Skip to main content

1 miljon kronor till fortsatta långsiktiga satsningar inom livsmedelssektorn

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2006 17:03 CET

– 500 000 till kompetenscentrum för småskalig livsmedelsproduktion
– 500 000 till klusterutveckling inom ”Maten i Skåne”

Region Skåne prioriterar större och längre satsningar inom ett antal utvalda områden. Livsmedelssektorn är ett sådant område. Skåne har ett stort antal små producenter inom livsmedel, mat och måltider. Livsmedelsindustrin är en utsatt industri i behov av modernisering. Region Skåne medverkar i flera perspektiv i denna utveckling. Dels genom de satsningar som görs inom ”Innovationer i gränsland” och dels inom ”Maten i Skåne” där morgondagens stora livsmedelsproducenter finns. Arbetet inom ramen för klustret ”Maten i Skåne” har bidragit till att värdehöja råvaror och göra produkterna mer synliga för konsumenterna. Det går att urskilja en tydlig tendens att regionalt profilerade produkter kan konkurrera. Det är dock viktigt med branschsamverkan för att dra nytta av gemensamma resurser och finna nischer för lönsam produktion.

Det finns tillgång till omfattande resurser i form av kök och laboratorier samt mycket kvalificerad kompetens och forskning inom livsmedelstillverkning i Skåne. Region Skåne har tidigare medverkat till utveckling av en gastronomisk högskoleutbildning i Kristianstad. En stor del av företagen inom livsmedelsområdet är lokaliserade till östra och norra Skåne. Det är därför naturligt att placera ett kompetenscentrum för småskalig livsmedelsproduktion där. Därigenom får gastronomihögskolan också närhet till och ökad kontaktyta med näringslivet.

BESLUT
Regionala utvecklingsnämnden beslutade

* att för 2006 anslå 500 000 kronor till Kompetenscentrum för småskalig livsmedelsproduktion, samt

Region Skånes finansiering förutsätter att övriga medfinansiärer fullföljer sina åtaganden. Återkoppling ska ske genom en uppföljningsrapport till nämnden, senast i juni 2007. Intentionen är också att efter återkoppling stödja verksamheten med 500 000 kronor under åren 2007-2008. Region Skånes medverkan, i form av logotype, ska finnas med vid all marknadsföring av projektet.

BESLUT
Regionala utvecklingsnämnden beslutade

*
att för 2006 anslå 500 000 kronor till ”Maten i Skåne” för klusterutveckling. Projektet ska, i sin helhet, ledas från Region Skånes näringslivsenhet och med personella resurser från GastroNovum, Hässleholms kommun.

Anslaget betalas ut fortlöpande och intentionen är att, efter återkoppling, stödja verksamheten med grundfinansiering om 500 000 kronor under 2007. Uppföljning av det femåriga projektet ska föreläggas nämnden senast i september 2008. Region Skånes medverkan, i form av logotype, ska finnas med vid all marknadsföring av projektet.

Fortsatta satsningar på lokaliseringen av ESS till Skåne och Lund

Region Skåne har långsiktigt medverkat i strävandena att få lokaliseringen av den stora neutronforskningsanläggningen ESS-Scandinavia förlagd till Skåne och Lund. I avvaktan på den svenska regeringens ställningstagande fortsätter arbetet med att bygga upp de resurser som krävs för att få anläggningen. De insatser som planeras under den närmaste tiden är bland annat kompetensuppbyggnad i form av rekrytering av gästprofessurer, internationella workshops på expertnivå samt kontakter med näringslivet och ESS Innovation Forum (ESS-IF). ESS-IF är en plattform och mötesplats för samarbete kring innovationer, teknikutveckling och användarinflytande vid tillkomsten av forskningscentrat.

BESLUT
Regionala utvecklingsnämnden beslutade

* att för 2006 anslå 450 000 kronor för ESS-projektet

Region Skånes finansiering förutsätter att övriga finansiärer fullföljer sina åtaganden.

Region Skåne stöder satsningen på nationell Jamboree på Rinkabyfältet 2007

Scouterna samlas i Skåne och 2007 genomförs en nationell jamboree på Rinkabyfältet, utanför Kristianstad. Detta är en ”förövning” till den världsjamboreen som man vill få arrangera på samma plats 2011. Scoutrörelsen är stor både nationellt och internationellt och man beräknar att 70 000 besökare kommer till aktiviteterna 2007. Evenemangen får en ekonomisk betydelse för det lokala och regionala näringslivet. Detta evenemang ligger väl i linje med Region Skånes inriktning om långsiktiga satsningar för att stärka näringslivet i de olika regiondelarna. Region Skåne medverkar därför med 350 000 kronor till förberedelserna för den nationella jamboreen.

BESLUT
Regionala utvecklingsnämnden beslutade

* att för 2006 anslå 350 000 kronor för förberedelse av den nationella jamboreen 2007

Region Skånes finansiering förutsätter att övriga finansiärer fullföljer sina åtaganden och intentionen ska vara att fortsätta stödja projektet de kommande åren med en särskild insats 2007. Region Skånes medverkan, i form av logotype, ska finnas med vid all marknadsföring av projektet.

Övriga ärenden som behandlades vid sammanträdet

* Årsredovisningar och bokslut 2005
* Position Skåne AB – ägardirektiv och aktieägaravtal
* Storm med orkanstyrka – avrapportering
* BoDagar 2006 i Skåne Nordost
* Regiondelssatsningar
* Remisser
– Utvecklingsprogram för Snogeholms strövområde
* Rapport om arbetet med det regionala tillväxtprogrammet
* Informationsärenden
– SydSam – infrastrukturberedning
– Evenemang

Handlingarna återfinns på http://www.skane.se/templates/Page.aspx?id=133324

Mer information
För mer information kring de ärenden som behandlats av RUN går det bra att nå ordförande Christine Axelsson på telefon 0703 – 47 51 71

För övrig information kontakta RUN:s sekreterare Leif Olofsson på telefon 044 – 13 31 66, 0705 – 29 13 66 eller informationschef, Regional utvecklingsledning Britt-Inger Bårman på telefon 044 – 13 31 87, 0703 – 37 31 87.