Skip to main content

​Årsrapport för barnhälsovård: ”Stora skillnader”

Pressmeddelande   •   Jun 10, 2015 12:48 CEST

De minsta barnen i Skåne mår över lag bra men det finns påtagliga skillnader. Årsrapporten för barnhälsovård i Region Skåne visar samband mellan högre risk för barns ohälsa och socioekonomiska förhållanden.

I morgon torsdag presenteras de senaste siffrorna från den årliga sammanställningen kring barnhälsan i länet av Kunskapscentrum för barnhälsovård. Rapporten tar upp barnens hälsoläge och deras tillgång till barnhälsovård och är baserad på data från knappt 96 000 barn noll till fem år som är inskrivna i barnhälsovården i Region Skåne. Målet för barnhälsovården är jämlik hälsa och likvärdig hälsovård.

 • Andel spädbarn som utsätts för passiv rökning minskar, men skillnaderna är stora. Andelen barn (noll till fyra veckor gamla) som utsätts för rökning i hemmet, varierar mellan en procent i Lomma och 28 procent i Bjuv. Även mellan stadsdelarna i Malmö varierar nivåerna stort.
 • De flesta barnen ammas, men andelen barn som får enbart bröstmjölk vid sex månaders ålder varierar mellan en och 36 procent mellan de olika kommunerna.
 • De fyra senaste årens statistik visar att flickor i fyraårsåldern löper större risk än pojkar att få övervikt eller fetma. Andelen pojkar med fetma är generellt högre vid BVC med högt Care Need Index (CNI).
 • Trenden är ökande för både erbjudande om och deltagande i första hembesöket. Under 2014 erbjöds 96 procent av alla nyblivna föräldrar ett första hembesök och 87 procent av barnfamiljerna fick ett första hembesök.
 • Pappors deltagande i föräldragrupper är generellt lågt. Endast 3,5 procent av nyfödda barn har pappor som deltagit i föräldragrupp. Andelen per kommun varierar mellan noll procent i Osby och Perstorp och 16,7 procent i Ängelholm.

  Under 2014 var 28 barnavårdscentraler med tillsammans närmare 25 000 listade barn belägna vid familjecentraler. BVC vid familjecentraler har högre deltagande av barn och familjer vad gäller föräldragrupper och depressionsscreening av mammor, än icke-samlokaliserade barnavårdscentraler i socioekonomiskt jämförbara områden.

  Vid familjecentraler är andelen barn för vilka anmälningar görs högre (5,3 promille) än vid icke-samlokaliserade BVC (2,7 promille). Detsamma gäller samverkan kring barn som sker i betydligt högre omfattning; 2,21 procent, jämfört med 0,30 procent på traditionella BVC.

  Rapporten tydliggör att det finns socioekonomiska och geografiska skillnader för barn i Skåne. Resultaten pekar också på områden som behöver utvecklas vidare. Uppföljning över tid visar att förändring och förbättring är möjlig.

  - Tyvärr ser vi fortsatt stora skillnader i våra mätningar. Barn i områden med högt Care Need Index, utsätts för klart större hälsorisker. Men vi ser samtidigt att det är möjligt med förbättringar med hjälp av utbildningsinsatser till medarbetare inom barnhälsovården, säger Marie Köhler barnhälsovårdsöverläkare och enhetschef på Kunskapscentrum för barnhälsovård, Region Skåne.

  På torsdagen den 11 juni kl 15 presenteras ”BARNHÄLSOVÅRDENS ÅRSRAPPORT 2014” vid Kunskapscentrum för barnhälsovård, Ängelholmsgatan 3 A, Malmö. 

  Kontakt: Marie Köhler, Enhetschef, Kunskapscentrum för barnhälsovård, Skånevård Sund, Tfn: 040-623 94 43, marie.kohler@skane.se

  Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 32 000 anställda och omsätter cirka 40 miljarder kronor (2014).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

  Bifogade filer

  PDF-dokument