Skip to main content

Läkare anmäls efter flera misstag

Nyhet   •   Dec 02, 2015 12:45 CET

En läkare som jobbat på en vårdcentral i nordöstra Skåne anmäls till Inspektionen för Vård och omsorg för bristande journalföring, diagnostisering, uppföljning och behandling av ett flertal patienter.

Under drygt två månader i somras jobbade läkaren på vårdcentralen och Lars-Olof Tobiasson, chefläkare i Skånevård Kryh, som nu gör anmälan till IVO om så kallad riskindivid enligt Patientsäkerhetslagen, ser allvarligt på läkarens tillkortakommanden.

- I det här fallet har en och samma läkare allvarligt brustit i journaldokumentation och flera patienter har drabbats av försenad diagnos, utebliven uppföljning eller felaktig behandling. Detta är helt oacceptabelt, ytterst beklagligt och skadar förtroendet för vården.

Vårdcentralen har gjort ett tiotal avvikelserapporter som rör läkaren, fyra av dessa kommer att leda till Lex Maria anmälningar. Det gäller felaktig handläggning och avsaknad av journalföring på en kvinna med bröstcancer, försenad handläggning efter svar från röntgen som visade på fraktur, utebliven åtgärd efter laboratoriesvar för en äldre man och försummelse att skriva utlovade remisser.

Vid en genomgång av läkarens mottagningsbesök saknas journalanteckningar i många fall. Ett stort antal osignerade poster fanns i läkarens dator vilket till exempel kan betyda att han inte följt upp provsvar.

Läkaren fick sluta när bristerna uppdagades. Sedan dess har vårdcentralen granskat läkarens patientkontakter och i flera fall kontaktat patienter som fått komma in för ny medicinsk bedömning

Läkaren har under 2014 gjort kortare inhopp på två andra vårdcentraler inom Skånevård Kryh. Även där ska läkarens journaler granskas för att säkerställa att patienter inte fått felaktig behandling.

För mer information:

Lars-Olof Tobiasson, chefläkare Skånevård Kryh, 070 - 234 55 47