pressmeddelanden   •   Jul 07, 2017 07:00 CEST

Fler vaccinerar sig mot TBE (fästingöverförd hjärninflammation) i Sverige, men svenskarnas kunskap om sjukdomen varierar. Detta enligt en färsk undersökning av TNS Sifo på uppdrag av Pfizer.

Antalet vaccinationer mot TBE i Sverige har ökat. Under 2016 ökade antalet doser med 58 % och hittills i år har vi sett en ökning på 19 % av Pfizers TBE vaccin. Enligt Folkhälsomyndigheten minskade det totala antalet rapporterade TBE-fall i Sverige under 2016 jämfört med föregående år.1 Antalet fall varierar från år till år beroende på en kombination av olika faktorer som vädret och vaccination.

Flest TBE-fall rapporterades i Stockholm följt av Uppsala och Västra Götaland. Flest fall per capita rapporterades i Uppsala1. Det går att se en tydlig spridning av TBE västerut i landet samt en långsam spridning norrut över åren. Under 2015-2016 rapporteras betydligt fler fall från län som Västra Götaland, Västmanland och Örebro, och i Östergötland ökade incidensen markant från 2015 – 2016.1

TNS Sifo har på uppdrag av Pfizer genomfört en riksrepresentativ undersökning om svenskarnas kunskap om TBE. I undersökningen har man ställt frågor om kännedom om allvarliga symtom, behandling av TBE, riskområden samt när man tror att fästingar är aktiva.

Många tror att TBE kan behandlas
Enligt -undersökningen tror 23 % att TBE går att bota med antibiotika, medan 31 % är fullt medvetna om att det inte går att bota TBE.

TBE, fästingöverförd hjärninflammation, kan inte botas och vaccin är det enda som skyddar mot sjukdomen. Borrelia som också överförs via fästingar kan däremot behandlas med antibiotika.

Låg kännedom kring allvarliga symtom
Då respondenterna blev tillfrågade om vilka symtom som stämmer in på TBE svarade 40 % att de inte känner till symtomen.

TBE ger symtom som svår huvudvärk, hög feber, yrsel och ljus- och ljudkänslighet och i allvarliga fall kan TBE leda till koncentrations- eller minnesstörningar, talrubbningar, balansproblem, och nervskador med förlamningar.


De allvarligaste symtomen och där kännedom är lägst är:

Talrubbningar (15%)
Gångsvårigheter (20%)
Koncentrations- eller minnesstörningar (25%)
Förlamning (30%)

När är fästingar aktiva
I Sverige är fästingar aktiva när temperaturen är över 5 plusgrader, vilket betyder att risken att smittas av TBE finns redan från tidig vår till sen höst. TBE-säsongen 2016 startade i april och pågick till november enligt Folkhälsomyndigheten.1

Enligt undersökningen känner 22 % av respondenterna till att fästingar är aktiva från 5 plusgrader.

Om undersökningen
Webbpanelundersökning har genomförts av TNS Sifo på uppdrag av Pfizer. Totalt genomfördes 1 000 intervjuer inom målgruppen 18 år och uppåt mellan den 21 och 27 mars 2017. Panelen är representativ i förhållande till rikets sammansättning.

Om TBE: Tick-Borne-Encephalitis
TBE, eller fästingöverförd hjärninflammation, är en allvarlig sjukdom och det finns inga läkemedel som botar den. Behandlingen som ges syftar till att lindra symtomen och det kan ta lång tid att bli frisk igen. Dödsfall är sällsynta men somliga får bestående besvär som huvudvärk, trötthet, minnesstörningar, koncentrationssvårigheter, balansstörningar och nervskador med förlamningar. Det är därför viktigt att vaccinera sig mot TBE om man vistas i områden där smitta förekommer. Det är inte bara vuxna som får TBE, barn drabbas också. På webbsidan www.fästing.nu finns fakta om fästingar och TBE samt information om riskområden.

Att vaccinera sig mot TBE
TBE-vaccinet stimulerar kroppens eget immunförsvar så att det kan bekämpa eventuella sjukdomsangrepp. Detta sker genom att antikroppar bildas och ett ”immunminne” byggs upp som beredskap inför framtida virussmitta. Grundvaccinationen mot TBE består av tre doser. Vanligtvis får man två doser med 1–3 månaders mellanrum. Tredje dosen tas 5–12 månader efter dos 2, beroende på TBE-vaccin. För att upprätthålla sitt skydd bör man ta en fjärde dos tre år efter tredje dosen och därefter fortsätta enligt rekommenderat vaccinationsschema. År 2013 sänkte Folkhälsomyndigheten åldersgränsen för rekommendation av TBE-vaccin till barn i riskområden från tre till ett år.

Referenser
1 https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistikdatabaser-och-visualisering/sjukdomsstatistik/tick-borne-encephalitis-tbe/

Som ett av världens ledande läkemedels-, egenvårds- och vaccinföretag vill vi på Pfizer bidra till att skapa fler år till livet och mer liv till åren. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Fokus för vår globala forskning och utveckling ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ t ex inom cancer, immunologi och inflammation, kardiovaskulära och metaboliska sjukdomar, neurovetenskap och smärta, sällsynta sjukdomar och vacciner. www.pfizer.se, www.pfizer.com och www.älskaattåldras.se

Fler vaccinerar sig mot TBE (fästingöverförd hjärninflammation) i Sverige, men svenskarnas kunskap om sjukdomen varierar. Detta enligt en färsk undersökning av TNS Sifo på uppdrag av Pfizer. I undersökningen har man ställt frågor om kännedom om allvarliga symtom, behandling av TBE, riskområden samt när man tror att fästingar är aktiva.

Läs vidare »
Media no image

BESPONSA godkänt inom EU för behandling av recidiverande eller refraktär akut lymfatisk leukemi av B-cellstyp

Pressmeddelanden   •   Jul 03, 2017 08:13 CEST

Europeiska kommissionen har godkänt BESPONSA® (inotuzumab ozogamicin) som monoterapi för behandling av vuxna med recidiverande eller refraktär CD22-positiv B-cell prekursor Philadelphiakromosom-negativ (Ph-) akut lymfatisk leukemi (ALL) och Philadelphiakromosom-positiv (Ph+) ALL som tidigare inte svarat på behandling med minst en tyrosinkinashämmare. I och med detta godkännande blir BESPONSA det första och enda antikroppskonjugat som blir tillgängligt för patienter med denna typ av leukemi inom EU.

– Europeiska kommissionens godkännande av BESPONSA innebär en viktig milstolpe för patienter, behandlande läkare och Pfizer, säger Thomas Wahlgren, medicinsk rådgivare på Pfizer. Detta är det första godkännandet av BESPONSA och ger patienter inom EU med en särskilt svårbehandlad form av leukemi tillgång till ett nytt behandlingsalternativ utöver kemoterapi.

Europakommissionens godkännande av BESPONSA baseras på resultaten från Fas 3-studien INO-VATE ALL, där 326 vuxna patienter med recidiverande eller refraktär B-cell prekursor ALL rekryterades och där BESPONSA jämfördes med standardkemoterapi. Studien hade två primära effektmått, komplett respons med eller utan hematologisk återhämtning (CR/CRi) och total överlevnad OS. Resultaten från studien publicerades i The New England Journal of Medicine i juni 2016.1

Om akut lymfatisk leukemi (ALL)
ALL är en aggressiv form av leukemi som kan leda till döden inom bara några månader om den inte behandlas.2 Målet för behandling av recidiverande eller refraktär (behandlingsresistent) ALL är att uppnå fullständig remission utan allt för hög toxicitet så att patienterna kan gå vidare till ytterligare behandling, i första hand stamcellstransplantation som är det mest erkända alternativet för att förlänga överlevnaden, underhållsterapi eller annan terapi.3 För vuxna med recidiverande eller refraktär ALL är mediantiden för total överlevnad bara tre till sex månader. 4,5,6 Den nuvarande standardbehandlingen är intensiv kemoterapi 7, som är effektiv i mindre än 50 procent av patienterna med recidiverande eller refraktär sjukdom och associerad med dålig långsiktig överlevnad, hög toxicitet, långvarig sjukhusvistelse och kontinuerlig infusion.8

Om BESPONSA® (inotuzumab ozogamicin)
BESPONSA är ett antikroppskonjugat bestående av en monoklonal antikropp som riktar sig mot CD22, ett antigen som finns på ytan av cancercellerna hos nästan alla B-ALL patienter, och ett cytostatikum.9 När BESPONSA binder till CD22-antigenet på B-cellerna internaliseras det i cellen, där cytostatikasubstansen calicheamicin frisätts för att förstöra cellen.10

BESPONSA är resultatet av ett samarbete mellan Pfizer och Celltech, numera UCB. Pfizer har ansvaret för all tillverkning och allt kliniskt utvecklingsarbete för denna molekyl. Pfizer har också samarbetat med SFJ Pharmaceuticals Group kring registreringsprogrammet (INO-VATE ALL) för BESPONSA.

Referenser
1. Kantarjian HM. Et al. Inotuzumab Ozogamicin versus Standard Therapy for Acute Lymphoblastic Leukemia. N Engl J Med. 2016 Aug 25;375(8):740-53

2. National Cancer Institute: Adult Acute Lymphoblastic Leukemia Treatment (PDQ®) – General Information About Adult Acute Lymphoblastic Leukemia (ALL). Available at: http://www.cancer.gov/cancertopics/pdq/treatment/adultALL/HealthProfessional/page1. Accessed March 21, 2016.

3.Gokbuget N. et al. Outcome of relapsed adult lymphoblastic leukemia depends on response to salvage chemotherapy, prognostic factors, and performance of stem cell transplantation. Blood. 2012; 120(10): 2032-2041.

4. Advani AS. New immune strategies for the treatment of acute lymphoblastic leukemia: Antibodies and chimeric antigen receptors. Hematology Am Soc Hematol Educ Program. 2013;131-7.

5. Tavernier E et al. Outcome of treatment after first relapse in adults with acute lymphoblastic leukemia initially treated by the LALA-94 trial. Leukemia. 2007 Sep;21(9):1907-14. Epub 2007 Jul 5.

6. Fielding AK et al. Outcome of 609 adults after relapse of acute lymphoblastic leukemia (ALL); an MRC UKALL12/ECOG 2993 study. Blood. 2007 Feb 1;109(3):944-50. Epub 2006 Oct 10.

7. American Cancer Society: Typical treatment of acute lymphocytic leukemia. Available at: http://www.cancer.org/cancer/leukemia-acutelymphocyticallinadults/detailedguide/leukemia-acute-lymphocytic-treating-typical-treatment. Accessed March 21, 2016.

8. Alan K. Burnett. Treatment of acute myeloid leukemia: are we making progress? School of Medicine, Cardiff University, Cardiff, United Kingdom. Hematology 2012.

9. Leonard J et al. Epratuzumab, a Humanized Anti-CD22 Antibody, in Aggressive Non-Hodgkin’s Lymphoma: a Phase I/II Clinical Trial Results. Clinical Cancer Research. 2004; 10: 5327-5334.

10. DiJoseph JF. Antitumor Efficacy of a Combination of CMC-544 (Inotuzumab Ozogamicin), a CD22-Targeted Cytotoxic Immunoconjugate of Calicheamicin, and Rituximab against Non-Hodgkin’s B-Cell Lymphoma. Clin Cancer Res. 2006; 12: 242-250

Som ett av världens ledande läkemedels-, egenvårds- och vaccinföretag vill vi på Pfizer bidra till att skapa fler år till livet och mer liv till åren. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Fokus för vår globala forskning och utveckling ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ t ex inom cancer, immunologi och inflammation, kardiovaskulära och metaboliska sjukdomar, neurovetenskap och smärta, sällsynta sjukdomar och vacciner. www.pfizer.se, www.pfizer.com och www.älskaattåldras.se

Europeiska kommissionen har godkänt BESPONSA som monoterapi för behandling av vuxna med recidiverande eller refraktär CD22-positiv B-cell prekursor Philadelphiakromosom-negativ (Ph-) akut lymfatisk leukemi (ALL) och Philadelphiakromosom-positiv (Ph+) ALL som tidigare inte svarat på behandling med minst en tyrosinkinashämmare.

Läs vidare »
Media no image

Pfizer i Almedalen

Nyheter   •   Jun 29, 2017 13:43 CEST

Från ord till handling – att mäta värdet för patient

Ökat patientinflytande och bättre möjligheter till patientmedverkan är en stark trend inom vården, internationellt som i Sverige. Det kan bidra till bättre vård, men hur kan vården visa värdet som skapas för och med patienten?

Medverkande: Bl a Jonas Andersson, Ordf. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, Västra Götalandsregionen, (L) och Anders Lönnberg, Regeringens Life Science samordnare, Regeringskansliet, m fl.

Arrangör: Pfizer, MSD, Novartis, AstraZeneca

När: Måndag 3 juli, kl 10.15-11.15

Var: Hälsodalen, S:t Hans Café, S:t Hansplan 2

Läs mer om seminariet


Ordnat införande av nya läkemedel – blev det bättre för patienten?

Det finns idag en process för subvention och hälsoekonomisk utvärdering av nya läkemedel inom ramen för ordnat införande. Men hur säkerställs att de läkemedel som inkluderas i läkemedelsförmånen alternativt rekommenderas av NT-rådet snabbt når ut till svårt sjuka patienter ute i regionerna?

Medverkande: Elizabeth Bergsten Nordström, Ordförande, Bröstcancerföreningarnas riksorganisation, Barbro Linderholm, Onkolog, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Anders Henriksson, Vice ordförande, SKL, Fredrik Lennartsson, Myndighetschef, Vårdanalys

Arrangör: Pfizer

När:Tisdag 4 juli, kl 8:30-9:15

Var: Hälsodalen, Skafferiet, S:t Hans Café, S:t Hansplan 2

Läs mer om seminariet


Alternativet till nationell screening – kan landstingen själva fortsätta kampen mot stroke?

Upp emot 100 000 svenskar beräknas ha förmaksflimmer utan att veta om det. Trots det sade Socialstyrelsen i våras nej till att införa nationell screening. Dock stoppar denna rekommendation inte vården från att agera på egen hand. Hur går vi vidare i kampen mot stroke?

Medvekande: Inger Ros, Förbundsordförande, Riksförbundet HjärtLung, Johan Engdahl, Kardiolog och docent, Hjärtkliniken, Danderyds sjukhus, Anna Starbrink, Hälso- och sjukvårdslandstingsråd, Stockholms läns landsting, Jonas Andersson, Regionråd och ordförande i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, Västra Götalandsregionen

Arrangör: Pfizer och BMS

När: Tisdag 4 juli kl 13:00 - 14:00

Var: Hälsodalen, Skafferiet, S:t Hans Café, S:t Hansplan 2

Läs mer om seminariet


Nästa medicinska revolution är nära – är samhället redo?

Nya medicinska genombrott väntar det närmaste decenniet. Genterapi, nanodiagnostik, vacciner och målsökande läkemedel ger hopp om framtida behandling och bot mot svåra, kroniska och i dag ofta dödliga sjukdomar. Vilka är utmaningarna för att kunna erbjuda behövande de nya behandlingsmöjligheterna?

Medverkande: Agneta Karlsson, Statssekreterare, (S), Socialdepartementet och Jonas Andersson, Regionråd, (L), Västragötalandsregionen, m fl.

Arrangör: Dagens Medicin Agenda, Pfizer

När: Onsdag 5 juli kl 10:20 - 11:10

Var: Dagens Medicins vårdtorg, Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8

Läs mer om seminariet


Så skulle vi kunna undvika tusentals strokefall varje år

Upp emot 100 000 svenskar beräknas ha förmaksflimmer utan att veta om det; om dessa patienter diagnosticeras och behandlas kan många strokefall undvikas. Men hur ska det gå till? Vilka former för screening finns?

Här kan du diskutera frågan och att ta din egen puls!

Arrangör: Pfizer och BMS

När: Måndag 3 juli – torsdag 6 juli kl 10-18

Var: Hamnplan, Monter H215

Dessutom medverkar pfizerkollegor vid följande seminarier:


Vår antibiotika i deras vatten – om utsläpp från läkemedelsproduktion och möjliga lösningar

Arrangör: Göteborgs Universitet

Medverkande från Pfizer: Bengt Mattson, Head of CSR & Environmental Affairs

När: Söndag 2 juli kl 16:30 - 17:30

Var: Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Kruttornet. Strandvägen, H528

Läs mer om seminariet  


Finns det lösningar för bättre vattenhantering i industrin?

Arrangör: Kemivärldenbiotech, Win Water

Medverkande från Pfizer: Bengt Mattson, Head of CSR & Environmental Affairs

När: Måndag 3 juli kl 9:00-16:00

Var: Almedalspaviljongen, Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2

Läs mer om seminariet


How a U.S. procurement model is opening doors for Sweden’s immigrant-owned companies

Arrangör: American Chamber of Commerce in Sweden

Medverkande från Pfizer: Mats O. Karlsson, Purchasing Manager

När:Tisdag 4 juli kl 8:30 - 09:15

Var: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6, Erlandska Room

Läs mer om seminariet


Vaccinmotstånd - en konsekvens av den nya medielogiken?

Arrangör: LIF Vaccin

Medverkande från Pfizer: Erica Carlsson, ordf. LIF Vaccin

När: Tisdag 4 juli kl 9:00-10:00

Var: Digidalen, Rigagränd 1

Läs mer om seminariet


Läkemedelsbolagen blir hälsobolag

Arrangör: Life Science Sweden, Stockholm Science City, H2

Medverkande från Pfizer: Malin Parkler, vd

När: Tisdag 4 juli kl 09:30 - 10:30

Var: Almedalspaviljonen, Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2

Läs mer om seminariet


Hur kan vi genom att samarbeta hjälpa unga att skapa en bra framtid?

Arrangör: CSR Sweden, NyföretagarCentrum Sverige

Medverkande från Pfizer: Bengt Mattson, Head of CSR & Environmental Affairs

När: Tisdag 4 juli kl 13:00 - 13:45

Var: Tavernatältet, Strandvägen 4

Läs mer om seminariet


Specialiserade forsknings- och behandlingscentra – utmaningar och möjligheter

Arrangör: Forska!Sverige, Capio

Medverkande från Pfizer: Malin Parkler, vd

När: Onsdag 5 juli kl 11:30 - 12:30

Var: Trädgården, Rosas Café, S:t Hansgatan 22

Läs mer om seminariet


Nya läkemedel – en dyr eller kostnadseffektiv väg till ökad hälsa?

Arrangör: Reumatikerförbundet, Svensk Reumatologisk Förening

Medverkande från Pfizer: Johan Brun, medicinsk direktör

När: Torsdag 6 juli kl 09:30 - 11:00

Var: Karamellboden, Södra Kyrkogatan 7

Läs mer om seminariet

Välkommen till Pfizers seminarier i Almedalen. Här är årets program:

Läs vidare »
Dz4gmmo9epj8hbgciabv

Xeljanz likvärdigt med Humira vid måttlig till svår RA

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2017 10:30 CEST

Läkemedlet Xeljanz i kombination med metotrexat är lika effektivt för patienter med måttlig till svår reumatoid artrit (RA) som standardbehandling med Humira plus metotrexat. Detta visar en studie som presenterades vid EULAR, den årliga europeiska reumatologikongressen i Madrid, 16 juni. Studien redovisas också i den medicinska tidskriften The Lancet.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Corporate Affairs Director
  • bbkeyhrsouhktizcn.onfafkxckglcspk@pfizer.cyhqiom
  • 0768892968

  • Presskontakt
  • Kommunikationschef
  • ulwecpyirikmeika.gqkfloossppenaeybs@hakmnmpftmizerui.com
  • 0768-892957
Ulrika Goossens är kommunikationschef på Pfizer AB.

Om Pfizer Sverige

Fler år till livet och mer liv till åren

Som ett av världens ledande läkemedels-, egenvårds- och vaccinföretag vill vi på Pfizer bidra till att skapa fler år till livet och mer liv till åren. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Fokus för vår globala forskning och utveckling ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ t ex inom cancer, immunologi och inflammation, kardiovaskulära och metaboliska sjukdomar, neurovetenskap och smärta, sällsynta
sjukdomar och vacciner.