Skip to main content

Region Skånes revisorers granskningar 2016

Nyhet   •   Nov 25, 2016 14:57 CET

Samverkan mellan Region Skåne och Malmö Stad respektive Helsingborgs Stad om psykisk ohälsa hos ensamkommande flyktingbarn bör förbättras.

Region Skånes revisorer har tillsammans med Malmö Stad och Helsingborgs Stad granskat hur Region Skåne och dessa kommuner samverkar när det gäller psykisk ohälsa hos ensamkommande flyktingbarn.

Av granskningen framgår bland annat att den samverkan som bedrivs kring de ensamkommande flyktingbarnen inte är ändamålsenlig och effektiv och likaså framkommer av granskningen att aktörerna inte uppfattar att deras inbördes samverkan fungerar väl.

För Region Skånes del visar granskningen på att barn- och ungdoms­psykiatrin inte har en tillräcklig tillgänglighet.

– De ensamkommande flyktingbarnen med psykisk ohälsa utgör en utsatt grupp i samhället och det är angeläget att kommunerna och regionen förbättrar sin samverkan för att på bästa sätt hjälpa dessa barn, säger Lars-Erik Lövdén.

Region Skånes revisorer har granskat effektivitet och produktivitet inom stöd-funktionerna i Region Skåne. I granskningen framkommer att stödfunktionerna arbetar för att uppnå en ökad kostnadseffektivitet och produktivitet men utformningen av styrsystem och ersättningsmodeller försvårar för stödfunktionerna att nå sina mål. För att bättre kunna mäta effektiviteten måste mål och mått fastställas.

– Region Skånes arbete med effektivitet och produktivitet är viktigt för att resurserna ska kunna användas på bästa sätt och detta måste prioriteras i högre grad, konstaterar Lars-Erik Lövdén.

I rapporten framkommer även missnöje med många av de IT-system som används inom Region Skåne.


Granskningsrapporterna hittar du på

http://www.skane.se/organisation-politik/Politik-och-paverkan/revision/granskningsrapporter/

För mer information:

Lars-Erik Lövdén, revisorskollegiets ordförande

Telefon: 070-696 65 09 E-post: lars-erik.lovden@skane.se

Revisionens hemsida www.skane.se/revisionen