Skip to main content

Antibiotikaanvändningen i Skåne minskar

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2011 14:52 CET

Minskningen beror huvudsakligen på en minskad förskrivning av den antibiotika som används mot luftvägsinfektioner. Störst minskning ses hos barn i åldrarna 0-6 år. Antibiotika mot urinvägsinfektioner och hud- och mjukdelsinfektioner är oförändrad. I en nationell jämförelse av antalet förskrivna antibiotikarecept per 1000 invånare och halvår för perioderna april --september 2011 och  april -september 2010, hamnar Skåne på tredje plats jämfört med tidigare andra plats.

Liksom tidigare har Skåne en god antibiotikaprofil, dvs en hög och ökande andel av recepten av antibiotika mot luftvägsinfektioner utgörs av vanligt penicillin och en allt ökande andel av recepten av antibiotika mot urinvägsinfektion hos kvinnor utgörs av s.k. de två rekommenderade medlen.

Eva Melander, verksamhetschef vid Vårdhygien inom Labmedicin Skåne och ordförande för Strama Skåne, kommenterar: ”Minskningen av antalet antibiotikarecept är glädjande och tyder på att Skåne är på rätt väg i arbetet med att minska antalet ”onödiga” antibiotikarecept, särskilt vid luftvägsinfektioner. När det gäller val av antibiotikapreparat ligger vi bra till i Skåne, men vi kan bli ännu bättre. Det är positivt att trenden går åt rätt håll, dvs man väljer preparat med så liten påverkan på normalfloran och resistensutveckling vilket är att föredra.”

Strama Skåne
Stramas uppdrag är att verka för att bevara antibiotika som effektiva läkemedel mot bakteriella infektioner och att minska risken för resistensutveckling i Region Skåne.
För att uppnå en förbättrad antibiotikaförskrivning i Skåne arbetar Strama Skåne med bl.a. följande under 2011:

  • Utbildning kring rationell antibiotikaanvädnning och åtgärder för minskad antibiotikaresistens för AT- och ST-läkare i Skåne
  • Fortbildning för distriktsläkare i rationell antibiotikaanvädnning och åtgärder för minskad antibiotikaresistens
  • Informationsmöten för förskrivare på Vårdcentraler och sjukhuskliniker kring aktuell antibiotika- och resistensstatistik och aktuella riktlinjer för förskrivning och hantering av patienter med resistenta bakterier
  • Utbildning för sjuksköterskor i kommunal vård. Infektioner, antibiotika, resistens hos äldre – en uppdatering
  • Utbildning för sjuksköterskor i infektionstriage. Triagering vid infektionssymptom – handledning för triagearbete i telefon/på bedömningsmottagning

Läs mer på Strama Skånes hemsida: www.skane.se/strama

Den 18 november är det den årligen kommande europiska antibiotikadagen
Det är ett EU-initiativ och har uppkommit med anledning av den allt ökande förekomsten av resistenta bakterier i Europa.

På nationell nivå uppmärksammas dagen av :

Smittskyddsinstitutet som idag publicerar en rapport om konsekvenserna av ESBLCARBA – multiresistenta tarmbakterier som utgör ett stort hot mot folkhälsan.

Sveriges riksdag som idag publicerar skriften ”Antibiotikaresistens och hotet mot folkhälsan”.

På EU nivå uppmärksammas dagen av:

ECDC (det europeiska smittskyddsinstitutet) som idag går ut med ett pressmeddelande kring ökningen av multiresistenta tarmbakterier i Europa.

Presskontakt:
Eva Melander, ordförande Strama Skåne och verksamhetschef för Vårdhygien vid Labmedicin Skåne
040-33 74 86

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv, turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000 anställda och omsätter ca 33 miljarder SEK (2010). Regionfullmäktige är högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne.

Labmedicin Skåne bedriver och utvecklar laboratoriebaserad diagnostik, behandling, forskning, vägledning och förebyggande arbete. I Labmedicin Skåne ingår Arbets- och miljömedicin, Biobank, Klinisk genetik, Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Klinisk kemi, Klinisk mikrobiologi, Klinisk patologi och Vårdhygien.

Bifogade filer

PDF-dokument