Skip to main content

Region Skåne arbetar för jämlikare sjukskrivning

Nyhet   •   Jun 27, 2019 10:52 CEST

En ny rapport från Riksrevisionen visar att kvinnor som diagnosticeras med en lindrig eller medelsvår psykisk sjukdom är sjukskrivna 30 procent mer än män vid samma bedömning av arbetsförmågan. Något som Region Skåne arbetar med för att åtgärda.

Granskningen baseras på data från över 60 000 patienter i Region Skåne med professor Ingemar Petersson, försäkringsmedicinskt sakkunnig läkare, som rådgivare och kvalitetssäkrare.

- Alla läkare som sjukskriver vill göra det på ett så korrekt sätt som möjligt. Dock kan det komma in faktorer som vi inte är medvetna om. En möjlig förklaring kan vara att kvinnor är mer öppna än män inför att vara sjukskrivna. Forskning har visat att kvinnor jämfört med män i genomsnitt tänker mer på att förebygga ohälsa. En annan möjlig förklaring kan vara normer bland läkare, som kanske är mer benägna att sjukskriva kvinnor, trots att de har en likvärdig arbetsförmåga, säger Ingemar Petersson.

Region Skåne arbetar för jämlikhet när det gäller sjukskrivning, exempelvis när det gäller att alltid tänka tvärtom när man ställer frågor till kvinnor respektive män. Men granskningen ger utrymme för utökad analys. Överbehandlas kvinnor och underbehandlas män när det gäller sjukskrivning för psykisk sjukdom? Utreds patienter utifrån ett könsneutralt perspektiv med mera?

Anja Nyberg, hälso-och sjukvårdsstrateg med fokus på det försäkringsmedicinska området i Region Skåne, menar att det finns en mängd saker att uppmärksamma när det gäller sjukskrivning.

- I statistik baserad på läkarintyg för sjukskrivning kan vi till exempel se att yngre läkare sjukskriver mer jämställt än äldre läkare. Varför är det så?

En viktig del i bedömningen är att inte medikalisera patientens liv, men lika viktigt är att varken underbehandla eller överbehandla genom att till exempel föreslå sjukskrivning när det inte ur alla perspektiv gagnar patientens behandling och rehabilitering.

- Sjukskrivningen är en del av patientens behandling och om den behövs är den ett medvetet val som är anpassad efter individens behov och förutsättningar. Det måste finnas en tydlig plan för att öka hälsan och förutsättningarna för att patienten kan vara kvar i eller återgå till sitt arbete, säger Anja Nyberg.

En nationell fråga

Rapporten från riksrevisionen ger Region Skåne ett bra underlag för att arbeta vidare med sjukskrivning utifrån patientsäkerhet med ökat fokus på genusskillnader. Ett arbete som redan pågår med utbildningar i försäkringsmedicin, utbildning om olika föreställningar om kön genom en nyligen framarbetad webbutbildning om genus.

 - Den större frågan om procentuella skillnader vad gäller sjukskrivningar är något vi alla måste jobba vidare med då sjukfrånvaron i Sverige i stort men även i de flesta andra länder uppvisar ett tydligt mönster där kvinnor är mer sjukskrivna än män, säger Ingemar Peterson.


Fakta

Så här vill Riksrevisionen ha jämlikare sjukskrivningar

  • Enhetligheten i läkarintygen kan öka genom bättre uppföljning av olika vårdgivare
  • Kvaliteten på de intyg som skrivs kan förbättras genom att involvera försäkringsmedicinsk expertis
  • Läkarnas kunskaper om patienternas arbetssituation kan förbättras

Mer information

Anja Nyberg: 0768-87 05 42 eller anja.nyberg@skane.se

Ingemar Petersson: 0721-99 82 65 eller ingemar.petersson@skane.se