Skip to main content

Region Skånes revisorers granskningar

Nyhet   •   Jan 25, 2017 16:25 CET

Styrelsen har uppsikt över nämnderna

Rapporter från Region Skånes revisorer visar att regionstyrelsen får godkänt när det gäller uppsikten över nämnderna även om det finns möjligheter till förbättring.

Region Skånes revisorer har granskat hur Region Skånes styrelse sköter sitt uppdrag att utöva uppsikt över organisationens övriga nämnder. Huvudslutsatsen är att regionstyrelsen har agerat enligt Kommunallagens och regionens egna regler i sitt utövande av uppsiktsplikten. Dock borde styrelsen ha berett ett ärende om åtgärder med avseende på den bristande budgetuppfyllelsen till regionfullmäktige tidigare under året så att fullmäktige kunde fatta beslut om en åtgärdsplan.

Vad gäller spridningen av information inom styrelsen finns förbättringsmöjligheter då de ledamöter som inte är medlemmar av arbetsutskottet idag inte får tillgång till all relevant information.

– Det är glädjande att efter förra årets kritik kunna konstatera att styrelsen har hanterat uppsiktsplikten bättre under 2016 säger ordföranden för revisionen Lars-Erik Lövdén som också förväntar sig att förbättringsförslagen beaktas i styrelsens arbete framöver.

Region Skånes revisorer har även granskat hur Region Skåne hanterar sin redovisning dels vad gäller anläggningstillgångar och dels beträffande periodiseringar vid bokslut. De sammanfattande be­dömningarna är att Region Skåne har fungerande rutiner för att säkerställa att aktivering respektive kostnads­föring av anläggningstillgångar sker inom ramen för tillämpliga regelverk samt att efter införandet av en kortare tidsplan för stängning av bokslut vid månadsbokslut har Region Skåne i allt väsentligt fungerande rutiner för att säkerställa kvaliteten i periodiseringar och därmed rättvisande redovisning.

– Region Skåne sköter enligt våra granskningar dessa väsentliga områden inom sin egen redovisning på ett tillfredsställande sätt säger ordföranden för revisionen Lars-Erik Lövdén.

Granskningsrapporterna hittar du på

http://www.skane.se/organisation-politik/Politik-och-paverkan/revision/granskningsrapporter/

För mer information:

Lars-Erik Lövdén, revisorskollegiets ordförande

Telefon: 070-696 65 09 E-post: lars-erik.lovden@skane.se

Revisionens hemsida www.skane.se/revisionen