Media no image

Ny Sifo-undersökning: Detta vet svenskarna om TBE

Pressmeddelanden   •   Jul 07, 2017 07:00 CEST

Fler vaccinerar sig mot TBE (fästingöverförd hjärninflammation) i Sverige, men svenskarnas kunskap om sjukdomen varierar. Detta enligt en färsk undersökning av TNS Sifo på uppdrag av Pfizer.

Antalet vaccinationer mot TBE i Sverige har ökat. Under 2016 ökade antalet doser med 58 % och hittills i år har vi sett en ökning på 19 % av Pfizers TBE vaccin. Enligt Folkhälsomyndigheten minskade det totala antalet rapporterade TBE-fall i Sverige under 2016 jämfört med föregående år.1 Antalet fall varierar från år till år beroende på en kombination av olika faktorer som vädret och vaccination.

Flest TBE-fall rapporterades i Stockholm följt av Uppsala och Västra Götaland. Flest fall per capita rapporterades i Uppsala1. Det går att se en tydlig spridning av TBE västerut i landet samt en långsam spridning norrut över åren. Under 2015-2016 rapporteras betydligt fler fall från län som Västra Götaland, Västmanland och Örebro, och i Östergötland ökade incidensen markant från 2015 – 2016.1

TNS Sifo har på uppdrag av Pfizer genomfört en riksrepresentativ undersökning om svenskarnas kunskap om TBE. I undersökningen har man ställt frågor om kännedom om allvarliga symtom, behandling av TBE, riskområden samt när man tror att fästingar är aktiva.

Många tror att TBE kan behandlas
Enligt -undersökningen tror 23 % att TBE går att bota med antibiotika, medan 31 % är fullt medvetna om att det inte går att bota TBE.

TBE, fästingöverförd hjärninflammation, kan inte botas och vaccin är det enda som skyddar mot sjukdomen. Borrelia som också överförs via fästingar kan däremot behandlas med antibiotika.

Låg kännedom kring allvarliga symtom
Då respondenterna blev tillfrågade om vilka symtom som stämmer in på TBE svarade 40 % att de inte känner till symtomen.

TBE ger symtom som svår huvudvärk, hög feber, yrsel och ljus- och ljudkänslighet och i allvarliga fall kan TBE leda till koncentrations- eller minnesstörningar, talrubbningar, balansproblem, och nervskador med förlamningar.


De allvarligaste symtomen och där kännedom är lägst är:

Talrubbningar (15%)
Gångsvårigheter (20%)
Koncentrations- eller minnesstörningar (25%)
Förlamning (30%)

När är fästingar aktiva
I Sverige är fästingar aktiva när temperaturen är över 5 plusgrader, vilket betyder att risken att smittas av TBE finns redan från tidig vår till sen höst. TBE-säsongen 2016 startade i april och pågick till november enligt Folkhälsomyndigheten.1

Enligt undersökningen känner 22 % av respondenterna till att fästingar är aktiva från 5 plusgrader.

Om undersökningen
Webbpanelundersökning har genomförts av TNS Sifo på uppdrag av Pfizer. Totalt genomfördes 1 000 intervjuer inom målgruppen 18 år och uppåt mellan den 21 och 27 mars 2017. Panelen är representativ i förhållande till rikets sammansättning.

Om TBE: Tick-Borne-Encephalitis
TBE, eller fästingöverförd hjärninflammation, är en allvarlig sjukdom och det finns inga läkemedel som botar den. Behandlingen som ges syftar till att lindra symtomen och det kan ta lång tid att bli frisk igen. Dödsfall är sällsynta men somliga får bestående besvär som huvudvärk, trötthet, minnesstörningar, koncentrationssvårigheter, balansstörningar och nervskador med förlamningar. Det är därför viktigt att vaccinera sig mot TBE om man vistas i områden där smitta förekommer. Det är inte bara vuxna som får TBE, barn drabbas också. På webbsidan www.fästing.nu finns fakta om fästingar och TBE samt information om riskområden.

Att vaccinera sig mot TBE
TBE-vaccinet stimulerar kroppens eget immunförsvar så att det kan bekämpa eventuella sjukdomsangrepp. Detta sker genom att antikroppar bildas och ett ”immunminne” byggs upp som beredskap inför framtida virussmitta. Grundvaccinationen mot TBE består av tre doser. Vanligtvis får man två doser med 1–3 månaders mellanrum. Tredje dosen tas 5–12 månader efter dos 2, beroende på TBE-vaccin. För att upprätthålla sitt skydd bör man ta en fjärde dos tre år efter tredje dosen och därefter fortsätta enligt rekommenderat vaccinationsschema. År 2013 sänkte Folkhälsomyndigheten åldersgränsen för rekommendation av TBE-vaccin till barn i riskområden från tre till ett år.

Referenser
1 https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistikdatabaser-och-visualisering/sjukdomsstatistik/tick-borne-encephalitis-tbe/

Som ett av världens ledande läkemedels-, egenvårds- och vaccinföretag vill vi på Pfizer bidra till att skapa fler år till livet och mer liv till åren. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Fokus för vår globala forskning och utveckling ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ t ex inom cancer, immunologi och inflammation, kardiovaskulära och metaboliska sjukdomar, neurovetenskap och smärta, sällsynta sjukdomar och vacciner. www.pfizer.se, www.pfizer.com och www.älskaattåldras.se

Fler vaccinerar sig mot TBE (fästingöverförd hjärninflammation) i Sverige, men svenskarnas kunskap om sjukdomen varierar. Detta enligt en färsk undersökning av TNS Sifo på uppdrag av Pfizer. I undersökningen har man ställt frågor om kännedom om allvarliga symtom, behandling av TBE, riskområden samt när man tror att fästingar är aktiva.

Läs vidare »
Media no image

BESPONSA godkänt inom EU för behandling av recidiverande eller refraktär akut lymfatisk leukemi av B-cellstyp

Pressmeddelanden   •   Jul 03, 2017 08:13 CEST

Europeiska kommissionen har godkänt BESPONSA® (inotuzumab ozogamicin) som monoterapi för behandling av vuxna med recidiverande eller refraktär CD22-positiv B-cell prekursor Philadelphiakromosom-negativ (Ph-) akut lymfatisk leukemi (ALL) och Philadelphiakromosom-positiv (Ph+) ALL som tidigare inte svarat på behandling med minst en tyrosinkinashämmare. I och med detta godkännande blir BESPONSA det första och enda antikroppskonjugat som blir tillgängligt för patienter med denna typ av leukemi inom EU.

– Europeiska kommissionens godkännande av BESPONSA innebär en viktig milstolpe för patienter, behandlande läkare och Pfizer, säger Thomas Wahlgren, medicinsk rådgivare på Pfizer. Detta är det första godkännandet av BESPONSA och ger patienter inom EU med en särskilt svårbehandlad form av leukemi tillgång till ett nytt behandlingsalternativ utöver kemoterapi.

Europakommissionens godkännande av BESPONSA baseras på resultaten från Fas 3-studien INO-VATE ALL, där 326 vuxna patienter med recidiverande eller refraktär B-cell prekursor ALL rekryterades och där BESPONSA jämfördes med standardkemoterapi. Studien hade två primära effektmått, komplett respons med eller utan hematologisk återhämtning (CR/CRi) och total överlevnad OS. Resultaten från studien publicerades i The New England Journal of Medicine i juni 2016.1

Om akut lymfatisk leukemi (ALL)
ALL är en aggressiv form av leukemi som kan leda till döden inom bara några månader om den inte behandlas.2 Målet för behandling av recidiverande eller refraktär (behandlingsresistent) ALL är att uppnå fullständig remission utan allt för hög toxicitet så att patienterna kan gå vidare till ytterligare behandling, i första hand stamcellstransplantation som är det mest erkända alternativet för att förlänga överlevnaden, underhållsterapi eller annan terapi.3 För vuxna med recidiverande eller refraktär ALL är mediantiden för total överlevnad bara tre till sex månader. 4,5,6 Den nuvarande standardbehandlingen är intensiv kemoterapi 7, som är effektiv i mindre än 50 procent av patienterna med recidiverande eller refraktär sjukdom och associerad med dålig långsiktig överlevnad, hög toxicitet, långvarig sjukhusvistelse och kontinuerlig infusion.8

Om BESPONSA® (inotuzumab ozogamicin)
BESPONSA är ett antikroppskonjugat bestående av en monoklonal antikropp som riktar sig mot CD22, ett antigen som finns på ytan av cancercellerna hos nästan alla B-ALL patienter, och ett cytostatikum.9 När BESPONSA binder till CD22-antigenet på B-cellerna internaliseras det i cellen, där cytostatikasubstansen calicheamicin frisätts för att förstöra cellen.10

BESPONSA är resultatet av ett samarbete mellan Pfizer och Celltech, numera UCB. Pfizer har ansvaret för all tillverkning och allt kliniskt utvecklingsarbete för denna molekyl. Pfizer har också samarbetat med SFJ Pharmaceuticals Group kring registreringsprogrammet (INO-VATE ALL) för BESPONSA.

Referenser
1. Kantarjian HM. Et al. Inotuzumab Ozogamicin versus Standard Therapy for Acute Lymphoblastic Leukemia. N Engl J Med. 2016 Aug 25;375(8):740-53

2. National Cancer Institute: Adult Acute Lymphoblastic Leukemia Treatment (PDQ®) – General Information About Adult Acute Lymphoblastic Leukemia (ALL). Available at: http://www.cancer.gov/cancertopics/pdq/treatment/adultALL/HealthProfessional/page1. Accessed March 21, 2016.

3.Gokbuget N. et al. Outcome of relapsed adult lymphoblastic leukemia depends on response to salvage chemotherapy, prognostic factors, and performance of stem cell transplantation. Blood. 2012; 120(10): 2032-2041.

4. Advani AS. New immune strategies for the treatment of acute lymphoblastic leukemia: Antibodies and chimeric antigen receptors. Hematology Am Soc Hematol Educ Program. 2013;131-7.

5. Tavernier E et al. Outcome of treatment after first relapse in adults with acute lymphoblastic leukemia initially treated by the LALA-94 trial. Leukemia. 2007 Sep;21(9):1907-14. Epub 2007 Jul 5.

6. Fielding AK et al. Outcome of 609 adults after relapse of acute lymphoblastic leukemia (ALL); an MRC UKALL12/ECOG 2993 study. Blood. 2007 Feb 1;109(3):944-50. Epub 2006 Oct 10.

7. American Cancer Society: Typical treatment of acute lymphocytic leukemia. Available at: http://www.cancer.org/cancer/leukemia-acutelymphocyticallinadults/detailedguide/leukemia-acute-lymphocytic-treating-typical-treatment. Accessed March 21, 2016.

8. Alan K. Burnett. Treatment of acute myeloid leukemia: are we making progress? School of Medicine, Cardiff University, Cardiff, United Kingdom. Hematology 2012.

9. Leonard J et al. Epratuzumab, a Humanized Anti-CD22 Antibody, in Aggressive Non-Hodgkin’s Lymphoma: a Phase I/II Clinical Trial Results. Clinical Cancer Research. 2004; 10: 5327-5334.

10. DiJoseph JF. Antitumor Efficacy of a Combination of CMC-544 (Inotuzumab Ozogamicin), a CD22-Targeted Cytotoxic Immunoconjugate of Calicheamicin, and Rituximab against Non-Hodgkin’s B-Cell Lymphoma. Clin Cancer Res. 2006; 12: 242-250

Som ett av världens ledande läkemedels-, egenvårds- och vaccinföretag vill vi på Pfizer bidra till att skapa fler år till livet och mer liv till åren. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Fokus för vår globala forskning och utveckling ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ t ex inom cancer, immunologi och inflammation, kardiovaskulära och metaboliska sjukdomar, neurovetenskap och smärta, sällsynta sjukdomar och vacciner. www.pfizer.se, www.pfizer.com och www.älskaattåldras.se

Europeiska kommissionen har godkänt BESPONSA som monoterapi för behandling av vuxna med recidiverande eller refraktär CD22-positiv B-cell prekursor Philadelphiakromosom-negativ (Ph-) akut lymfatisk leukemi (ALL) och Philadelphiakromosom-positiv (Ph+) ALL som tidigare inte svarat på behandling med minst en tyrosinkinashämmare.

Läs vidare »
Media no image

Pfizer i Almedalen

Nyheter   •   Jun 29, 2017 13:43 CEST

Från ord till handling – att mäta värdet för patient

Ökat patientinflytande och bättre möjligheter till patientmedverkan är en stark trend inom vården, internationellt som i Sverige. Det kan bidra till bättre vård, men hur kan vården visa värdet som skapas för och med patienten?

Medverkande: Bl a Jonas Andersson, Ordf. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, Västra Götalandsregionen, (L) och Anders Lönnberg, Regeringens Life Science samordnare, Regeringskansliet, m fl.

Arrangör: Pfizer, MSD, Novartis, AstraZeneca

När: Måndag 3 juli, kl 10.15-11.15

Var: Hälsodalen, S:t Hans Café, S:t Hansplan 2

Läs mer om seminariet


Ordnat införande av nya läkemedel – blev det bättre för patienten?

Det finns idag en process för subvention och hälsoekonomisk utvärdering av nya läkemedel inom ramen för ordnat införande. Men hur säkerställs att de läkemedel som inkluderas i läkemedelsförmånen alternativt rekommenderas av NT-rådet snabbt når ut till svårt sjuka patienter ute i regionerna?

Medverkande: Elizabeth Bergsten Nordström, Ordförande, Bröstcancerföreningarnas riksorganisation, Barbro Linderholm, Onkolog, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Anders Henriksson, Vice ordförande, SKL, Fredrik Lennartsson, Myndighetschef, Vårdanalys

Arrangör: Pfizer

När:Tisdag 4 juli, kl 8:30-9:15

Var: Hälsodalen, Skafferiet, S:t Hans Café, S:t Hansplan 2

Läs mer om seminariet


Alternativet till nationell screening – kan landstingen själva fortsätta kampen mot stroke?

Upp emot 100 000 svenskar beräknas ha förmaksflimmer utan att veta om det. Trots det sade Socialstyrelsen i våras nej till att införa nationell screening. Dock stoppar denna rekommendation inte vården från att agera på egen hand. Hur går vi vidare i kampen mot stroke?

Medvekande: Inger Ros, Förbundsordförande, Riksförbundet HjärtLung, Johan Engdahl, Kardiolog och docent, Hjärtkliniken, Danderyds sjukhus, Anna Starbrink, Hälso- och sjukvårdslandstingsråd, Stockholms läns landsting, Jonas Andersson, Regionråd och ordförande i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, Västra Götalandsregionen

Arrangör: Pfizer och BMS

När: Tisdag 4 juli kl 13:00 - 14:00

Var: Hälsodalen, Skafferiet, S:t Hans Café, S:t Hansplan 2

Läs mer om seminariet


Nästa medicinska revolution är nära – är samhället redo?

Nya medicinska genombrott väntar det närmaste decenniet. Genterapi, nanodiagnostik, vacciner och målsökande läkemedel ger hopp om framtida behandling och bot mot svåra, kroniska och i dag ofta dödliga sjukdomar. Vilka är utmaningarna för att kunna erbjuda behövande de nya behandlingsmöjligheterna?

Medverkande: Agneta Karlsson, Statssekreterare, (S), Socialdepartementet och Jonas Andersson, Regionråd, (L), Västragötalandsregionen, m fl.

Arrangör: Dagens Medicin Agenda, Pfizer

När: Onsdag 5 juli kl 10:20 - 11:10

Var: Dagens Medicins vårdtorg, Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8

Läs mer om seminariet


Så skulle vi kunna undvika tusentals strokefall varje år

Upp emot 100 000 svenskar beräknas ha förmaksflimmer utan att veta om det; om dessa patienter diagnosticeras och behandlas kan många strokefall undvikas. Men hur ska det gå till? Vilka former för screening finns?

Här kan du diskutera frågan och att ta din egen puls!

Arrangör: Pfizer och BMS

När: Måndag 3 juli – torsdag 6 juli kl 10-18

Var: Hamnplan, Monter H215

Dessutom medverkar pfizerkollegor vid följande seminarier:


Vår antibiotika i deras vatten – om utsläpp från läkemedelsproduktion och möjliga lösningar

Arrangör: Göteborgs Universitet

Medverkande från Pfizer: Bengt Mattson, Head of CSR & Environmental Affairs

När: Söndag 2 juli kl 16:30 - 17:30

Var: Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Kruttornet. Strandvägen, H528

Läs mer om seminariet  


Finns det lösningar för bättre vattenhantering i industrin?

Arrangör: Kemivärldenbiotech, Win Water

Medverkande från Pfizer: Bengt Mattson, Head of CSR & Environmental Affairs

När: Måndag 3 juli kl 9:00-16:00

Var: Almedalspaviljongen, Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2

Läs mer om seminariet


How a U.S. procurement model is opening doors for Sweden’s immigrant-owned companies

Arrangör: American Chamber of Commerce in Sweden

Medverkande från Pfizer: Mats O. Karlsson, Purchasing Manager

När:Tisdag 4 juli kl 8:30 - 09:15

Var: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6, Erlandska Room

Läs mer om seminariet


Vaccinmotstånd - en konsekvens av den nya medielogiken?

Arrangör: LIF Vaccin

Medverkande från Pfizer: Erica Carlsson, ordf. LIF Vaccin

När: Tisdag 4 juli kl 9:00-10:00

Var: Digidalen, Rigagränd 1

Läs mer om seminariet


Läkemedelsbolagen blir hälsobolag

Arrangör: Life Science Sweden, Stockholm Science City, H2

Medverkande från Pfizer: Malin Parkler, vd

När: Tisdag 4 juli kl 09:30 - 10:30

Var: Almedalspaviljonen, Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2

Läs mer om seminariet


Hur kan vi genom att samarbeta hjälpa unga att skapa en bra framtid?

Arrangör: CSR Sweden, NyföretagarCentrum Sverige

Medverkande från Pfizer: Bengt Mattson, Head of CSR & Environmental Affairs

När: Tisdag 4 juli kl 13:00 - 13:45

Var: Tavernatältet, Strandvägen 4

Läs mer om seminariet


Specialiserade forsknings- och behandlingscentra – utmaningar och möjligheter

Arrangör: Forska!Sverige, Capio

Medverkande från Pfizer: Malin Parkler, vd

När: Onsdag 5 juli kl 11:30 - 12:30

Var: Trädgården, Rosas Café, S:t Hansgatan 22

Läs mer om seminariet


Nya läkemedel – en dyr eller kostnadseffektiv väg till ökad hälsa?

Arrangör: Reumatikerförbundet, Svensk Reumatologisk Förening

Medverkande från Pfizer: Johan Brun, medicinsk direktör

När: Torsdag 6 juli kl 09:30 - 11:00

Var: Karamellboden, Södra Kyrkogatan 7

Läs mer om seminariet

Välkommen till Pfizers seminarier i Almedalen. Här är årets program:

Läs vidare »
Dz4gmmo9epj8hbgciabv

Xeljanz likvärdigt med Humira vid måttlig till svår RA

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2017 10:30 CEST

Läkemedlet Xeljanz i kombination med metotrexat är lika effektivt för patienter med måttlig till svår reumatoid artrit (RA) som standardbehandling med Humira plus metotrexat. Detta visar en studie som presenterades vid EULAR, den årliga europeiska reumatologikongressen i Madrid, 16 juni. Studien redovisas också i den medicinska tidskriften The Lancet.

Media no image

TLV-beslut: Subvention för IBRANCE vid behandling av spridd bröstcancer

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2017 07:00 CEST

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har beslutat att IBRANCE (palbociklib) i kombination med en aromatashämmare ska ingå i högkostnadsskyddet för behandling av HR+/HER2- lokalt avancerad eller spridd bröstcancer från och med 1 juli 2017(1). IBRANCE godkändes av EU-kommissionen i november 2016 och är det första nya läkemedlet som har godkänts som första linjens behandling för kvinnor med denna typ av spridd bröstcancer på nästan tio år.

Inom ramen för landstingens gemensamma samverkan kring läkemedel, tillsammans med TLV och Pfizer, har trepartsöverläggningar gällande IBRANCEgenomförts. Överläggningarna har resulterat i ett riskdelningsavtal mellan Pfizer och samtliga landsting/regioner där riskdelningen baseras på patienternas behandlingslängder i de enskilda landstingen och har bidragit till att TLV gjort bedömningen att IBRANCE är ett kostnadseffektivt behandlingsalternativ inom förmånen.

– Vi är nöjda med den process och den konstruktiva dialog som förts och som lett fram till detta beslut, säger Johan Bolander, ansvarig för pris- och subventionsfrågor på Pfizer.

Begränsning av subvention
IBRANCE subventioneras vid behandling av HR+/HER2- lokalt avancerad eller spridd bröstcancer i kombination med en aromatashämmare.

– Det finns ett stort och uttalat behov av nya och effektiva läkemedel för HR+/HER2- lokalt avancerad eller spridd bröstcancer. Resistens mot de hormonellt aktiva läkemedel som används idag är ett kliniskt problem och tillgängliga behandlingar i första linjen erbjuder en progressionsfri överlevnad (PFS) på mellan 10-14 månader. Med IBRANCE i kombination med en aromatashämmare såg man i registreringsstudien en median PFS på knappt 25 månader, vilket är ett avsevärt framsteg. Genom detta blir det ofta möjligt att skjuta på behandling med cytostatika, som många gånger har besvärliga biverkningar och kan påverka livskvaliteten negativt, säger Thomas Wahlgren, onkolog och medicinsk rådgivare på Pfizer.

Om spridd bröstcancer
Bröstcancer är den vanligaste invasiva cancerformen hos kvinnor i Europa.2 Kvinnor med HR+/HER2- spridd bröstcancer utgör drygt 60 procent av alla fall av spridd bröstcancer.3

I Sverige drabbas cirka 8 400 kvinnor om året av bröstcancer. 1 500 kvinnor insjuknar årligen i spridd bröstcancer och cirka 5 500 kvinnor lever med diagnosen spridd bröstcancer. Upp till 30 procent av de kvinnor som diagnosticeras med och behandlas för tidig bröstcancer kommer att utveckla spridd bröstcancer, 4,5 d.v.s. cancer som sprids utanför bröstet till andra delar av kroppen.6 Det finns ingen bot för spridd bröstcancer 7 och patienterna har ett stort behov av nya behandlingsalternativ som kan fördröja utvecklingen av sjukdomen, hantera symtom och hjälpa dem att behålla en god livskvalitet så länge som möjligt. 4,6

Om IBRANCE
IBRANCE är det första läkemedlet i den nya klassen CDK 4/6-hämmare. CDK står för cyklinberoende kinaser. Det verksamma ämnet heter palbociklib. Vid många cancertyper är CDK 4/6 överaktiverade vilket leder till en okontrollerad celltillväxt. Genom en innovativ verkningsmekanism verkar IBRANCE för att återställa kontrollen av cellcykeln och blockera tillväxten av tumörceller, vilket fördröjer sjukdomsutvecklingen. IBRANCE tas som kapsel.

Referenser
[1] https://www.tlv.se/beslut/beslut-lakemedel/begransad-subvention/Ibrance-ingar-i-hogkostnadsskyddet-med-begransning/

[2] Stewart B, Wild C. International Agency for Research on Cancer, World Health Organization. World Cancer Report, 2014.

[3] Rocca A, Farolfi A, Bravaccini S, Schirone A, Amadori D. Palbociclib (pd 0332991): targeting the cell cycle machinery in breast cancer. Expert Opin Pharmacother. 2014;15(3):407-420.

[4] O'Shaughnessy J. Extending survival with chemotherapy in metastatic breast cancer. Oncologist. 2005;10:20-29.

[5] Dowsett M, et al. Early Breast Cancer Trialists’ Collaborative Group (EBCTCG). Aromatase inhibitors versus tamoxifen in early breast cancer: patient-level meta-analysis of the randomised trials. Lancet. 2015;386(10001):1341-1352.

[6] American Cancer Society. Detailed Guide: Breast Cancer. http://www.cancer.org/acs/groups/cid/documents/webcontent/003090-pdf.pdf. Accessed September 2016.

[7] Cardoso F, et al. ESO-ESMO 2nd international consensus guidelines for advanced breast cancer (ABC2). The Breast 2014;23:489-502.

Som ett av världens ledande läkemedels-, egenvårds- och vaccinföretag vill vi på Pfizer bidra till att skapa fler år till livet och mer liv till åren. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Fokus för vår globala forskning och utveckling ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ t ex inom cancer, immunologi och inflammation, kardiovaskulära och metaboliska sjukdomar, neurovetenskap och smärta, sällsynta sjukdomar och vacciner. www.pfizer.se, www.pfizer.com och www.älskaattåldras.se

TLV har beslutat att IBRANCE i kombination med en aromatashämmare ska ingå i högkostnadsskyddet för behandling av HR+/HER2- lokalt avancerad eller spridd bröstcancer från och med 1 juli 2017(1). IBRANCE godkändes av EU-kommissionen i november 2016 och är det första nya läkemedlet som har godkänts som första linjens behandling för kvinnor med denna typ av spridd bröstcancer på nästan tio år.

Läs vidare »
Media no image

Europeiska kommissionen godkänner Pfizers TRUMENBA för förebyggande av sjukdom orsakad av grupp B-meningokocker hos ungdomar och vuxna

Pressmeddelanden   •   Jun 08, 2017 07:00 CEST

Meningokocker grupp B (MenB) orsakar 60 procent av fallen av meningokocksjukdom hos ungdomar och vuxna i Europa.1

TRUMENBA har godkänts i Europa med två- och tredos-schema.

Europeiska kommissionen har godkänt TRUMENBA® (vaccin mot meningokocker grupp B) för förebyggande av invasiv meningokocksjukdom orsakad av Neisseria meningitides serogrupp B (MenB) hos personer 10 år och äldre. Ungdomar och unga vuxna är en särskilt utsatt grupp avseende invasiv meningokocksjukdom på grund av miljö- och beteendefaktorer som att bo trångt och att dela drycker och husgeråd.2

- Godkännandet av TRUMENBA är ett resultat av vårt engagemang för att utveckla nya vacciner som kan bidra till att skydda ungdomar och unga vuxna, en befolkningsgrupp med ökad risk för meningokocksjukdom orsakad av MenB”, säger Cecilia Young, medicinsk chef på Pfizer. Sjukdom orsakad av grupp B-meningokocker är visserligen ovanlig, men kan ha ett snabbt förlopp och innebär en signifikant risk för dödsfall och långvariga funktionsnedsättningar, vilket pekar på värdet av immunisering som en förebyggande åtgärd.

Tidiga symtom kan misstolkas som influensa, men meningokocksjukdom kan leda till döden inom 24 timmar.3 Trots god vård och behandling dör så många som 10-15 procent av de som utvecklar sjukdomen.3 Av de som överlever kan upp till tre av fem drabbas av allvarliga fysiska och mentala handikapp.4 Ungdomar och unga vuxna är en viktig målgrupp för vaccination då upp till en fjärdedel kan vara asymtomatiska bärare av Neisseria meningitides.5

- Pfizer utvecklar vacciner som bidrar till att möta allvarliga hälsohot runt om i världen och har största möjliga genomslag, säger Susan Silbermann, President och General Manager, Pfizer Vaccines. I och med EU-godkännandet av TRUMENBA har Pfizer nu en omfattande portfölj av vacciner som bidrar till att förebygga sjukdomar orsakade av fem av de vanligaste serotyperna av meningokocker i denna region.

Pfizer fortsätter att göra omfattande investeringar i tillverkningsprocesser och anläggningar för att säkerställa tillräcklig tillgång av TRUMENBA i Europa, där majoriteten av fallen av meningokocksjukdom (60 procent) bland ungdomar och unga vuxna orsakas av serotyp B.1

Europeiska kommissionens beslut baseras på resultaten från ett kliniskt utvecklingsprogram där mer än 20 000 ungdomar och vuxna ingick, och cirka 15 000 av dessa fick TRUMENBA.6,7,8,9,10,11,12 Data från dessa studier visar att TRUMENBA inducerar ett skyddande bakteriedödande antikroppssvar mot olika stammar av MenB som är representativa för sjukdomsorsakande bakteriestammar, och att vaccinet har en god säkerhetsprofil.13 I de kliniska studierna har de vanligaste biverkningarna varit smärta vid injektionsstället, rodnad och svullnad vid injektionsstället, huvudvärk, trötthet, frossa, diarré, muskelsmärta, ledsmärta och illamående. Posologin omfattar både två- och tredos-schema, vilket ger vårdpersonalen flexibilitet att administrera vaccinet avseende individens risk för exponering och mottaglighet för MenB. Marknadstillståndet som beviljats av Europeiska kommissionen gäller i alla EUs medlemsstater, plus Island, Lichtenstein och Norge. Ytterligare ansökningar om marknadstillstånd för TRUMENBA granskas i andra länder.

Pfizers portfölj av meningokockvacciner omfattar vacciner som bidrar till att skydda mot fem av de vanligaste sjukdomsorsakande serogrupperna ‒ A, C, W, Y och B (godkännandestatus varierar från land till land) ‒ som kan hota människors hälsa vid olika tidpunkter i livet.14 Sedan vaccinet först godkändes i USA 2014 har TRUMENBA givits till cirka 600 000 ungdomar och unga vuxna.15 Risken för att smittas av meningokocksjukdom varierar år från år, mellan åldersgrupper, och mellan de länder man reser eller lever i.16

Indikationen för TRUMENBA i EU (vaccin mot meningokocker grupp B)
TRUMENBA® (vaccin mot meningokocker grupp B) är indikerat för aktiv immunisering av personer 10 år och äldre för att förebygga invasiv meningokocksjukdom orsakad av Neisseria meningitides grupp B.


Referenser
1 European Centre for Disease Prevention and Control. Annual Epidemiological Report 2016 – Invasive meningococcal disease. Stockholm: ECDC; 2016.

2 Poland GA. Prevention of meningococcal disease: current use of polysaccharide and conjugate vaccines. Clin Infect Dis. 2010; 50; S45-S53.

3 Centers for Disease Control and Prevention. Meningococcal Vaccines for Preteens, Teens. http://www.cdc.gov/features/meningococcal/. Last Updated April 18, 2016. Accessed May 2017.

4 Borg J, Christie D, Coen PG, Pooy R, Viner RM. Outcomes of meningococcal disease in adolescence: prospective, matched-cohort study. Pediatrics. 2009; 123: e502-e509.

5 Christensen H, May M, Bowen L, Hickman M, Trotter C. Meningococcal carriage by age: a systematic review and meta-analysis. Lancet Infect Dis. 2010; 10(12):853-861.

6 ClinicalTrials.gov. A Trial to Assess the Safety, Tolerability and Immunogenicity of Repevax® and rLP2086 Vaccine When Given Together in Healthy Subjects Aged >=11 to <19 Years.http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01323270?term=B1971010&amp;rank=1. Accessed March 12, 2015.

7 ClinicalTrials.gov. A Clinical Trial to Study the Safety, Tolerance and Immunogenic Response to Gardasil and Bivalent rLP2086 Vaccine When Given at the Same Time to Children Between the Ages of 11 and 17. http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01461993?term=B1971011&amp;rank=1. Accessed March 12, 2015.

8 ClinicalTrials.gov. A Trial To Assess The Safety, Tolerability, And Immunogenicity Of Rlp2086 Vaccine When Administered In Either 2- Or 3-Dose Regimens In Healthy Subjects Aged ≥11 To <19 Years. http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01299480?term=B1971012&amp;rank=1. Accessed March 12, 2015.

9 ClinicalTrials.gov. A Clinical Trial to Study the Safety, Tolerance and Immunogenic Response to MCV4, Tdap and Bivalent rLP2086 Vaccine When Given at the Same Time to Children Between the Ages of 10 Through 12 Years of Age. http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01461980?term=B1971015&amp;rank=1. Accessed March 12, 2015.

10 ClinicalTrials.gov. A Trial to Assess the Lot Consistency, Safety, Tolerability and Immunogenicity of Bivalent rLP2086 Vaccine When Given to Healthy Subjects Aged ≥10 to <19 years.http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01830855?term=B1971009&amp;rank=1. Accessed March 12, 2015.

11 ClinicalTrials.gov. A Global Phase 3 Safety Study of 120 mcg rLP2086 Vaccine in Adolescents and Young Adults Aged 10 to 25 Years. http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01352793?term=B1971014&amp;rank=1. Accessed March 12, 2015.

12 ClinicalTrials.gov. A Trial to Assess the Safety, Tolerability, and Immunogenicity of Bivalent rLP2086 Vaccine When Given to Healthy Young Adults Aged >=18 to <26 Years.(B1971016).http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01352845?term=B1971016&amp;rank=1. Accessed March 12, 2015.

13 Pfizer Data on File.

14 Kieny MP, Excier J, Girard M. Research and development of new vaccines against infectious diseases. Am J Public Health. 2004; 94(11): 1931-1935.

15 Internal calculations based on Quintiles IMS database. QuintilesIMS LifeLink Patient Data, including Rx, Dx and Specialty Pharmacy, full year 2014-2016.

16 Rouphael NG, Stephens DS. Neisseria meningitidis: biology, microbiology, and epidemiology. Methods Mol Biol. 2012; 799:1-20.

Som ett av världens ledande läkemedels-, egenvårds- och vaccinföretag vill vi på Pfizer bidra till att skapa fler år till livet och mer liv till åren. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Fokus för vår globala forskning och utveckling ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ t ex inom cancer, immunologi och inflammation, kardiovaskulära och metaboliska sjukdomar, neurovetenskap och smärta, sällsynta sjukdomar och vacciner. www.pfizer.se, www.pfizer.com och www.älskaattåldras.se

Europeiska kommissionen har godkänt TRUMENBA (vaccin mot meningokocker grupp B) för förebyggande av invasiv meningokocksjukdom orsakad av Neisseria meningitides serogrupp B (MenB) hos personer 10 år och äldre.

Läs vidare »
Media no image

FDA godkänner BAVENCIO® (avelumab) för en vanlig typ av avancerad blåscancer

Pressmeddelanden   •   Maj 17, 2017 10:55 CEST

 • Den andra godkända indikationen för BAVENCIO på mindre än två månader
 • Avancerat urotelialt karcinom är en aggressiv typ av cancer med många återfall

Merck och Pfizer Inc. meddelar idag att den amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA, har godkänt BAVENCIO® (avelumab) för behandling av patienter med lokalt avancerat eller metastatiskt urotelialt karcinom (UC) vars sjukdom har progredierat under eller efter platina-baserat kemoterapi, eller inom 12 månader efter neoadjuvant eller adjuvant behandling med platina-baserat kemoterapi. Data som ligger till grund för detta godkännande baseras på patientgrupper med urotelialt carcinom (n=242) i studien JAVELIN Solid Tumor, en öppen Fas 1 multicenter studie av BAVENCIO vid behandling av olika solida tumörer där effekt och säkerhet av BAVENCIO studerats. Dessa data kommer att presenteras vid en kommande medicinsk kongress.

BAVENCIO beviljades tidigare påskyndat godkännande av FDA för behandling av vuxna och pediatriska patienter 12 år och äldre med metastatiskt Merkelcellskarcinom (MCC). Båda indikationer har godkänts enligt proceduren för prioriterad granskning baserat på tumörrespons och varaktighet av respons. BAVENCIO kommer att kommersialiseras i samarbete mellan Merck och Pfizer.1

Godkännande av BAVENCIO för patienter med lokalt avancerat eller metastatiskt urotelialt karcinom är ett exempel på vårt engagemang för att finna nya behandlingar mot de mest svårbehandlade cancerformerna”, säger Luciano Rossetti, MD, Executive Vice President, Global Head of Research & Development vid Mercks biofarmaverksamhet. ”Med det här godkännandet bara några veckor efter godkännandet för metastatiskt Merkelcellskarcinom ger ytterligare bevis för vår förmåga att skapa snabb tillgång till innovativa läkemedel för patienter med stora behov.”

Om urotelialt karcinom

Blåscancer representerar cirka 90 % av de uroteliala karcinomen. När sjukdomen har metastaserat är 5-årsöverlevnaden cirka 5 %.2 Trots framsteg inom behandlingen av lokalt avancerat eller metastatisk sjukdom är prognosen för patienterna fortfarande dålig och fler behandlingsalternativ behövs.

Om avelumab

Avelumab (även benämnt MSB0010718C) är en human anti-PD-L1 IgG1 monoklonal antikropp. Genom att hämma PD-L1-interaktioner tros avelumab kunna möjliggöra aktivering av T-celler och det adaptiva immunsystemet. Då antikroppen har kvar en naturlig Fc-region tros avelumab samtidigt engagera kroppens medfödda immunsystem och framkalla antikroppsberoende cellmedierad cytotoxicitet (Antibody-Dependent Cell-mediated Cytotoxicity, ADCC). I november 2014 tillkännagav Merck och Pfizer en strategisk allians för att gemensamt utveckla och kommersialisera avelumab.

Om alliansen Merck-PfizerImmunoonkologi är ett område med högsta prioritet för Merck och Pfizer. Den globala strategiska alliansen mellan Merck och Pfizer gör det möjligt för bolagen att dra nytta av varandras styrkor och förmågor och ytterligare utforska den terapeutiska potentialen hos avelumab, en anti-PD-L1 antikropp som ursprungligen upptäcktes och utvecklades av Merck och som nu genomgår kliniska prövningar. Alliansens fokus är att utveckla högprioriterade internationella kliniska program för prövning av avelumab, såväl som monoterapi som i kombinationsbehandlingar, och strävar efter att hitta nya sätt att behandla cancer.

Referenser

 1. BAVENCIO Prescribing Information. Rockland, MA: EMD Serono Inc.; 2017.
 2. National Cancer Institute. The Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER): Cancer Stat Facts: Bladder Cancer. Available at:https://seer.cancer.gov/statfacts/html/urinb.html. Accessed May 9, 2017.

PP-ONC-SWE-0149

Som ett av världens ledande läkemedels-, egenvårds- och vaccinföretag vill vi på Pfizer bidra till att skapa fler år till livet och mer liv till åren. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Fokus för vår globala forskning och utveckling ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ t ex inom cancer, immunologi och inflammation, kardiovaskulära och metaboliska sjukdomar, neurovetenskap och smärta, sällsynta sjukdomar och vacciner. www.pfizer.se, www.pfizer.com och www.älskaattåldras.se

Läs vidare »
Media no image

Positivt utlåtande från CHMP för BESPONSA (inotuzumab ozogamicin) för behandling av recidiverande eller refraktär akut lymfatisk leukemi

Pressmeddelanden   •   Apr 27, 2017 07:00 CEST

Europeiska läkemedelsmyndighetens vetenskapliga kommitté för humanläkemedel, CHMP, har lämnat ett positivt uttalande och rekommenderar EU-kommissionen attgodkänna BESPONSA® (inotuzumab ozogamicin) som monoterapi för behandling av vuxna med recidiverande eller refraktär CD22-positiv B-cell prekursor Philadelphiakromosom-negativ (Ph-) akut lymfatisk leukemi (ALL) och Philadelphiakromosom-positiv (Ph+) ALL som tidigare inte svarat på behandling med minst en tyrosinkinashämmare. Om BESPONSA godkänns blir detta det första antikroppskonjugat som blir tillgängligt för patienter med denna typ av leukemi.

Rekommendationen baseras på de positiva resultaten från Fas 3-studien INO-VATE 1022 som jämförde BESPONSA med standardkemoterapi.

– Cirka 10 000 nya fall av ALL bland vuxna diagnosticeras i Europa varje år och det finns ett angeläget ouppfyllt behov bland vuxna patienter med recidiverande eller refraktär ALL, då de siffror för långsiktig överlevnad som rapporterats ligger från under 10 procent till cirka 20 procent1. Vi tror att BESPONSA kan erbjuda ett mycket välbehövligt behandlingsalternativ för patienter med recidiverande eller refraktär ALL, säger Thomas Wahlgren, medicinsk rådgivare på Pfizer.

Om ALL
ALL är en aggressiv form av leukemi med dålig prognos hos vuxna2. Den nuvarande basbehandlingen är intensiv, långvarig kemoterpi.3 ALL är ovanlig bland vuxna, sjukdomen svarar för cirka 15 procent av leukemifallen, cirka 10 000 nya fall bland vuxna diagnosticeras i Europa varje år.4 Cirka 20 till 40 procent av de som diagnosticeras med ALL botas med nuvarande behandlingsformer5, men cirka 20 procent av de vuxna patienterna kommer att vara refraktära, eller resistenta, mot behandling, och ytterligare 40 till 50 procent kommer att få återfall inom några månader eller år. För vuxna patienter med recidiverande eller refraktär ALL är andelen som överlever i fem år mindre än 10 procent6.

Om BESPONSA® (inotuzumab ozogamicin)
BESPONSA är ett antikroppskonjugat bestående av en monoklonal antikropp som riktar sig mot CD22, ett antigen som finns på ytan av cancercellerna hos nästan alla B-ALL patienter, och ett cytostatikum.7 När BESPONSA binder till CD22-antigenet på B-cellerna internaliseras det i cellen, där cytostatikasubstansen, calicheamicin, frisätts för att förstöra cellen.8 De vanligaste biverkningarna som observerats i de kliniska prövningarna av BESPONSA var cytopenier, bland annat febril neutropeni. Vanliga icke-hematologiska biverkningar var illamående, huvudvärk och feber. Dessutom observerades venös ocklusiv leversjukdom oftare hos patienter som behandlades med BESPONSA, särskilt hos dem som sedan genomgick hematopoetisk stamcellstransplantation.

BESPONSA är resultatet av ett samarbete mellan Pfizer och Celltech, numera UCB. Pfizer har ansvaret för all tillverkning och allt kliniskt utvecklingsarbete för denna molekyl.

Referenser
[1]Gokbuget N. et al. Outcome of relapsed adult lymphoblastic leukemia depends on response to salvage chemotherapy, prognostic factors, and performance of stem cell transplantation. Blood. 2012; 120(10): 2032-2041.

2 National Cancer Institute: Adult Acute Lymphoblastic Leukemia Treatment (PDQ®) – General Information About Adult Acute Lymphoblastic Leukemia (ALL). Available at: http://www.cancer.gov/cancertopics/pdq/treatment/adultALL/HealthProfessional/page1. Accessed March 21, 2016.

3 American Cancer Society: Typical treatment of acute lymphocytic leukemia. Available at: http://www.cancer.org/cancer/leukemia-acutelymphocyticallinadults/detailedguide/leukemia-acute-lymphocytic-treating-typical-treatment. Accessed March 21, 2016.

4 Orphan Europe. Acute lymphoblastic leukaemia. Available at: http://www.orphan-europe.com/patients-and-families/acute-lymphoblastic-leukaemia. Accessed March 1, 2017.

5 Manal Basyouni A. et al. Prognostic significance of surviving and tumor necrosis factor-alpha in adult acute lymphoblastic leukemia. doi:10.1016/j.clinbiochem.2011.08.1147.

6Fielding A. et al. Outcome of 609 adults after relapse of acute lymphoblastic leukemia (ALL); an MRC UKALL12/ECOG 2993 study. Blood. 2006; 944-950.

7 Leonard J et al. Epratuzumab, a Humanized Anti-CD22 Antibody, in Aggressive Non-Hodgkin’s Lymphoma: a Phase I/II Clinical Trial Results. Clinical Cancer Research. 2004; 10: 5327-5334.

8 DiJoseph JF. Antitumor Efficacy of a Combination of CMC-544 (Inotuzumab Ozogamicin), a CD22-Targeted Cytotoxic Immunoconjugate of Calicheamicin, and Rituximab against Non-Hodgkin’s B-Cell Lymphoma. Clin Cancer Res. 2006; 12: 242-250.

Som ett av världens ledande läkemedels-, egenvårds- och vaccinföretag vill vi på Pfizer bidra till att skapa fler år till livet och mer liv till åren. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Fokus för vår globala forskning och utveckling ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ t ex inom cancer, immunologi och inflammation, kardiovaskulära och metaboliska sjukdomar, neurovetenskap och smärta, sällsynta sjukdomar och vacciner. www.pfizer.se, www.pfizer.com och www.älskaattåldras.se

CHMP har lämnat ett positivt uttalande och rekommenderar EU-kommissionen att godkänna BESPONSA (inotuzumab ozogamicin) som monoterapi för behandling av vuxna med recidiverande eller refraktär CD22-positiv B-cell prekursor Philadelphiakromosom-negativ (Ph-) akut lymfatisk leukemi (ALL) och Philadelphiakromosom-positiv (Ph+) ALL som tidigare inte svarat på behandling med minst en tyrosinkinashämmare

Läs vidare »
Media no image

TLV beslut: Subvention för Xeljanz, tablettbehandling mot reumatoid artrit

Pressmeddelanden   •   Apr 24, 2017 09:02 CEST

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har beslutat att Xeljanz (tofacitinib) ska ingå i högkostnadsskyddet för läkemedel från och med 21 april 2017(1). Beslutet innebär att även patienter i Sverige får tillgång till ett nytt behandlingsalternativ i tablettform för behandling av reumatoid artrit (RA). Xeljanz godkändes av EU-kommissionen den 22 mars i år.

TLVs beslut innebär att Xeljanz nu ingår i högkostnadsskyddet för behandling av vuxna patienter med måttlig till svår aktiv RA när ett eller flera sjukdomsmodifierande antireumatika (DMARDs) inte haft tillräcklig effekt eller gett biverkningar. Xeljanz kan ges som monoterapi vid intolerans mot metotrexat eller om fortsatt behandling med metotrexat är olämplig. I subventionsbeslutet skriver TLV att Xeljanz, till skillnad från TNF-hämmare som används i samma behandlingssteg vid RA, är ett peroralt alternativ med ny verkningsmekanism, vilket tillför området en sortimentbredd och ökar möjligheterna till individuell behandling.

- Xeljanz är ett viktigt behandlingsalternativ till dagens RA-patienter då upp till en tredjedel inte uppnår sina behandlingsmål eller bibehåller effekten av sin behandling trots framsteg inom nuvarande behandlingar, (2,3,4,5,6) säger Petra Neregård, reumatolog och medicinsk rådgivare inom inflammation och immunologi på Pfizer.

Begränsning av subvention
Xeljanz subventioneras endast för behandling av måttlig till svår RA hos vuxna när ett eller flera sjukdomsmodifierande antireumatika (DMARDs) inte haft tillräcklig effekt eller gett biverkningar.

Om RA
Reumatoid artrit (RA) är en kronisk inflammatorisk autoimmun sjukdom som orsakar en rad olika symtom, bland annat smärta och svullnad i leder, särskilt i händer och fötter. Den exakta orsaken till RA är inte känd. Det är en autoimmun sjukdom då immunsystemet hos personer med RA felaktigt ser kroppens friska vävnader som ett hot och angriper dem. Vissa personer har förhöjd risk för att utveckla RA, bland annat personer med RA i familjen och rökare. Tre gånger så många kvinnor drabbas av RA jämfört med män. I Sverige beräknas ca 0,7% av den vuxna befolkningen ha RA, med ca 36-40 nyinsjuknade per 100 000 vuxna invånare och år.(7,8) Sjukdomen kan utvecklas i alla åldrar men vanligast är mellan 45 och 65 år. (9)

Om Xeljanz
XELJANZ ingår i en ny läkemedelsklass, Januskinas (JAK) -hämmare, för behandling av måttlig till svår RA. XELJANZ minskar ledsmärta och svullnad och ökar patientens förmåga att utföra dagliga aktiviteter, både när det ges ensamt eller tillsammans med metotrexat(10). XELJANZ ges i tablettform 5 mg två gånger om dagen i kombination med metotrexat (MTX) för behandling av måttlig till svår RA hos vuxna patienter med otillräcklig respons på eller biverkan av ett eller flera sjukdomsmodifierade läkemedel. Xeljanz kan ges som monoterapi vid intolerans mot metotrexat eller om fortsatt behandling med metotrexat är olämplig. Sedan XELJANZ först godkändes i USA 2012 har läkemedlet förskrivits till mer än 90 000 patienter världen över. Med EU-kommissionens godkännande av XELJANZ den 22 mars, 2017 är behandlingen godkänd i mer än 80 länder runt om i världen(10).

Ingår i EULARs riktlinjer
Xeljanz ingår också i den europeiska specialistläkarföreningen inom reumatologi, EULARs, uppdaterade riktlinjer för behandling av RA (11)

Referenser

(1) www.tlv.se
(2) Keystone, E, Kavanaugh A, Sharp J, et al. Radiographic, clinical and functional outcomes of treatment with adalimumab (a human anti-tumor necrosis factor monoclonal antibody) in patients with active rheumatoid arthritis receiving concomitant methotrexate therapy. Arthritis & Rheumatism 2004. 50: 1400-1411.

(3) Duclos M, Gossec L, Ruyssen-Witrand A, et al. Retention rates of tumor necrosis factor blockers in daily practice in 770 rheumatic patients. J Rheumatol 2006; 33:2433-8.

(4) Blum MA, Koo D, Doshi JA. Measurement and rates of persistence with and adherence to biologics for rheumatoid arthritis: a systematic review. Clin Ther 2011;33(7):901-913.

(5) Lipsky, P, Van der Heijde, D, St. Clair, W. Infliximab and methotrexate in the treatment of rheumatoid arthritis. The New England Journal of Medicine 2000. 1594-1602.

(6) Klareskog L, Van der Heijde D, de Jager J, et al. Therapeutic effect of the combination of etanercept and methotrexate compared with each treatment alone in patients with rheumatoid arthritis: double-blind randomized controlled trial. The Lancet 2004. 363: 675-681

(7) Eriksson JK, Johansson K, Askling J, Neovius M. Costs for hospital care, drugs and lost work days in incident and prevalent rheumatoid arthritis: how large, and how are they distributed? Ann. Rheum. Dis. 2015;74:648–54.

(8) Eriksson, J. K., Neovius, M., Ernestam, S., Lindblad, S., Simard, J. F. and Askling, J Incidence of Rheumatoid Arthritis in Sweden: A Nationwide Population-Based Assessment of Incidence, Its Determinants, and Treatment Penetration. Arthritis Care & Research, 2013:65: 870–878.

(9) Strand Vet al.Rheumatology (Oxford).2016;55(6):1031-41.

(10) Pfizer Data on File. XELJANZ Worldwide Registration Status

(11) EULAR recommendations for the management of rheumatoid arthritis with synthetic and biological disease-modifying antirheumatic drugs: 2016 update; Ann Rheum Dis; Josef S Smolen, et al. Published online March 6, 2017

Som ett av världens ledande läkemedels-, egenvårds- och vaccinföretag vill vi på Pfizer bidra till att skapa fler år till livet och mer liv till åren. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Fokus för vår globala forskning och utveckling ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ t ex inom cancer, immunologi och inflammation, kardiovaskulära och metaboliska sjukdomar, neurovetenskap och smärta, sällsynta sjukdomar och vacciner. www.pfizer.se, www.pfizer.com och www.älskaattåldras.se

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har beslutat att Xeljanz (tofacitinib) ska ingå i högkostnadsskyddet för läkemedel från och med 21 april 2017(1). Beslutet innebär att även patienter i Sverige får tillgång till ett nytt behandlingsalternativ i tablettform för behandling av reumatoid artrit (RA). Xeljanz godkändes av EU-kommissionen den 22 mars i år.

Läs vidare »
Media no image

Pfizer får positivt utlåtande i Europa för vaccinet TRUMENBA mot grupp B-meningokocker

Pressmeddelanden   •   Apr 03, 2017 08:13 CEST

 • Trumenba har studerats i ett globalt kliniskt utvecklingsprogram som utvärderat vaccinet hos ungdomar och vuxna.1
 • Majoriteten av fallen av meningokocksjukdom i Europa orsakas av grupp B-meningokocker (MenB), med ökad risk för ungdomar och unga vuxna.2

Den vetenskapliga kommittén CHMP vid den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har lämnat ett positivt utlåtande som rekommenderar att TRUMENBA(meningokock grupp B-vaccin) beviljas marknadsföringstillstånd inom EU för aktiv immunisering av personer 10 år och äldre för att förebygga invasiv meningokocksjukdom orsakad av Neisseria meningitides grupp B (MenB).3 CHMPs utlåtande går nu vidare till Europeiska kommissionen för det slutliga beslutet.

Pfizer har genomfört ett globalt kliniskt utvecklingsprogram för TRUMENBA där mer än 20 000 ungdomar och vuxna ingick, varav cirka 15 000 fick TRUMENBA. Data från dessa kliniska studier, som nu granskats av CHMP, visar att TRUMENBA är ett vaccin som tolereras väl1 och att fördelarna med vaccinet är dess förmåga att inducera skyddande bakteriedödande antikroppssvar i blodet mot ett flertal meningokockstammar av grupp B. Dessa stammar uttrycker varianter av fHBP-protein vilka är representativa för de MenB-stammar som orsakar invasiv sjukdom.

Meningokocksjukdom är en ovanlig men allvarlig sjukdom som kan ha ett mycket snabbt förlopp hos individer i alla åldrar. De vanligaste meningokockinfektionerna är meningit och meningokocksepsis, en typ av blodförgiftning.4 Trots god vård dör så många som 10 procent av dem som utvecklar sjukdomen 2, och av de som överlever kan upp till 20 procent drabbas av allvarliga medicinska handikapp som amputation, syn- och hörselsvårigheter, mentala och motoriska problem och försämradlivskvalitet.5,6,7 Ungdomar och unga vuxna har en ökad risk för meningokocksjukdom på grund av miljö- och beteendefaktorer, som att bo trångt och att dela drycker och husgeråd.8,9

Majoriteten av fallen av meningokocksjukdom i världen kan härledas till sex grupper av Neisseria meningitides (A, B, C, W, X och Y).10,11 I Europa orsakas de flesta av grupp B-stammar.2

Vacciner är ett av de viktigaste framstegen för folkhälsan och har lett till att många infektionssjukdomar kan kontrolleras och näst intill elimineras. Pfizers portfölj av meningokockvacciner omfattar vacciner som kan bidra till att skydda mot fem av de vanligaste grupperna som orsakar sjukdom ‒ A, C, W, Y och B ‒ som kan hota människors hälsa vid olika tidpunkter i livet.1

Om TRUMENBA
TRUMENBA introducerades först i USA i oktober 2014 för aktiv immunisering för att förebygga invasiv sjukdom orsakad av Neisseria meningitides grupp B hos personer i ålder mellan 10 och 25 år.12

Trumenba är ett vaccin som består av två varianter av rekombinant lipidmodifierat faktor H-bindande protein (fHbp). fHbp återfinns på ytan av meningokockbakterien och spelar en avgörande roll för att bakterien ska kunna undkomma värdens immunförsvar. fHbp-varianterna är indelade i två immunologiskt skilda underfamiljer, A och B, och över 96 % av stammarna i grupp B i Europa uttrycker fHbp-varianter från någon av underfamiljerna på bakteriens yta.13 Känsligheten hos grupp B-meningokocker för komplementmedierat, antikroppsberoende dödande efter vaccinering med TRUMENBA beror både på den antigena likheten mellan bakteriens och vaccinets fHBP-proteiner och på mängden fHBP som uttrycks på ytan av de invaderande menokockerna.14

I likhet med alla andra vacciner kan TRUMENBA inte förhindra sjukdom hos alla vaccinerade individer. Frekvensen av meningokocksjukdom orsakad av grupp B varierar geografiskt och kan påverka möjligheterna att utvärdera effekten av vaccinet i ett visst land. På grund av den låga incidensen av meningokocksjukdom bedömdes placebokontrollerade kliniska prövningar med TRUMENBA inte lämpliga på grund av storleken på studien som skulle krävas och genomfördes därför inte. Godkännandet av TRUMENBA baserades på visad immunrespons mätt med hjälp av ett test för bakteriedöd i serum med humant komplement (hSBA).

Referenser

1 Pfizer Data on File.

2 World Health Organization. Meningococcal vaccines: WHO position paper, 2011. Wkly Epidemiol Rec. 2011; 86(47); 521-540. Available at: http://www.who.int/wer/2011/wer8647.pdf?ua=1. Published 2011. Accessed March 2017.

3 European Medicines Agency. CHMP Agendas and outcomes. Available at: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2017/03/news_detail_002712.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1. Accessed March 2017.

4 Meningitis Research Foundation. Meningococcal meningitis and septicaemia: guidance notes: diagnosis and treatment in general practice, 2014 edition. Available at: http://www.meningitis.org/assets/x/50631. Accessed March 2017.

5 Meningococcal Disease. In: Hamborsky J, Kroger A, Wolfe S. ed. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). The Pink Book. Epidemiology and Prevention of Vaccine-Preventable Diseases. 13th ed. Washington D.C.: Public Health Foundation; 2015: 231-246. Available at: https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/downloads/mening.pdf. Accessed March 2017.

6 Vyse A, Anonychuk A, Jakel A, et al. The burden and impact of severe and long-term sequelae of meningococcal disease. Expert Rev Anti Infect Ther. 2013; 11(6): 597-604. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23750731. Accessed March 2017.

7 Al-Janabi H, Van Exel J, Brouwer W, et al. Measuring health spillovers for economic evaluation: a case study in meningitis. Health Economics. 2015; 25(12): 1529–1544. Available at: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/hec.3259/full. Accessed March 2017.

8 Memish ZA, Goubeaud A, Bröker M, et al. Invasive meningococcal disease and travel. J Infect Pub Health. 2010; 3: 143-151. Available at: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187603411000078X?np=y. Accessed March 2017.

9 MacLennan J, Kafatos G, Neal K, et al. Social behavior and meningococcal carriage in British teenagers. Emerg Infect Dis. 2006; 12(6): 950-957. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3373034/. Accessed March 2017.

10 Halperin SA, et al. The changing and dynamic epidemiology of meningococcal disease. Vaccine. 2012;30(2):B26–36

11 Pinto VB, Burden R, Wagner A, et al. The development of an experimental multiple serogroups vaccine for Neisseria meningitidis. PLoS ONE. 2013; 8(11):1-10. Available at http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0079304; Accessed March 2017.

12 U.S. Food & Drug Administration. March 2017. TRUMENBA PI. Available at: https://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/Vaccines/ApprovedProducts/ucm421020.htm. Accessed March 2017.

13 Shirley M, Dhillon S. Bivalent rLP2086 vaccine (Trumenba((R))): a review in active immunization against invasive meningococcal group B disease in individuals aged 10–25 years. BioDrugs. 2015 Oct; 29(5): 353-61. Available at: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs40259-015-0139-0. Accessed March 2017.

14 Murphy E, Andrew L, Lee KL et al. Sequence diversity of the factor H binding protein vaccine candidate in epidemiologically relevant strains of serogroup B Neisseria meningitidis. J Infect Dis. 2009 Aug 1; 200(3): 379-89. Available at https://doi.org/10.1086/600141. Accessed March 2017.


Som ett av världens ledande läkemedels-, egenvårds- och vaccinföretag vill vi på Pfizer bidra till att skapa fler år till livet och mer liv till åren. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Fokus för vår globala forskning och utveckling ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ t ex inom cancer, immunologi och inflammation, kardiovaskulära och metaboliska sjukdomar, neurovetenskap och smärta, sällsynta sjukdomar och vacciner. www.pfizer.se, www.pfizer.com och www.älskaattåldras.se

Trumenba har studerats i ett globalt kliniskt utvecklingsprogram som utvärderat vaccinet hos ungdomar och vuxna. Majoriteten av fallen av meningokocksjukdom i Europa orsakas av grupp B-meningokocker (MenB), med ökad risk för ungdomar och unga vuxna.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Corporate Affairs Director
 • kerstin.falck@pfizer.com
 • 0768892968

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • ulrika.goossens@pfizer.com
 • 0768-892957
Ulrika Goossens är kommunikationschef på Pfizer AB.

Om Pfizer AB

Fler år till livet och mer liv till åren

Som ett av världens ledande läkemedels-, egenvårds- och vaccinföretag vill vi på Pfizer bidra till att skapa fler år till livet och mer liv till åren. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Fokus för vår globala forskning och utveckling ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ t ex inom cancer, immunologi och inflammation, kardiovaskulära och metaboliska sjukdomar, neurovetenskap och smärta, sällsynta
sjukdomar och vacciner.