Skip to main content

Kraftigt minskad läkemedelsanvändning med stöd av register

Nyhet   •   Jan 27, 2017 13:40 CET

Demensboendet Österbo i Lund har på tre år lyckats minska de boendes beroende av psykofarmaka. Under samma tid har antalet fallolyckor också halverats.

– Personalen har med stöd av BPSD-registret arbetat strukturerat och målinriktat, säger Eva Granvik, nationell koordinator för registret och verksam vid SUS Kunskapscentrum för demenssjukdomar.

Enligt socialstyrelsen drabbas 90 procent av patienterna med demenssjukdom av beteendemässiga eller psykiska symtom under sjukdomsförloppet, exempelvis i form av ångest eller depression. På Österbo behandlades 23 av 48 patienter med ångestdämpande läkemedel i mars 2014. Drygt tre år senare, i november 2016, har antalet behandlade patienter minskat till åtta. Fyra av dessa håller på att trappa ut behandlingen.

En utvärdering av det pågående projekt vid demensboendet visar att den kraftigt minskade användningen av läkemedel också inneburit en halvering av antalet fallolyckor, från 141 till 69 under fyra år.

Förutom att boendet satsat man på utbildning och att arbeta i vårdteam där också läkare, patienten och dess närstående ingår, använder de sig av det så kallade BPSD-registret.Registret, som varit i gång sedan 2010, är ett hjälpmedel där personalen kan registrera patientens beteendemässiga och psykiska symtom, behovet av läkemedel och andra vårdåtgärder.

– Det är ett stöd för personalen där de på ett enkelt sätt kan följa upp resultatet av vårdåtgärderna som sätts in för att ersätta läkemedlen, säger Eva Granvik som menar att registret spelar en viktig roll i vården av dementa.

– Det är tillsammans med en välutbildad och kompetent personal en förutsättning för att lyckas väl i förbättringsarbetet, säger hon.

Fakta:

* Det beräknas att cirka 160 000 svenskar har någon form demens. Av dem har hälften fått en diagnos.

* Hitintills är bortåt 6 000 demensenheter och cirka 42 000 patienter är registrerade i BPSD-registret.

* Registret används också av hemtjänsten i vissa kommuner.

För ytterligare information kontakta:

Eva Granvik (eva.granvik@skane.se) eller Elin Nilsson, specialistsjuksköterska på Österbo (elin.nilsson@vardaga.se)

Anna-Lena Boive, pressansvarig SUS 072-705 75 84