Skip to main content

Screening av flimmer minskar risken för stroke

Nyhet   •   Sep 08, 2014 14:18 CEST

Den som har hjärtflimmer löper större risk än andra att drabbas av stroke. I samarbete med Hässleholms sjukhus screenar nu tre skånska kommuner alla över 75 år för att ställa fler diagnoser och förebygga stroke.

Alla personer över 75 år i Osby kommun som inte har insatser från hemtjänsten, hemsjukvård eller vistas på särskilt boende, får sedan snart tre år tillbaka ett brev från kommunen som anger en tid då en sjuksköterska kommer på hembesök för att ta ett EKG. Totalt har närmare 600 hembesök gjorts i kommunen och över 20 okända fall av hjärtflimmer diagnosticerats.

-  Blodförtunnande medicinering kan minska risken för att drabbas av stroke med upp till 80 procent. Därför är varje upptäckt av förmaksflimmer av stor betydelse, säger överläkaren Magnus Esbjörnsson på Hässleholms sjukhus.

Riskzon för stroke

Förmaksflimmer är relativt vanligt bland äldre. Man räknar med att minst 10 procent av befolkningen över 80 år har denna rytmrubbning på hjärtat. Obehandlat drabbas årligen upp till 20 procent av patienter med förmaksflimmer av stroke. Infarkterna blir ofta större än vid andra orsaker till stroke, med ett stort personligt lidande och kostsamma insatser för samhället som följd, till exempel mer hemtjänst och större behov av särskilt boende.

-  Många kommuner har redan förebyggande besök hos äldre för att se över fallrisk och nutrition. Idén när vi startade screening av förmaksflimmer var att utnyttja ett fungerande system för hembesök och ta ett EKG när man ändå är där.

-  Det här ligger helt i linje med Region Skånes strävan efter ökad samverkan med kommuner och andra vårdgivare i syfte att öka livskvalitén och minska ohälsan hos skåningarna, säger Pia Lundbom, förvaltningschef för Skånevård Kryh där Hässleholms sjukhus ingår.

Fler kommuner gör screening

Utöver Osby samarbetar numera även Hässleholms och Simrishamns kommuner med Hässleholms sjukhus för att screena för förmaksflimmer. Sjukhuset lånar ut EKG-apparater till kommunerna som låter en sköterska eller arbetsterapeut göra hembesöken. På mindre än en minut är undersökningen över och resultatet skickas elektroniskt till sjukhuset för analys. I fall där förmaksflimmer konstateras ringer sjukhuset upp patienten och skickar sedan remiss till hjärtmottagning för ställningstagande till lämplig blodförtunnande behandling.

-  Tidsåtgången för de här undersökningarna är väldigt liten och vinsterna stora. Därför är det önskvärt att screening av förmaksflimmer sprids till fler kommuner, säger Magnus Esbjörnsson.