Skip to main content

Handbok för nutrition ska förebygga undernäring

Nyhet   •   Aug 08, 2013 08:30 CEST

Undernäring och bristfälligt omhändertagande av patienter med nutritionsproblem är ett vanligt bekymmer i Skåne, och i Sverige. År 2011 bestämde sig sjukvården och kommunerna i sydöstra Skåne för att göra något åt problematiken. Det har nu resulterat i en gemensam handbok som ska underlätta för personalen att ge vårdtagare rätt behandling och i större utsträckning upptäcka undernäring för att sätta in åtgärder i tid.

Många äldre och sjuka drabbas idag av undernäring till följd av otillräckligt intag av näring och energi. I förlängningen kan det leda till ökad sjuklighet och i värsta fall död. För hälso- och sjukvården och kommunerna innebär undernäring stora kostnader, bland annat på grund av längre vårdtider.

Trots att det i nationella och regionala riktlinjer står att vårdtagare alltid ska riskbedömas för undernäring, är det inte alltid det görs på sjukhusen och i kommunerna. Knappt med tid, kunskapsbrist och oklara överenskommelser är några av anledningarna. Undernäring är ett stort problem som leder till mänskligt lidande och stora kostnader, men trots det har problematiken fått väldigt lite uppmärksamhet. I Handbok för nutritionsarbete beskrivs och förtydligas arbetssätt, ansvarsfördelning och patientflödet mellan vårdgivare.

Det återstår dock fortfarande mycket arbete innan vi kan vara säkra på att alla patienter får rätt behandling.
– Nutrition har länge varit ett eftersatt område och man har glömt att reglera det i många styrande dokument och avtal. Handboken i sydöstra Skåne är ett mycket viktigt steg på vägen, som förtydligar många delar, och som visar att verksamheterna som deltar i nätverket tycker att det är ett viktigt område att arbeta med, säger Anna Stubbendorff som är projektledare för samverkansgruppen.

Projektgruppen består av representanter från: Kommunerna i Ystad, Sjöbo, Tomelilla, Simrishamn och Skurup, Lasarettet i Ystad, Sjukhuset i Simrishamn samt, Region Skånes Primärvård och Novakliniken.

Kontaktperson: Anna Stubbendorff, projektledare och dietist, 0411-89 70 75.