Skip to main content

Allt fler patienter i Skåne får rehabilitering

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2011 12:23 CET

Fler patienter i Skåne får snabb tillgång till de nya behandlingsmetoderna i den statliga rehabgarantin. En av orsakerna är ett ackrediteringssystem för vårdgivare som Skåne är ensamt om. När SKL idag fördelar de statliga medlen för rehabilitering får Region Skåne 111 miljoner kronor.

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) införde en nationell rehabiliteringsgaranti 2008 med målet att ge vård för depression, stress och ångest, samt långvarig smärta i rygg, nacke och axel. Diagnoserna är vanliga och leder ofta till långa sjukskrivningar.

Sedan starten 2008 har Region Skåne byggt upp ett system där 187 ackrediterade privata och offentliga vårdgivare inom smärtbehandling och kognitiv beteendeterapi deltar. Skåne är hittills ensamt i landet om ackrediteringssystemet som innebär att vårdgivarna länkas till hälsovalsenheterna. Det är därmed via den vårdcentral man har listat sig hos som man gör bedömningen och vid behov kommer i kontakt med den aktuella behandlingen.

Under 2010 behandlades ca 5 000 patienter i Skåne inom ramen för rehabgarantin. Väntetiderna som tidigare var årslånga är idag för de flesta under 30 dagar. Per 1000 skånska invånare (i åldern 16-65 år) har behandlingarna ökat för kognitiv beteendeterapi från 2,70 procent 2009 till 4,63 procent 2010. För smärtrehabilitering är motsvarande siffror 0,90 procent 2009 och 1,6 procent 2010. Behandlingskapaciteten i Skåne motsvarar nu ungefär de behovsprognoser som Region Skåne gjort.

För patienterna innebär det större utbudet och de minskade kötiderna ökad vårdkvalitet och livskvalitet.

- Tidigare har det varit mycket svårt att hitta bra behandlingsformer att sätta in i rimlig tid för dessa patientgrupper. Nu finns ett helt annat vårdutbud, säger Ulf Hallgårde, ansvarig för sjukskrivningsfrågor i Region Skåne.

När SKL nu fördelar statliga medel för rehabilitering kommer Region Skåne att få ta del av 111 miljoner kr. Pengarna kommer att gå oavkortat till rehabilitering och utveckling inom området.

- Utvecklingspengarna gör att vi kan satsa på forskning och nya rehabformer, bland annat grön rehab, säger Anja Nyberg, projektledare för rehabiliteringsgarantin i Region Skåne.

För närvarande utvärderar Karolinska institutet det medicinska resultatet av de behandlingar som ges inom ramen för rehabgarantin.


Fakta/Rehabiliteringsgarantin
Rehabiliteringsgarantin innebär att landstingen ska erbjuda två olika behandlingar för att stödja personer att återgå i arbete eller att förebygga en sjukskrivning. Den ena är kognitiv beteendeterapi, KBT, för personer med depression, stress eller ångest. Den andra är multimodal rehabilitering, MMR, för patienter med långvarig smärta i axlar, nacke och rygg. MMR är sammansatta åtgärder där flera yrkesgrupper samarbetar med patienten.

Mer information

Anja Nyberg, projektledare för sjukskrivningsfrågor i Region Skåne, 0768-87 05 42

Se även www.skl.se

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv, turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000 anställda och omsätter ca 33 miljarder SEK (2010). Regionfullmäktige är högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne.