Skip to main content

Tandvårdsstödet når personer med stort tandvårdsbehov

Nyhet   •   Feb 02, 2016 16:14 CET

Privattandtandläkarna är positiva till att 2008 års tandvårdsreform är utvärderad. Privattandläkarna delar utredningens slutsats att det statliga tandvårdsstödet skapat goda förutsättningar till fler tandvårdskontakter. Färre individer avstår idag från tandvård av ekonomiska skäl än innan införandet av det statliga tandvårdsstödet. Högkostnadsskyddet ger ett bra stöd till de som fått höga tandvårdskostnader.

Modellen med ersättningsbara tillstånd och åtgärder styr precis som tanken är mot den tandvård som prioriteras i de nationella riktlinjerna för vuxentandvård vilket är bra. Dock har regelverket blivit alltmer detaljerat och omfattande. Privattandläkarna vill därför påtala behovet av att arbetet med förenklingar av regelverket inte avstannar. Ett led i detta är att kontrollerna i tandvårdsstödet har till syfte att säkerställa att det inte sker felaktiga utbetalningar av statligt tandvårdsstöd. Andra betydelsefulla kvalitetsaspekter inom tandvården, såsom journalföring och användande av röntgen bör kontrolleras på annat sätt.

Privattandläkarna delar utredningens slutsats att det finns behov av bättre stöd till patienterna så att deras ställning stärks.

Privattandläkarna är positiva till att åldern för det förhöjda allmänna tandvårdsbidraget (ATB) sänks från 75 år till 65 år.

Privattandläkarna är positiva till att det införs en skyldighet för myndigheter att rapportera till varandra om de misstänker att en vårdgivare systematiskt överutnyttjar stödet.

Privattandläkarna anser att det är viktigt att det finns bra och effektiva sanktionsmöjligheter om en vårdgivare brutit mot regelverket. Privattandläkarna är därför positiva till utredningens förslag på detta område men anser att det är viktigt att reglerna utformas så att byråkratin och administrationen inte ökar för den klart övervägande andel vårdgivare som inte missbrukar systemet.

Områden Privattandläkarna särskilt vill betona

Privattandläkarna vill särskilt betona två områden. Nyttan av ett högkostnadsskydd och frågan om abonnemangstandvård.

Högkostnadsskydd

Privattandläkarna vill betona att utredningens analys visat att utformningen av det statliga tandvårdsstödet i form av ett högkostnadsskydd som ger de patienter som under året haft en högre tandvårdskostnad ett högre stöd är effektivt. Att fördela om stödet så att högkostnadsskyddet inträder från första kronan i tandvårdskostnaden skulle enligt vår mening försvaga stödet till personer med mer omfattande tandvårdsbehov. Vi anser att utformningen precis som det var tänkt leder till att personer med mer omfattande behov får ett större stöd.

Medianpatienten har idag tandvårdskostnader på ca 1500 kr per år och cirka 30 % har en tandvårdskostnad på över 3000 kr. Dessa 30 % skiljer sig dock åt år från år. Bara 7 % av befolkningen har haft en kostnad på över 3000 kr två år i rad. Det leder till att under en femårsperiod har en betydligt högre andel än 30 % fått ta del av tandvårdens högkostnadsskydd.

Abonnemangstandvård

Abonnemangstandvården har redan en speciell ställning inom det statliga tandvårdsstödet då den innebär att vårdgivaren kan få ersättning, i form av ATB och särskilt tandvårdsbidrag (STB) utan att träffa patienten.

Svensk folktandvårdsförening har föreslagit att abonnemangstandvårdspatienter borde få tillgodoräkna årspremien som karensgrundande för högkostnadsskyddet samt att patienter som får rehabiliterande vård utförd borde få tillgodoräkna sig årspremien som karensgrundande belopp och få högkostnadsskydd för den rehabiliterande vård som utförs.

Privattandläkarna delar utredningens bedömning att det är viktigt att patienten alltid betalar – hela eller delar av – kostnaden för varje ny åtgärd som denne konsumerar. Tredjepartsfinansierade system, där patienten inte möter några marginalkostnader för tillkommande konsumtion, riskerar att bli väldigt kostnadsdrivande och hotar stödets långsiktiga hållbarhet.

Årspremien inom abonnemangstandvården baserar sig på framtida risk och inte utförd tandvård. Om denna premie kan räknas som grund för högkostnadsskyddet som leder till att patientens kostnad och statliga tandvårdsstödet baserar sig på patientens risk och inte utförd tandvård.

Läs mer på vår hemsida: http://ptl.se/nytt-i-tandvarden/remissvar-pa-ett-tandvardsstod-for-alla-sou-201576/

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy