Skip to main content

Skånska patienter nöjda med det mesta utom tillgängligheten

Nyhet   •   Feb 22, 2011 09:08 CET

De skånska patienternas betyg till primärvården är ungefär detsamma som 2009. De flesta är nöjda med vården i stort, men anser att telefontillgängligheten kan förbättras.

Det visar resultaten i Nationell patientenkät som för andra gången genomförts i den svenska primärvården. I Skåne har 43 000 patienter vid 150 vårdcentraler tillfrågats varav, 57, 5 procent besvarat enkäten. En nyhet är att årets enkät omfattar både sjuksköterske- och läkarbesök.

De skånska patienterna är framför allt nöjda med bemötandet och de känner även stort förtroende för vårdgivaren. Bland annat anser de att deras behandlande läkare/sjuksköterska är bra på att informera om behandlingen på ett sätt som de förstår. De är också bra på att begripliggöra och förklara varför de läkemedel de fått ska tas.

De anser samtidigt att telefontillgängligheten, möjligheten att påverka dag och tidpunkt för besök samt information om läkemedelsbiverkningar kan förbättras. När det gäller telefontillgängligheten visar enkäten dock att det är stora skillnader mellan olika vårdcentraler, många får gott betyg för telefontillgängligheten samtidigt som många får låga värden.

Region Skåne kommer under hösten att göra en central uppföljning av hur förbättringsarbetet framskrider.

Nästa mätning inom Nationell patientenkät presenteras i slutet av mars 2011 och gäller akutsjukvården.

Fakta/Nationell patientenkät
Nationell patientenkät bygger på patientens upplevelser av vården och är en del i uppföljningen av hälso- och sjukvården. Enkäten genomförs på uppdrag av de deltagande landstingen och regionerna samt Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Fakta/Primärvård i Skåne
I Skåne finns 150 vårdcentraler, antingen privat eller offentligt ägda. Genom hälsovalet kan man som medborgare själv välja vilken vårdcentral man vill tillhöra genom att lista sig där. Mer information finns på www.skane.se/halsoval

Mer information
För mer information om resultaten i den offentligt drivna primärvården i Skåne, läs pressmeddelande från Primärvården Skåne
Ta del av resultaten för Nationell patientenkät i sin helhet på www.indikator.org/publik
Du kan även läsa mer om Nationell patientenkät på www.skl.se

Kontaktperson
Gunilla Wallgrund, ordförande i styrgruppen för Nationell patientenkät, Region Skåne, 040-675 31 32, 0768-87 14 32