Skip to main content

Region Skånes revisorers granskningar 2016 samt bedömning av delårsrapporten per 2016-08-31

Nyhet   •   Okt 21, 2016 19:17 CEST

Minus för Region Skåne

Resultatet för perioden januari - augusti pekar under budget för Region Skåne enligt en rapport från revisorerna.

Revisorerna konstaterar att prognosen i Region Skånes delårsrapport tyder på ett helårsresultat på minus 160 miljoner kronor att jämföra med det budgeterade resultatet på plus 352 miljoner kronor.

Eget kapital är negativt med 19,6 miljarder kronor inräknat samtliga pensionsskulder.

Region Skåne kommer därmed inte att uppnå de finansiella mål som fastställts av regionfullmäktige och ej heller det lagstadgade balanskravet.

– Med denna ekonomiska situation och ett omfattande investeringsbehov är det mycket allvarligt att resultatet inte ligger i nivå med god ekonomisk hushållning. Det är uppenbart att intäkterna inte står i proportion till kostnaderna, säger Lars-Erik Lövdén.

Det är främst förvaltningarna inom området vård och hälsa som förutser betydande underskott för helåret. Den preliminära uppföljningen av verksamhetsmål som görs i delårsrapporten indikerar även den att ett antal fastställda mål inte uppnås.

Region Skånes revisorer har granskat effektivitet och produktivitet i hälso- och sjukvården inom Region Skåne. I granskningen framkommer att Region Skåne har höga ambitioner för att främja effektivitet och produktivitet inom hälso- och sjukvården. Arbetet saknar dock den systematik som krävs för att få ett hållbart genomslag i verksamheten. Det finns inte heller någon strukturerad eller kvalitetssäkrad mätning av vare sig pro­duk­tivitet eller effektivitet inom den skånska hälso- och sjukvården. Vidare konstateras att ersättningsmodellen inte befrämjar produktivitet och att incitamenten för ökad effektivitet är svaga.

– Region Skånes arbete med effektivitet och produktivitet är viktigt för att resurserna ska kunna användas på bästa sätt och detta måste prioriteras i högre grad, konstaterar Lars-Erik Lövdén.

Granskningsrapporterna hittar du på

http://www.skane.se/organisation-politik/Politik-och-paverkan/revision/granskningsrapporter/

På samma länk hittar du Bedömning av delårsrapporten i fliken Revisionens arbete.

För mer information:

Lars-Erik Lövdén, revisorskollegiets ordförande

Telefon: 070-696 65 09 E-post: lars-erik.lovden@skane.se

Revisionens hemsida www.skane.se/revisionen