Skip to main content

Region Skånes granskningar 2017

Nyhet   •   Aug 23, 2017 15:00 CEST

Rapporter från Region Skånes revisorer visar att såväl patientsäkerhetsarbetet som den ekonomiska styrningen genom ersättningsmodellen inom hälso- och sjukvården behöver förbättras

Region Skånes revisorer har granskat patientsäkerheten inom Region Skåne. I granskningen görs den övergripande bedömningen att Region Skåne bedriver patientsäkerhetsarbetet på ett ändamålsenligt sätt. Trots denna övergripande bedömning så konstateras att det finns väsentliga förbättringsområden.

Även om vissa förbättringar skett så uppfylls de mätbara mål och indikatorer som är formulerade inom patientsäkerhetsområdet i låg utsträckning, såväl regionövergripande som inom de tre sjukvårdsnämndernas ansvarsområden.

– Patientsäkerheten är högt prioriterad av Region Skånes fullmäktige och det är oroande att granskningen identifierat brister inom ett så centralt område, säger ordföranden för revisionen Lars-Erik Lövdén.

Region Skånes revisorer har även granskat ersättningsmodell inom hälso- och sjukvården och gör den övergripande bedömningen att det saknats ett tydligt politiskt ansvarstagande för att hantera ersättningsmodellens styrkor och svagheter. Det har inte skett någon systematisk uppföljning av effekterna sedan modellen infördes 2012 vilket försvårat möjligheterna att förstå utvecklingen och sätta in relevanta åtgärder. Anslagsmodellen har lett till produktionsdämpning vilken har hanterats genom tillskott av extra medel snarare än effektiviseringar.

En fungerande anslagsmodell kräver en balanserad budget samt tydliga verksamhetsunderlag och effektiviserings- och kvalitetsutvecklingskrav.

– Vi har de senaste åren pekat på brister i ekonomisk och verksamhetsmässig styrning inom Region Skånes hälso- och sjukvård vilka hindrar organisationen från att nå sina mål. Vi noterar dock med viss tillfredsställelse att en översyn är igångsatt, säger ordföranden för revisionen Lars-Erik Lövdén.

Granskningsrapporterna hittar du på

http://www.skane.se/politik-och-demokrati/revision/granskningsrapporter

För mer information:

Lars-Erik Lövdén, revisorskollegiets ordförande

Telefon: 070-696 65 09 E-post: lars-erik.lovden@skane.se

Mer information www.skane.se/revisionen