Media no image

TLV-beslut: Utökad subvention för IBRANCE vid behandling av spridd bröstcancer

Pressmeddelanden   •   Feb 27, 2018 08:49 CET

Subventionen av IBRANCE (palbociklib) utökas från och med den 22 februari 2018 till att även omfatta kombinationsbehandling med östrogenblockeraren fulvestrant.1

Aktuell subvention
TLVs beslut betyder att IBRANCE nu kan ges utan restriktioner till alla patienter som har dokumenterad nytta av läkemedlet, som en första behandling men även som senare steg i behandlingen. IBRANCE i kombination med en aromatashämmare har sedan 1 juli 2017 subvention och ingår i ett trepartsöverenskommet riskdelningsavtal mellan Pfizer och samtliga landsting/regioner. Detta avtal omfattar nu även behandling i kombination med fulvestrant av patienter med HR+/HER2- lokalt avancerad eller spridd bröstcancer och som tidigare erhållit endokrin behandling. Riskdelningen baseras på patienternas behandlingslängder i de enskilda landstingen och har bidragit till att TLV gjort bedömningen att IBRANCE är ett kostnadseffektivt behandlingsalternativ inom förmånen.

IBRANCE godkändes av EU-kommissionen i november 2016 och tillhör en ny klass läkemedel, CDK4/6-hämmare, för behandling av kvinnor med denna typ av spridd bröstcancer. Ibrance är godkänt att ges i kombination med aromatashämmare eller fulvestrant.

– Det finns ett stort och uttalat behov av nya och effektiva läkemedel för HR+/HER2- lokalt avancerad eller spridd bröstcancer. Resistens mot de hormonellt aktiva läkemedel som används idag är ett kliniskt problem och traditionellt tillgängliga behandlingar i första linjen erbjuder en progressionsfri överlevnad (PFS) på mellan 10-14 månader, säger Thomas Wahlgren, onkolog och medicinsk direktör onkologi på Pfizer.

– Genom detta beslut blir det nu möjligt för fler kvinnor att erbjudas en behandling som hittills visat den längsta progressionsfria överlevnaden inom patientgruppen samt en möjlighet att skjuta på behandling med cytostatika, som många gånger har besvärliga biverkningar och kan påverka livskvaliteten negativt, fortsätter Thomas Wahlgren.

Om spridd bröstcancer
Bröstcancer är den vanligaste invasiva cancerformen hos kvinnor i Europa.2 Kvinnor med HR+/HER2- spridd bröstcancer utgör drygt 60 procent av alla fall av spridd bröstcancer.3

I Sverige drabbas cirka 8 400 kvinnor om året av bröstcancer. 1 500 kvinnor insjuknar årligen i spridd bröstcancer och cirka 5 500 kvinnor lever med diagnosen spridd bröstcancer. Upp till 30 procent av de kvinnor som diagnosticeras med och behandlas för tidig bröstcancer kommer att utveckla spridd bröstcancer, 4,5 d.v.s. cancer som sprids utanför bröstet till andra delar av kroppen.6 Det finns ingen bot för spridd bröstcancer 7 och patienterna har ett stort behov av nya behandlingsalternativ som kan fördröja utvecklingen av sjukdomen, hantera symtom och hjälpa dem att behålla en god livskvalitet så länge som möjligt. 4,6

Om IBRANCE
IBRANCE är det första läkemedlet i den nya klassen CDK 4/6-hämmare. CDK står för cyklinberoende kinaser. Det verksamma ämnet heter palbociklib. Vid många cancertyper är CDK 4/6 överaktiverade vilket leder till en okontrollerad celltillväxt. Genom en innovativ verkningsmekanism verkar IBRANCE för att återställa kontrollen av cellcykeln och blockera tillväxten av tumörceller, vilket fördröjer sjukdomsutvecklingen. IBRANCE tas som kapsel.

Vid en internationell kongress i december 2017 presenterades uppdaterade effektdata och den längsta uppföljningen i en fas 3-studie med en CDK4/6-hämmare 8. Risken för sjukdomsprogression minskade med 44 % och median progressionsfri överlevnad drygt 27 månader. se resultat här.

Referenser
[1] https://tlv.se/beslut/beslut-lakemedel/generell-subvention/arkiv/2018-02-26-ibrance-mot-spridd-brostcancer-ingar-i-hogkostnadsskyddet.html

[2] Stewart B, Wild C. International Agency for Research on Cancer, World Health Organization. World Cancer Report, 2014.

[3] Rocca A, Farolfi A, Bravaccini S, Schirone A, Amadori D. Palbociclib (pd 0332991): targeting the cell cycle machinery in breast cancer. Expert Opin Pharmacother. 2014;15(3):407-420.

[4] O'Shaughnessy J. Extending survival with chemotherapy in metastatic breast cancer. Oncologist. 2005;10:20-29.

[5] Dowsett M, et al. Early Breast Cancer Trialists’ Collaborative Group (EBCTCG). Aromatase inhibitors versus tamoxifen in early breast cancer: patient-level meta-analysis of the randomised trials. Lancet. 2015;386(10001):1341-1352.

[6] American Cancer Society. Detailed Guide: Breast Cancer. http://www.cancer.org/acs/groups/cid/documents/webcontent/003090-pdf.pdf. Accessed September 2016.

[7] Cardoso F, et al. ESO-ESMO 2nd international consensus guidelines for advanced breast cancer (ABC2). The Breast 2014;23:489-502.

[8] Hope S. Rugo et al, Palbociclib plus Letrozole as First-Line Therapy in Estrogen Receptor–Positive/Human Epidermal Growth Factor Receptor 2–Negative Advanced Breast Cancer: Efficacy and Safety Updates with Longer Follow-Up across Patient Subgroup. Presented at the 40th Annual San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS); December 5–9, 2017; San Antonio, TX, USA

Som ett av världens ledande läkemedels-, egenvårds- och vaccinföretag vill vi på Pfizer bidra till att skapa fler år till livet och mer liv till åren. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Fokus för vår globala forskning och utveckling ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ t ex inom cancer, immunologi och inflammation, kardiovaskulära och metaboliska sjukdomar, neurovetenskap och smärta, sällsynta sjukdomar och vacciner. www.pfizer.se, www.pfizer.com och www.älskaattåldras.se

Subventionen av IBRANCE (palbociklib) utökas från och med den 22 februari 2018 till att även omfatta kombinationsbehandling med östrogenblockeraren fulvestrant.

Läs vidare »
Rzrzwmkv29cpdurmbw7p

Helena Thelin är ny platschef för Pfizers bioteknologiska tillverkningsanläggning i Strängnäs

Pressmeddelanden   •   Jan 24, 2018 06:30 CET

Helena Thelin tillträdde som ny platschef för Pfizers bioteknologiska tillverkningsanläggning i Strängnäs den 1 januari. Helena har lång erfarenhet från högteknologisk tillverkning av biologiska läkemedel, senast som chef för Teknik och Säkerhet Hälsa Miljö på anläggningen i Strängnäs.

Vcikkwvrsvzvors2bojm

Christoph Varenhorst ny medicinsk direktör på Pfizer i Sverige

Pressmeddelanden   •   Jan 12, 2018 06:30 CET

Christoph Varenhorst är ny medicinsk direktör på Pfizer i Sverige från den 1 januari. Christoph, som är kardiolog, har lång erfarenhet både från kliniskt arbete och forskning från Akademiska sjukhuset och Uppsala Clinical Research Center.

Media no image

FDA godkänner Xeljanz (tofacitinib) för behandling av aktiv psoriasisartrit

Pressmeddelanden   •   Dec 20, 2017 07:00 CET

Xeljanz, den första orala JAK-hämmaren för vuxna med måttlig till svår reumatoid artrit, är nu även godkänd i USA för vuxna med aktiv proriasisartrit

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har godkänt Xeljanz 5 mg två gånger dagligen och XeljanzXR (tofacitinib) extended release 11 mg en gång om dagen för behandling av vuxna patienter med aktiv psoriasisartrit (PsA) som haft ett otillräckligt svar på eller intolerans mot metotrexat eller andra sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARDs). Xeljanz/Xeljanz XR är den första och enda januskinas (JAK) -hämmaren som godkänts av FDA för både måttlig och svår reumatoid artrit (RA) och aktiv psoriasisartrit (PsA).

- Psoriasisartrit är en komplex och progressiv sjukdom med ett oförutsägbart förlopp, säger Petra Neregård, medicinsk rådgivare inom Inflammation och Immunologi på Pfizer. Godkännandet av Xeljanz är ett viktigt steg framåt för patienter som är i behov av nya behandlingar och ett bevis för Pfizers engagemang för att förbättra vården av patienter.

Den rekommenderade behandlingen med Xeljanz/Xeljanz XR är i kombination med icke-biologiska antireumatiska läkemedel. Användning i kombination med biologiska antireumatiska läkemedel eller med potenta immunsuppressiva substanser som azatioprin och ciklosporin rekommenderas inte.

FDA-godkännandet av XELJANZ för behandling av vuxna patienter med aktiv PsA baseras på data från det kliniska Fas 3-programmet Oral Psoriatic Arthritis Trial (OPAL), som bestått av två pivotala studier, OPAL Broaden och OPAL Beyond, samt på tillgängliga data från en pågående långsiktig förlängningsstudie, OPAL Balance. Resultaten från OPAL Broaden och OPAL Beyond publicerades i oktober 2017 i The New England Journal of Medicine.

Båda de pivotala studierna uppnådde sina primära resultatmål för effekt och visade en statistiskt signifikant förbättring av American College of Rheumatology 20 (ACR20) –svar och förändring från baslinjen i Health Assessment Questionnaire-Disability Index (HAQ-DI) resultat efter tre månader med patienter som fick Xeljanz 5 mg två gånger om dagen i kombination med ett icke biologiskt antireumatiskt läkemedel, jämfört med dem som behandlades med placebo i kombination med icke biologiskt antireumatiskt läkemedel. I OPAL Broaden uppnådde 50% av de patienter som tog Xeljanz 5 mg två gånger om dagen ett ACR20-svar, jämfört med 33% av de patienter som tog placebo (p≤0,05) vid tre månader. I OPAL Beyond uppnådde 50%av patienterna ett ACR20-svar med Xeljanz 5 mg två gånger om dagen, jämfört med 24% av de patienter som tog placebo (p≤0,05) vid tre månader. I båda studierna sågs statistiskt signifikanta förbättringar i ACR20-svar också med Xeljanz 5 mg två gånger om dagen jämfört med placebo vid vecka 2, som var ett sekundärt resultatmål och den första utvärderingen (OPAL Broaden: 22% respektive 6% [p=0,0003]; OPAL Beyond: 27% respektive 13% [p=0,0046]).

- Som praktiserande reumatolog ser jag behovet av nya behandlingsalternativ för de personer som lever med psoriasisartrit. Det finns också ett behov av att tidigare sätta diagnos och att tidigare behandla psoriasisartrit för att minska fysisk påverkan på patienterna, säger Petra Neregård.

Säkerhetsprofilen som observerades hos patienter med aktiv psoriasisartrit som behandlades med Xeljanz överenstämde med säkerhetsprofilen som observerats hos patienter med reumatoid artrit. De vanligaste observerade biverkningarna hos mer är 3% av patienter som tog Xeljanz 5 mg två gånger om dagen var nasofaryngit, övre luftvägsinfektion, huvudvärk och diarré.

Om det kliniska utvecklingsprogrammet OPAL
OPAL Broaden var en tolvmånadersstudie med vuxna patienter med aktiv PsA som hade otillräckligt svar på icke-biologiska antireumatiska läkemedel och som var TNFi-naiva (tumor necrosis factor inhibitor). Studien innefattade en aktiv kontrolldel med adalimumab 40mg administrerat subkutant varannan vecka, men studien var inte utformad för jämförelser mellan tofacitinib och adalimumab. OPAL Beyond var en sexmånadersstudie med vuxna patienter med aktiv PsA som hade otillräckligt svar på en TNFi. Alla patienter hade aktiv PsA under minst sex månader, baserat på Classification Criteria for Psoriathic Arthritis (CASPAR), minst tre ömma/smärtande leder och minst tre svullna leder, och aktiv plackpsoriasis. I båda studierna krävdes att alla patienter fick en stabil bakgrundsdos av ett icke-biologiskt antireumatiskt läkemedel.

Om psoriasisartrit
Psoriasisartrit (PsA) är en kronisk, autoimmun inflammationssjukdom som kan ha manifestationer i både stora och små leder inklusive rygg, senor, ligament och hud. PsA kan ge en rad olika symtom som ledsmärta och stelhet, svullna tår och/eller fingrar och begränsad rörlighet.

Om Xeljanz (tofacitinib)
Xeljanz är den första och enda januskinas (JAK)-hämmaren som godkänts av FDA för måttlig till svår reumatoid artrit (RA) och nu även godkänd av FDA för vuxna med aktiv psoriasisartrit (PsA) med otillräcklig respons på eller bivekan av ett eller flera sjukdomsmodifierade läkemedel.

Xeljanz godkändes i Europa i mars 2017 för behandling av vuxna med måttlig till svår reumatoid artrit (RA).

Pfizer är som utvecklare av Xeljanz engagerat i att utveckla vetenskapen kring JAK-hämmare och öka förståelsen av tofacitinib genom robusta kliniska utvecklingsprogram för behandling av immunmedierade inflammatoriska tillstånd.

Som ett av världens ledande läkemedels-, egenvårds- och vaccinföretag vill vi på Pfizer bidra till att skapa fler år till livet och mer liv till åren. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Fokus för vår globala forskning och utveckling ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ t ex inom cancer, immunologi och inflammation, kardiovaskulära och metaboliska sjukdomar, neurovetenskap och smärta, sällsynta sjukdomar och vacciner. www.pfizer.se, www.pfizer.com och www.älskaattåldras.se

Xeljanz, den första orala JAK-hämmaren för vuxna med måttlig till svår reumatoid artrit, är nu även godkänd i USA för vuxna med aktiv proriasisartrit

Läs vidare »
Media no image

Ökad progressionsfri överlevnad med Ibrance vid spridd bröstcancer

Pressmeddelanden   •   Dec 15, 2017 07:00 CET

Uppdaterade data från Fas 3-prövning av IBRANCE (palbociclib) i kombination med letrozol vid HR+/HER2- metastatisk bröstcancer bekräftar en ökad progressionsfri överlevnad. Uppföljningen av patienterna, med en mediantid på över tre år, är den hittills längsta för någon Fas3-prövning med en CDK 4/6-hämmare.

Pfizer har presenterat uppdaterade resultat för progressionsfri överlevnad (progression-free survival, PFS) från Fas 3-prövningen PALOMA-2, som ytterligare styrker de kliniska fördelarna med IBRANCE (palbociclib) i kombination med letrozol. Resultaten, som presenterades vid San Antonio Breast Cancer Symposium (SABC) den 8 december [abstract #P5-21-031] visar att kombinationen av IBRANCE och letrozol minskade risken för sjukdomsprogression med 44 procent och förbättrade median-PFS med över ett år jämfört med letrozol plus placebo (27,6 månader [95% CI: 22,4, 30,3] jämfört med 14,5 månader [95% CI: 12,3, 17,1] vid användning som initial behandling av postmenopausala kvinnor med östrogenreceptor-positiv (ER+) / human epidermal tillväxtfaktor 2-negativ (ER+, HER2-) metastatisk bröstcancer (HR=0,56 [95% CI: 0,46, 0,69]). Denna uppdaterade post-hoc analys har en median uppföljningstid på mer än tre år, den hittills längsta för någon Fas 3-studie med en CDK 4/6-hämmare.

De uppdaterade resultaten överensstämmer med resultaten från den primära analysen av PALOMA-2, som visade en median-PFS för kvinnor behandlade med IBRANCE i kombination med letrozol på 24,8 månader (95% CI: 22,2, NE) jämfört med14,5 månader [95% CI: 12,9, 17,1] för kvinnor behandlade med letrozol plus placebo (HR=0,58 [95% CI: 0,46, 0,72], p<0,0001). Precis som fynden i den primära analysen visar de uppdaterade resultaten att klinisk nytta observerades i alla patientgrupper som fick kombinationen av IBRANCE och letrozol. Data för total överlevnad var ännu inte mogna för analys vid tidpunkten för denna uppdaterade PFS-analys.

- Det finns för närvarande inget botemedel för metastatisk bröstcancer, så att förlänga progressionsfri överlevnad och fördröja behovet av ytterligare behandlingar är av yttersta vikt i behandlingen av dessa patienter, säger Hope Rugo, huvudförfattare och professor i medicin och director of Breast Oncology and Clinical Trials Education vid University of California San Francisco Helen Diller Family Comprehensive Cancer Center.

Ytterligare 10 Pfizer-sponsrade abstracts där IBRANCE utvärderas presenterades vid SABCS. Flera av dessa behandlar ytterligare analys av PALOMA-2, tillsammans med tre real-world studier av patienter behandlade med IBRANCE i klinisk vardag. Dessa verkliga patientdata omfattar patienter som fått IBRANCE i kombination med hormonterapi i olika kliniska situationer och olika åldersgrupper, bland annat unga kvinnor (50 år och under, som fungerade som surrogat för premenopausalstatus i analysen).

- De verkliga patientdata som presenteras vid SABCS understryker den betydelse som IBRANCE har haft på behandlingen av HR+, HER2- metastatisk bröstcancer och ger ytterligare viktiga insikter om hur IBRANCE används i klinisk praxis, säger Mace Rothenberg, chief development officer, Oncology, Pfizer Global Product Development. Det snabba införandet av behandling med IBRANCE för unga kvinnor är speciellt noterbart, då premenopausala kvinnor med metastatisk bröstcancer historiskt sett haft färre godkända behandlingsalternativ tillgängliga än postmenopausala kvinnor. PALOMA 3-prövningen av IBRANCE var den första Fas 3-prövningen av en CDK 4/6-hämmare som innefattade premenopausala kvinnor och som fastställde dess effekt i denna patientpopulation.

Säkerhetsprofilen hos IBRANCE i den uppdaterade analysen av PALOMA-2 överensstämmer med tidigare rapporter.

IBRANCE var den första CDK 4/6-hämmare som godkändes av någon registreringsmyndighet och är nu godkänd i mer än 75 länder. Dessa globala godkännanden baseras på data från PALOMA-programmet, PALOMA-2 så väl som Fas 3-studien PALOMA-3 som utvärderat IBRANCE i kombination med fulvestrant i pre-, peri- och postmenopausala kvinnor med HR+, HER2- metastatisk bröstcancer vars sjukdom progredierade under eller efter tidigare hormonterapi. Pre- och perimenopausala kvinnor som rekryterades till PALOMA-3 gavs LHRH-agonisten goserelin.

Fram till idag har IBRANCE förskrivits till mer än 90 000 patienter runt om i världen.

Om PALOMA-2
PALOMA-2 är en randomiserad (2:1) multinationell dubbelblind fas 3 multicenterstudie, utformad för att utvärdera PFS med IBRANCE (125 mg oralt en gång om dagen under tre av fyra veckor i upprepade cykler) i kombination med letrozol (2,5 mg en gång om dagen kontinuerligt) jämfört med letrozol plus placebo som första linjens behandling av postmenopausala kvinnor med HR+, HER2- spridd bröstcancer. I PALOMA-2 utvärderades totalt 666 kvinnor från 186 kliniker i 17 länder.

Fullständig information om Ibrance finns på www.fass.se

Resultaten från PALOMA-2 med median 23-månaders uppföljning har tidigare publicerats i The New England Journal of Medicine i november 2016.

Om IBRANCE
IBRANCE är det första läkemedlet i klassen CDK 4/6-hämmare1. CDK står för cyklinberoende kinaser. Det verksamma ämnet heter palbociklib. Vid många cancertyper är CDK 4/6 överaktiverade vilket leder till en okontrollerad celltillväxt. Genom en innovativ verkningsmekanism verkar IBRANCE för att återställa kontrollen av cellcykeln och blockera tillväxten av tumörceller, vilket fördröjer sjukdomsutvecklingen2,3. IBRANCE tas som kapsel.

1 IBRANCE® (palbociclib) Prescribing Information. New York. NY: Pfizer Inc: 2017.

2 Weinberg RA. pRb and Control of the Cell Cycle Clock. In: Weinberg RA, ed. The Biology of Cancer. 2nd ed. New York, NY: Garland Science; 2014:275-329.

3 Sotillo E, Grana X. Escape from Cellular Quiescence. In: Enders GH, ed. Cell Cycle Deregulation in Cancer. New York, NY: Humana Press; 2010:3-22.

Som ett av världens ledande läkemedels-, egenvårds- och vaccinföretag vill vi på Pfizer bidra till att skapa fler år till livet och mer liv till åren. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Fokus för vår globala forskning och utveckling ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ t ex inom cancer, immunologi och inflammation, kardiovaskulära och metaboliska sjukdomar, neurovetenskap och smärta, sällsynta sjukdomar och vacciner. www.pfizer.se, www.pfizer.com och www.älskaattåldras.se

Uppdaterade data från Fas 3-prövning av IBRANCE (palbociclib) i kombination med letrozol vid HR+/HER2- metastatisk bröstcancer bekräftar en ökad progressionsfri överlevnad. Uppföljningen av patienterna, med en mediantid på över tre år, är den hittills längsta för någon Fas3-prövning med en CDK 4/6-hämmare.

Läs vidare »
Media no image

Inför World Pneumonia Day 12 november: Tre av fyra vet inte att det finns vaccin mot lunginflammation

Pressmeddelanden   •   Nov 08, 2017 08:00 CET

Tre av fyra svenskar vet inte att det är möjligt att skydda sig mot lunginflammation genom vaccination. Hälften av svenskarna känner inte heller till om de tillhör en riskgrupp. Det visar en ny Sifoundersökning, beställd av läkemedelsföretaget Pfizer.

– Det är allvarligt att det finns en så stor okunskap om möjligheten att skydda sig mot lunginflammation. Särskilt oroande är att så många inte känner till om de ingår i en riskgrupp, säger Johan Brun, medicinsk direktör på Pfizer.

Sifoundersökningen visar att tre av fyra svenskar, 74 procent, inte vet eller inte tror att det är möjligt att vaccinera sig mot pneumokocker, som är den vanligaste orsaken till lunginflammation. Drygt hälften av svenskarna, 53 procent, känner inte heller till om de tillhör en riskgrupp.

Lunginflammation är en allvarlig och i vissa fall livshotande sjukdom. Varje år drabbas cirka 100 000 av lunginflammation. Under de senaste tio åren har i årsgenomsnitt 34 809 personer i Sverige blivit så sjuka att de lagts in på sjukhus1. Många insjuknar i lunginflammation under influensasäsongen, som oftast har sin topp i februari och vanligen pågår fram till maj2.

– Den som vill skydda sig mot lunginflammation kan be om vaccination samtidigt som man vaccinerar sig mot influensa. Det finns två olika vacciner mot pneumokocker, och Folkhälsomyndigheten rekommenderar att riskgrupperna tar båda vacciner med visst mellanrum, säger Johan Brun.

Under 2016 kom Folkhälsomyndigheten med nya rekommendationer om att riskgrupper bör vaccineras mot pneumokocker. Som riskgrupper räknas bland annat personer som är 65 år och äldre, personer med vissa kroniska sjukdomar samt rökare och personer med alkoholmissbruk3. Nu ska regeringen ta ställning till om Folkhälsomyndighetens rekommendationer också ska omfattas av ett nationellt program om vaccination för riskgrupper.

Idag ingår ett av vaccinen mot pneumokocker, Prevenar 13, i högkostnadsskyddet med begränsning.4
 

Om Sifoundersökningen
Sifoundersökningen genomfördes med en onlinepanel under perioden 26 september – 4 oktober 2017. 1 835 personer deltog i undersökningen.

Följande frågor ställdes:
Den vanligaste orsaken till lunginflammation är en bakterie som heter pneumokocker. Vet du om det är möjligt eller inte att vaccinera sig mot pneumokocker?

Svar: Alla Kvinnor Män
Ja, det är möjligt 26 % 31 % 20 %
Nej, det är inte möjligt 20 % 22 % 18 %
Tveksam, vet ej 54 % 47 % 61 %

Vet du om du tillhör någon riskgrupp för lunginflammation, dvs. att du har en högre risk att drabbas än andra människor?
Svar: Alla Kvinnor Män
Ja, jag vet att jag tillhör en riskgrupp 8 % 9 % 7 %
Ja, jag vet att jag inte tillhör någon riskgrupp 39 % 43 % 35 %
Nej, jag vet inte om jag tillhör någon riskgrupp eller ej 53 % 48 % 58 %


Fakta om riskgrupper
Folkhälsomyndigheten rekommenderar pneumokockvaccination till riskgrupper. För några grupper rekommenderas vaccination till alla, medan det för andra krävs en individuell bedömning. Till riskgrupper räknas bland annat personer som

- är 65 år och äldre
- har kronisk lungsjukdom som astma och KOL
- har diabetes mellitus
- har kronisk hjärtsjukdom, kroniska leversjukdomar eller kronisk njursvikt
- har alkoholmissbruk
- är rökare.3

Fem tips för att förebygga lunginflammation
1. Sluta röka och var måttlig med alkohol. Då minskar du risken att drabbas av lunginflammation.
2. Var vardagsaktiv. Andningsförmågan förbättras av fysisk aktivitet som exempelvis promenader, simning, gympa och trädgårdsarbete.
3. Stressa ner. Stress kan försvaga immunförsvaret och göra dig mer infektionskänslig. Sträva efter balans och lugn i vardagen. Andas djupt med magen istället för högt uppe med bröstkorgen.
4. Tvätta händerna ofta och undvik att röra ansiktet och munnen med händerna. Då minskar du smittorisken i förkylnings- och influensatider.
5. Vaccinera dig mot lunginflammation (pneumokocker). Detta är särskilt viktigt om du tillhör en grupp som har ökad risk att drabbas.


1 Socialstyrelsens statistikdatabas, http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/diagnoserislutenvard. Sökkriterier: J12-J18/Riket/Ålder: 0-85+/Båda könen/Antal patienter/2007-2016.Accessed 2017-10-09.
2https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistikdatabaser-och-visualisering/sjukdomsstatistik/influensa-veckorapporter/aktuell-influensarapport/
3https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/r/Rekommendationer-om-pneumokockvaccination-till-riskgrupper/ 4https://www.tlv.se/beslut/beslut-lakemedel/begransad-subvention/Prevenar-13-ingar-i-hogkostnadsskyddet-med-begransning/
 

Som ett av världens ledande läkemedels-, egenvårds- och vaccinföretag vill vi på Pfizer bidra till att skapa fler år till livet och mer liv till åren. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Fokus för vår globala forskning och utveckling ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ t ex inom cancer, immunologi och inflammation, kardiovaskulära och metaboliska sjukdomar, neurovetenskap och smärta, sällsynta sjukdomar och vacciner. www.pfizer.se, www.pfizer.com och www.älskaattåldras.se

Som ett av världens ledande läkemedels-, egenvårds- och vaccinföretag vill vi på Pfizer bidra till att skapa fler år till livet och mer liv till åren. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Fokus för vår globala forskning och utveckling ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ t ex inom cancer, immunologi och inflammation, kardiovaskulära och metaboliska sjukdomar, neurovetenskap och smärta, sällsynta sjukdomar och vacciner. www.pfizer.se, www.pfizer.com och www.älskaattåldras.se

Som ett av världens ledande läkemedels-, egenvårds- och vaccinföretag vill vi på Pfizer bidra till att skapa fler år till livet och mer liv till åren. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Fokus för vår globala forskning och utveckling ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ t ex inom cancer, immunologi och inflammation, kardiovaskulära och metaboliska sjukdomar, neurovetenskap och smärta, sällsynta sjukdomar och vacciner. www.pfizer.se, www.pfizer.com och www.älskaattåldras.se

Tre av fyra svenskar vet inte att det är möjligt att skydda sig mot lunginflammation genom vaccination. Hälften av svenskarna känner inte heller till om de tillhör en riskgrupp. Det visar en ny Sifoundersökning, beställd av läkemedelsföretaget Pfizer.

Läs vidare »
Pcxcfobh3cbm2ktz14jd

Pfizer och BMS prisas för Bästa Patientinformation

Pressmeddelanden   •   Nov 07, 2017 16:07 CET

Pfizer och BMS mottog idag Apotekarsocietetens pris för Bästa Patientinformation. Stödprogrammet för patienter med förmaksflimmer eller blodpropp i ben eller lunga, uppmärksammas bland annat för hög tillgänglighet via många olika kanaler, genomtänkt och enhetlig utformning som dessutom finns på flera språk.

Media no image

Pfizer presenterar resultat från fas 2-studie av prövningsläkemedlet lorlatinib - nästa generations ALK-hämmare - vid avancerad icke-småcellig lungcancer

Pressmeddelanden   •   Okt 25, 2017 07:00 CEST

Pfizer rapporterar resultat från den kliniska fas 2-studien av nästa generations tyrosinkinashämmare lorlatinib som visade kliniskt meningsfull aktivitet mot lungtumörer och hjärnmetastaser i ett flertal patientgrupper med ALK-positiv och ROS1-positiv avancerad icke-småcellig lungcancer (non-small cell lung cancer, NSCLC), inklusive patienter som tidigare fått omfattande behandling. Biverkningarna var i allmänhet hanterbara och i första hand av mild till moderat svårighetsgrad.

- Resultaten som presenterades pekar på att lorlatinib, om det godkänns, kan vara ett effektivt behandlingsalternativ för patienter med ALK-positiv avancerad icke-småcellig lungcancer i många olika behandlingssammanhang. Detta är omfattande data från patienter med icke-småcellig lungcancer som tidigare behandlats med andra generationens ALK-hämmare och som idag har få tillgängliga behandlingsalternativ”, säger professor Benjamin Solomon, prövningsledare och onkolog vid Peter MacCallum Cancer Centre, Melbourne, Australien. Att kontrollera metastaser i hjärnan är mycket viktigt för dessa patienter och en speciellt utmanande del i behandlingen av denna sjukdom. Vi observerade utmärkta intrakraniella responser i alla patientgrupper, inklusive de patienter som tidigare fått omfattande behandling.

- Lorlatinib är ett utomordentligt exempel på vad som kan åstadkommas genom translationell forskning och utveckling av precisionsmedicin. Kom ihåg att Xalkori (crizotinib) var det första läkemedel som godkändes för patienter mer ALK-positiv och ROS1-positv icke-småcellig lungcancer. Genom att förstå de mutationer som uppstod i patienter vars tumörer blev resistenta mot Xalkori och andra ALK-hämmare kunde medicinska kemister på Pfizer designa en molekyl med potential att övervinna denna resistens och hämma ALK trots dessa mutationer. Resultaten från denna fas 2-prövning är mycket uppmuntrande och ger de första kliniska bevisen på lorlatinibs aktivitet i detta scenario, säger Mace Rothenberg, MD, chief development officer, Oncology, Pfizer Global Product Development.

Fas 2-studien undersökte antitumöraktiviteten och säkerheten hos lorlatinib i 275 patienter med eller utan asymtomatiska, obehandlade eller behandlade hjärnmetastaser. Patienter rekryterades i sex kohorter baserat på biomarkörer (ALK-positiv eller ROS1-positiv) och tidigare behandling. De primära resultatmålen var tumörrespons (ORR) och intrakraniella tumörrespons (IC-ORR), bekräftade genom oberoende central granskning (ICR). Resultaten per kliniskt relevant grupp visade:

 • ALK-positiva tidigare obehandlade: ORR var 90% (27/30; 95% CI: 74, 98) och IC-ORR var 75% (6/8; 95% CI: 35, 97).
 • ALK-positiva tidigare behandlade med crizotinib med eller utan kemoterapi: ORR var 69% (41/59; 95% CI: 56, 81) och IC-ORR var 68% (25/37; 95% CI: 50, 82).
 • ALK-positiva tidigare behandlade med en annan ALK-hämmare än crizotinib med eller utan kemoterapi: ORR var 33% (9/27; 95% CI: 16, 54) och IC-ORR var 42% (5/12; 95% CI: 15, 72).
 • ALK-positiva tidigare behandlade med två eller tre ALK-hämmare med eller utan kemoterapi: ORR var 39% (43/111; 95% CI: 30, 49) och IC-ORR var 48% (40/83; 95% CI: 37, 59).
 • ROS1-positiva oavsett tidigare behandling: ORR var 36% (17/47; 95% CI: 23, 52) och IC-ORR var 56% (14/25; 95% CI: 35, 76).

Lorlatinib tolererades i allmänhet. De flesta biverkningarna var milda till moderata och hanterades genom dosreduktion eller uppehåll, eller med medicinsk standardbehandling. Den 26 april 2017 beviljade FDA lorlatinib status som Breakthrough Therapy för behandling av patienter med ALK-positiv metastatisk NSCLC som tidigare behandlats med en eller flera ALK-hämmare.

Pfizer Oncology fortsätter att bygga på sin tradition inom biomarkördrivna terapier genom att utforska nya målinriktade behandlingar och immunterapikombinationsstrategier för att möta viktiga ouppfyllda behov hos patienter.

Om icke-småcellig lungcancer (NSCLC)
Lungcancer är den främsta orsaken till död i cancer runt om i världen.1 NSCLC svarar för cirka 85 procent av lungcancerfallen och är fortfarande svår att bota, särskilt vid metastaserande sjukdom.2 Cirka 75 procent av NSCLC-patienterna diagnosticeras sent med metastatisk, eller avancerad, sjukdom där överlevnadsgraden efter fem år är endast fem procent.2,3,4

Om lorlatinib
Lorlatinib är en nästa generations ALK/ROS1 tyrosinkinashämmare under utveckling. Den har visats ha mycket hög aktivitet i prekliniska lungcancermodeller med kromosomförändring av både ALK och ROS1. Lorlatinib designades specifikt för att hämma tumörmutationer som driver resistens mot andra ALK-hämmare och för att kunna passera blod/hjärn-barriären.

Om Pfizer Oncology
Pfizer Oncology har ett stort engagemang för att utveckla innovativa behandlingar som har en betydelsefull påverkan på dem som lever med cancer. Som ett ledande företag inom onkologi som snabbt gör nya behandlingar och banbrytande läkemedel tillgängliga för patienter bidrar Pfizer Oncology till att omdefiniera vad det betyder att leva med cancer. Vår starka pipeline av produkter under utveckling omfattar såväl biologiska läkemedel som småmolekylära läkemedel och immunoterapi och är en av de mest robusta inom branschen. Fokus ligger på att identifiera de viktigaste vetenskapliga genombrotten och omvandla dessa till kliniska applikationer för patienter inom många olika cancertyper. Genom att samverka med akademiska institutioner, enskilda forskare, forskningsgrupper, myndigheter och licenspartners strävar Pfizer Oncology efter att bota eller kontrollera cancer med våra banbrytande läkemedel. Pfizer Oncology vet att framgång inom onkologi inte enbart är ett resultat av de mediciner vi tillverkar, utan snarare av de meningsfulla partnerskap vi skapar för att ha en mer positiv påverkan på människors liv.

[1] The International Agency for Research on Cancer, the World Health Organization, GLOBOCAN 2008, Available at: http://globocan.iarc.fr/Pages/fact_sheets_cancer.aspx (select “Lung” from the drop-down menu). Accessed October 13, 2017.

2 Reade CA, Ganti AK. EGFR targeted therapy in non-small cell lung cancer: potential role of cetuximab. Biologics. 2009; 3: 215–224.

3 Yang P, Allen MS, Aubry MC, et al. Clinical features of 5,628 primary lung cancer patients: experience at Mayo Clinic from 1997 to 2003. Chest. 2005;128(1):452–462

4 American Cancer Society. Detailed Guide: Lung Cancer (Non-Small Cell). Available at: http://www.cancer.org/cancer/lungcancer-non-smallcell/detailedguide/non-small-cell-lung-cancer-survival-rates.Accessed October 13, 2017.

Som ett av världens ledande läkemedels-, egenvårds- och vaccinföretag vill vi på Pfizer bidra till att skapa fler år till livet och mer liv till åren. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Fokus för vår globala forskning och utveckling ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ t ex inom cancer, immunologi och inflammation, kardiovaskulära och metaboliska sjukdomar, neurovetenskap och smärta, sällsynta sjukdomar och vacciner. www.pfizer.se, www.pfizer.com och www.älskaattåldras.se

Uttalade varaktiga responser mot lungtumörer och hjärnmetastaser i olika behandlingssammanhang

Läs vidare »
Oku1gb21kayu1xucdxch

EmotionSpace - ny mobilapp hjälper kvinnor med spridd bröstcancer att hitta den support de behöver

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2017 08:17 CEST

Att diagnosticeras med spridd bröstcancer är för de flesta en omtumlande upplevelse och många hamnar i en krissituation då känslorna ofta pendlar mycket. Appen EmotionSpace låter kvinnor med spridd bröstcancer uttrycka hur de känner och be om hjälp från andra om de behöver det.

Media no image

Analys av långtidsdata tyder på att Vyndaqel fördröjer progressionen av den sällsynta neurologiska sjukdomen TTR-FAP (Skelleftesjukan)

Pressmeddelanden   •   Okt 06, 2017 07:59 CEST

Analysen, som publicerats i tidskriften Amyloid, är den längsta utvärderingen av något läkemedel mot familjär transtyretinamyloidos med polyneuropati (TTR-FAP).

Pfizer har presenterat en ny interimistisk analys av långtidsdata från fyra studier som tyder på att behandling med Vyndaqel (tafamidis) leder till en fördröjning av sjukdomsförloppet hos patienter med familjär transtyretinamyloidos med polyneuropati (Transthyretin Amyloid Polyneuropathy, TTR-FAP, i Sverige även kallad Skelleftesjukan) och tolererades väl utan oväntade biverkningar.

Publikationen “Long-term safety and efficacy of tafamidis for the treatment of hereditary transthyretin amyloid polyneuropathy: results up to 6 years”, är tillgänglig online i tidskriften Amyloid: The Journal of Protein Folding Disorders.1

- Analysen är den längsta prospektiva utvärderingen av något läkemedel, som hittills studerats mot TTR-FAP och tyder på att behandling med Vyndaqel (Tafamidis) har fördelar när det ges tidigt i sjukdomsprocessen och är associerat med långsiktig fördröjning av sjukdomsprogressionen,säger Kaire Kiplok, medicinsk rådgivare inom området sällsynta sjukdomar på Pfizer.

Om transtyretinamyloidos med polyneuropati (TTR-FAP) eller Skelleftesjukan
TTR-FAP är en ärftlig, sällsynt, progressiv sjukdom som ger symtom från bland annat perifera nerver, hjärta, mag-tarmkanal och njurar. Sjukdomen förekommer över hela världen men är vanligare i Portugal, Japan och i Sverige; framför allt i de nordligare delarna varför TTR-FAP ibland kallas för Skelleftesjukan. En mutation i genen TTR som styr bildningen av proteinet transtyretin kan leda till att en onormal substans, amyloid, bildas. Amyloid lagras sedan i bland annat perifera nerver, hjärtmuskeln och njurar och påverkar organens funktion. Det är amyloidansamlingarna som med tiden orsakar symtomen vid sjukdomen. Patienter med TTR-FAP har väsentligt försämrad livskvalitet på grund av symtom som polyneuropati som kännetecknas av känselbortfall, smärta och svaghet i fötterna, liksom svår försämring av det autonoma nervsystemet med symtom som erektil dysfunktion, omväxlande diarré och förstoppning, oavsiktlig viktminskning, hjärtrytmrubbningar, urininkontinens, urinretention och fördröjd magsäckstömning. Allt eftersom sjukdomen fortskrider förlorar patienten ofta förmågan att gå och behöver hjälp med rullstol, och blir så småningom sängliggande och oförmögen att ta hand om sig själv. De första symtomen på TTR-FAP visar sig vanligen under de aktiva vuxenåren med start så tidigt som i 30-årsåldern i många länder, i Sverige vanligen i 50-årsåldern. Sjukdomen progredierar snabbt med en genomsnittlig överlevnad på cirka 10 år från insjuknandet.

Om Vyndaqel (tafamidis)
Vyndaqel godkändes av Europakommissionen i november 2011. Vyndaqel är det första läkemedel som godkänts för behandling av transtyretinamyloidos (TTR-FAP) hos vuxna vars nerver har drabbats (med symtomgivande polyneuropati) i stadium 1, för att fördröja perifer neurologisk förändring. Vyndaqel stabiliserar transtyretin och förhindrar därmed att amyloid bildas och påverkar neurologisk funktion. Läs mer om Vyndaqel på www.fass.se (http://www.fass.se/LIF/product?userType=2&amp;nplId=20100908000011)

Referenser:
1.  Barroso F, Judge D, Ebede B, et al. Long-term safety and efficacy of tafamidis for the treatment of hereditary transthyretin familial amyloid polyneuropathy: results up to 6 years. Amyloid. 2017. doi:10.1080/13506129.2016.1207163.

Som ett av världens ledande läkemedels-, egenvårds- och vaccinföretag vill vi på Pfizer bidra till att skapa fler år till livet och mer liv till åren. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Fokus för vår globala forskning och utveckling ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ t ex inom cancer, immunologi och inflammation, kardiovaskulära och metaboliska sjukdomar, neurovetenskap och smärta, sällsynta sjukdomar och vacciner. www.pfizer.se, www.pfizer.com och www.älskaattåldras.se

Analysen, som publicerats i tidskriften Amyloid, är den längsta utvärderingen av något läkemedel mot familjär transtyretinamyloidos med polyneuropati (TTR-FAP).

Läs vidare »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Corporate Affairs Director
 • kerstidtnzn.falcjvmuk@shpfuyizermy.com
 • 0768892968

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • ulrika.goossens@pfizer.com
 • 0768-892957
Ulrika Goossens är kommunikationschef på Pfizer AB.

Om Pfizer Sverige

Fler år till livet och mer liv till åren

Som ett av världens ledande läkemedels-, egenvårds- och vaccinföretag vill vi på Pfizer bidra till att skapa fler år till livet och mer liv till åren. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Fokus för vår globala forskning och utveckling ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ t ex inom cancer, immunologi och inflammation, kardiovaskulära och metaboliska sjukdomar, neurovetenskap och smärta, sällsynta
sjukdomar och vacciner.