Skip to main content

2,7 miljoner kronor till kulturprojekt inom museer, film och teater

Pressmeddelande   •   Apr 22, 2016 12:00 CEST

Region Skåne satsar 2,7 miljoner kronor på 7 utvecklingsprojekt inom kulturområdet. Det är en komplettering till årets första fördelning av utvecklingsbidrag, där det kom in sammanlagt 93 ansökningar om 19,2 miljoner kronor.

- Vi har i dag beslutat om bidrag till projekt som arbetar med teater, integration, kulturarv som mötesplats och tillgängliggörandet av kultur för barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Det är ett viktigt steg på vägen att uppnå målsättningen om allas möjlighet att ta del av Skånes utbud av kultur, säger Maria Ward (S), ordförande Region Skånes kulturnämnd.

Fördelningen till de sju aktuella kulturaktörerna är en komplettering till de tjugo utvecklingsbidrag som beslutades i en första omgång den 4 april. Sammanlagt har därmed drygt 5,4 miljoner kronor fördelats av Region Skåne under april som utvecklingsbidrag till kulturlivet. Nästa fördelningsomgång sker under hösten 2016.

Fördelningen är gjord med utgångspunkt för målen och prioriteringarna i Regional kulturplan för Skåne. Region Skåne ska verka för ett kulturutbud av hög kvalitet med både bredd och spets som är tillgängligt för invånarna i hela Skåne.

Följande sju verksamheter beviljas bidrag enligt beslut i kulturnämnden:

  • Bromölla kommun/Ifö Center – Scanisaurus 2.021 – ett levande kulturarv att bevara, använda och utveckla (400 000 kr)
  • Doc Lounge – Doc Lounge Live 2016-2018 (300 000 kr)
  • Kulturen, Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige – Flyktingdokumentation (690 000 kr)
  • Landskrona stad, kulturnämnden – Landskrona Foto (350 000 kr)
  • Regionmuseet Kristianstad – Metodutveckling pedagogik (500 000 kr)
  • Skillinge Teater – Dissekering av ett snöfall av Sara Stridsberg (320 000 kr)
  • Tycho Brahe-museet, Landskrona stad – Tycho on screen – ökad tillgänglighet och förståelse för barn (270 000 kr)

Beslut och handlingar
Samtliga ärenden beslutades i enlighet med ordförandens förslag till beslut. Dagordning och handlingar finns publicerade på Region Skånes webbplats: Kulturnämndens dagordning och handlingar.

Här följer en kort presentation av de sju beviljade utvecklingsbidragen:

Bromölla kommun/Ifö Center – Scanisaurus 2.021 – ett levande kulturarv att bevara, använda och utveckla (400 000 kr)
Bromölla kommun/Ifö Center får bidrag för att restaurera och vidareutveckla ”Scanisaurus” – ett nationellt kulturarv som också är Europas största stengodsfontän. Projektet syftar till att ta tillvara en kulturhistoriskt uniktillgång och samtidigt utveckla ett centrum och en mötesplats för långvarigt samarbete mellan professionella konstnärer, hantverkare, tekniker, volontärer - både Bromöllabor och nyanlända.

Gunnar Nylund, konstnären bakom stengodsfontänen var en av landets främsta keramiker. ”Scanisaurus” är hans paradverk och samtidigt kronan på en epok inom svensk keramikhistoria. Verket kom till i ett sammanhang mellan konstnären och en stark tillverkningsindustri med högklassigt hantverkskunnande – som mest var mer än 60 personer engagerade i arbetet. Iföverken har sedan 1800-talet arbetat med keramik och är idag fortfarande i full drift med produktion bland annat av sanitetsporslin och specialkeramik.

Sedan 2014 har ett konstnärsdrivet kulturprojekt öppnat delar av Iföverken för kulturverksamhet och turism. IFÖ Center är både ett kulturhus med kursverksamhet, utställningar och visningar samt ett utomhusgalleri i världsklass. Centret drivs av en konstnärsledd förening som förfogar över delar av fabrikens lokaler där det idag finnskollektivverkstäder och en av Skånes största utställningshallar. Genom projektet kan Bromölla både rädda ett kulturarv och vidareutveckla ett centrum för konstnärer, hantverkare och för besökare.

Tycho Brahe-museet, Landskrona stad – Tycho on screen – ökad tillgänglighet och förståelse för barn (270 000 kr)
Barnfamiljer och elever i grundskolan, särskilt barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kommer lättare kunna leva sig in och förstå hur människor levde under Tycho Brahes tid. Landskrona Museum får ett bidrag för att genom digital teknik och genom att utveckla olika inlärningsmetoder göra den nya basutställningen på Tycho Brahemuseet på Ven mer tillgänglig. Barnen tillsammans med vuxna får uppleva kulturarvet utifrån sina rörelser, sin känsel, hörsel och syn. Våren 2017 planeras den nya basutställningen öppna.

Kulturen, Lund Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige – Flyktingdokumentation (690 000 kr)
Malmö Museer, Regionmuseet Kristianstad, Kulturen i Lund och Lunds universitet har i ett samarbetsprojekt dokumenterat och samlat material sedan hösten 2015 om människor på flykt som via Skåne söker sig till Sverige. Syftet med dokumentationen är att museerna i framtiden ska kunna ge en bild av skeendet - varför människor tvingades att fly från sina hemländer, vilka upplevelser de haft på vägen och hur de upplevde att komma till Sverige. Genom Region Skånes bidrag kan de tre regionala museerna fördjupa och kvalitetssäkra dokumentationen av flyktingars upplevelser, myndigheternas arbete och frivilligas insatser samt följa människorna vidare genom integrationsprocesser eller avslag och utvisning. Dokumentationsmaterialet kan användasi utställningar, publikationer och filmer samt somforskningsmaterial. Drygt 160 000 människor på flykt sökte sig till Sverige under 2015.

Skillinge Teater – Dissekering av ett snöfall av Sara Stridsberg (320 000 kr)
Skillinge Teater producerar årligen en större föreställning med premiär på midsommarafton som både når bosatta i området och besökare från andra delar av Skåne. Teatern väljer ofta, till skillnad från andra sommarscener, att sätta upp mer allvarsam dramatik, något som uppskattas av publiken. Skillinge Teater får bidrag för att i sommar producera föreställningen ”Dissekering av ett snöfall” av Sara Stridsberg. Föreställningen är ett samarbete med den franska scenkonstgruppen ”Colletif Masque”. Berättelsen utgår från drottning Kristinas liv och undersöker kvinnlig makt i förhållande till förväntningar som ställs på män och kvinnor. Föreställningen kommer att spelas 25 gånger på hemmascenen i Skillinge innan den går på turné till Frankrike.

Regionmuseet Kristianstad - Metodutveckling pedagogik (500 000 kr)
Regionmuseet Kristianstad får bidrag för i ett samarbetsprojekt undersöka och utveckla de museipedagogiska metoder som idag används på ett stort antal skånska kulturinstitutioner. Inventeringen, observationer och intervjuer kommer att göras på plats av forskare från Malmö högskola. Projektet bidrar till att stärka dialogen och samarbetet mellan kulturinstitutionerna, skolan och forskningen, vars forskningsmetoder kan höja kunskapen och kompetensen inom museipedagogiken.

Resultaten i form av förbättrade kulturpedagogiska arbetsmetoder kommer – barn och unga – tillgodo, både på regional och nationell nivå. Tolv kulturinstitutioner omfattas av projektet. Det är Landskrona museum, Trelleborgs museum, Klostret i Ystad, Ystads konstmuseum, Malmö Museer, Fredriksdals museer och trädgårdar, Wanås Konst, Glimmingehus borg, Uppåkra Arkeologiska Center, Kulturen i Lund, Regionmuseet Kristianstad och Skoletjenesten Öresund.

Doc Lounge - Doc Lounge Live 2016-2018 (300 000 kr)
Doc Lounge får bidrag för att utveckla sitt arbete med filmvisningar kombinerade med publikarbete och kulturaktiviteter till fler kommuner i Skåne. Projektet Doc Lounge Live syftar till att fler människor främst i de mindre kommunerna i Skåne ska få större tillgång till ett utbud av internationella dokumentärfilmer.

Doc Lounge är en nordisk organisation med huvudkontor i Malmö och verksamhet på 19 orter i fyra länder. Utvecklingen av Doc Lounge under de snart 10 åren har också lett till ett stort kontaktnät i filmbranschen både nationellt och internationellt.

I Skåne finns en kontinuerlig visningsverksamhet i Malmö, Lund och Helsingborg. Därutöver har man också samarbetat med kommuner som Lomma, Höganäs, Svalöv, Landskrona och Skurup.

Projektet ”Doc Lounge Live 2016-2018” är treårigt och bidraget avser projektets första år då fler kommuner ska bli involverade i filmvisning av ett kvalitativt internationellt utbud i samarrangemang med andra kulturaktiviteter. Projektet innebär också att man tar hänsyn till de lokala förutsättningarna och ger stöd för lokalt arrangörskap och publikarbete i kommunerna.

Landskrona stad, kulturnämnden – Landskrona Foto (350 000 kr)
Landskrona stad får bidrag för att skapa ett centrum för fotografi på nordisk nivå med inriktning på kunskapscenter för forskning kring den fotografiska bilden, svenskt fotomuseum, bevarandefrågor samt fotofestival.

Bidraget ger stöd till fortsatt utvecklingsarbete inom ramen för det långsiktiga projektet Landskrona Foto. Målet är att etablera ett center med utbildning, forskning, fotohistorisk utställning, en internationell fotofestival samt olika aktiviteter inom samtida fotografi.

Genom att medvetet arbeta i nära dialog med kommunens egna kulturskapare kunde Landskrona år 2013 introducera Landskrona Fotofestival. Festivalen som har ett kvalitativt, internationellt och angeläget innehåll återkommer årligen och har fått stort genomslag. Festivalen är en del i Landskronas långsiktiga satsning på att skapa ett centrum och en mötesplats för fotografer och fotografiskt intresserade från Öresundsregionen och Europa. 

Mer information om alla beviljade ansökningar finns på hemsidan
Utvecklingsbidrag med ansökan 1 februari 2016

Fakta om bidragen
Under 2016 har Region Skåne sammanlagt 10,25 miljoner kronor att fördela i utvecklingsbidrag till kulturaktörer. Utlysning sker vid två tillfällen per år men kan även utlysas vid andra tillfällen för särskilda, tematiska utvecklingsinsatser.

Vid årets första ansökningstillfälle kom totalt 93 ansökningar in. I en första fördelning fördelades 2,7 miljoner kronor till 20 kulturaktörer och i en kompletterande fördelning har 7 aktörer efter kulturnämndens beslut den 22 april fått dela på 2,7 miljoner kronor.

Arbetet med att granska inkomna ansökningar har skett i samråd med en externa referenspersoner.

Referenspersoner för utvecklingsbidrag

För frågor om respektive bidrag hänvisas till Kultur Skåne:
Rosi Gerlach, teater tfn: 040 - 675 37 36
Jaana Järretorp, bildkonst/form och design, tfn: 040 - 675 37 24
Karl Magnus Lenntorp, kulturarv, tfn: 040-675 37 32
Kamilla Rydahl, bildkonst/form och design, tfn: 040 - 675 37 61
Lena Sundgren-Brorsson, film/rörlig bild, tfn: 040 - 675 37 37

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 32 000 anställda och omsätter cirka 40 miljarder kronor (2014).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Kulturnämnden är Region Skånes facknämnd i kulturpolitiska frågor och verkar på uppdrag av regionfullmäktige. Kulturnämnden ska verka för att Skåne har ett rikt konst- och kulturliv av hög kvalitet med både bredd och spets som alla har möjlighet att ta del av.