Skip to main content

Barn och unga är prioriterade i kulturbudgeten 2014

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2013 15:42 CET

Pressmeddelande Region Skånes kulturnämnd. Kulturnämnden har beslutat om budget och verksamhetsplan för 2014. Regionfullmäktiges beslutade om en budgetram som både innehöll viss uppräkning och effektiviseringskrav. Kulturnämnden värnar en viss generell uppräkning av verksamhetsbidragen och gör särskilda prioriteringar för att öka tillgången till kultur, framför allt för barn och unga.

– Verksamhetsbidragen är nämndens viktigaste verktyg för att förverkliga de kulturpolitiska målen om ökad tillgång till kultur för barn och unga. Vi gör även flera riktade satsningar till exempel stärker vi scenkonstbiennal Bibu.se så att fler barn och unga ska få uppleva fantastisk scenkonst, säger kulturnämndens ordförande Yngve Petersson i en kommentar efter budgetbeslutet.

Kulturnämndens budget 2014 omsluter ca 460 miljoner och huvuddelen, cirka 400 miljoner, satsas årligen i form av verksamhetsbidrag direkt till kulturverksamheter, kulturinstitutioner, fria grupper och andra aktörer/organisationer. Kulturnämndens budget för 2014 finns nedan som relaterat/dokument.

Barn och unga är prioriterade i kulturbudgeten 2014:

Konst och kultur ska stärka barns kreativa och innovativa kompetenser i skolan – särskild utlysning av utvecklingsbidrag inför 2014. Region Skåne ska i samarbete med kommunerna främjar insatser där konst och kultur stödjer arbetsprocesser i skolan och stärker barns och ungas kreativa och innovativa kompetenser. Projekten förutsätter samarbete mellan kulturförvaltning eller motsvarande i kommunerna och grundskolan. 1,1 miljoner kronor avsätts under 2014.

Ökade anslag till Bibu.se. Anslagen höjs med 246 000 kronor och landar på 900 000 kronor, satsningen görs för att festivalen ska bredda utbudet och ge fler barn och unga möjlighet att få ta del av föreställningarna.

Ökade anslag till Helsingborgs stadsteater för bland annat för att stärka samarbetet med Bibu.se.

Ökade anslag till verksamheter inom kulturarvsområdet. Anslagen till de kommunala museerna samt Skånes Näringslivsarkiv och Skånes Hemslöjdsförbund har utökats för att stärka infrastrukturen inom området i enlighet med handlingsplanen för kulturarvsområdet, som bland annat pekar ut insatser för barn och unga.

Fördjupad analys av bidrag till barn- och unga verksamheter. Kulturnämnden kommer att göra en fördjupad analys av verksamhetsbidragens inriktning mot barn och unga under nästa år.

En annan nyhet inför 2014, som syftar till att öka barn och ungas tillgång till kultur, är att subventioner till scenkonst nu även ska kunna användasför resor till och från arrangemang. Subventionerna omfattar nu även gymnasiet. Subventionerna administreras av Riksteatern på kulturnämndens uppdrag, precis som tidigare.

Särskilda satsningarna på konst- och kulturfrämjande organisationer. Centrumbildningarna, som verkar inom skilda konstområden, är av vital betydelse för den kulturella infrastrukturen. Filmcentrum Syd, Författarcentrum Syd, Konstnärscentrum Syd, KKV Grafik får utökade verksamhetsbidrag. Kulturnämnden satsar därmed totalt 1,2 miljoner kronor på dessa verksamheter, en ökning med 378 000 kronor. Under 2014 ska särskild uppmärksamhet ägnas åt utvecklingen av stödfunktioner för producentledet samt åt att stärka och nå nya arrangörer.  

Kulturbudgeten i siffror
Kulturnämndens budget omsluter cirka 460 miljoner 2014. Regionfullmäktiges beslut innehöll både viss uppräkning och effektiviseringskrav, vilket innebär en nettoökning på 4,7 miljoner kronor. Bidragen till ungdomsorganisationer (5,7 miljoner) överförs från kulturnämnden till regionala tillväxtnämnden från och med 2014 på förslag från kulturnämnden. I budget 2014 har en preliminär uppräkning med 1 % gjorts av den statliga medfinansieringen av regional kulturverksamhet i avvaktan på beslut i Statens Kulturråd. Beslut väntas i slutet av januari 2014. Därefter kommer budgetbeslutet för 2014 att fastställas i kulturnämnden. 

I budget 2014 har en preliminär uppräkning med 1% gjorts av den statliga medfinansieringen av regional kulturverksamhet i avvaktan på beslut i Statens Kulturråd. Beslut väntas i slutet av januari 2014. Därefter kommer budgetbeslutet för 2014 att fastställas i kulturnämnden.

Kulturnämndens verksamhetsplan och budget för 2014 bygger på målen och strategierna i den regionala kulturplanen 2013-2015. I kulturplanen anges två tydliga kulturpolitiska målsättningar: Alla har möjlighet att ta del av kulturliv och kulturupplevelser och Skåne har ett rikt konst- och kulturliv av hög kvalitet med både bredd och spets.

Urval av övriga nyheter i korthet:

Ett besöks- och kompetenscentrum för fotografi i Skåne
Kulturnämnden beviljar Landskrona stad 500 000 kronor för utvecklingsarbete inom ramen för ett besöks- och kunskapscentrum för fotografi.

1,5 miljoner kronor till internationellt branschmöte för scenkonsten
Region Skånes kulturnämnd har beviljat Malmö Stadsteater 1,5 miljoner kronor för att tillsammans med Malmö Opera och Musikteater, Skånes Dansteater och Svensk Teaterunion genomföra Scenkonstbiennalen 2015 som äger rum 27-31 maj 2015.

Scenkonstbiennalen är ett nationellt och internationellt branschmöte för verksamma inom dans, musikteater, opera och teater, men också en möjlighet för publik att ta del av föreställningar med grupper från såväl Sverige som resten av världen.

Övriga beslut och handlingar
Samtliga ärenden beslutades i enlighet med ordförandens förslag till beslut. Dagordningen och handlingar finns publicerade på Region Skånes hemsida: Kulturnämndens dagordning och handlingar. Protokollet justeras och publiceras på Protokoll - Region Skåne inom fjorton dagar från sammanträdet.

Reservationer:
Ärende 4: SD
Ärende 6: SD
Ärende 7: SD
Ärende 11: S, SD
Ärende 12: S, SD

För mer information och kommentarer
Kulturnämndens ordförande Yngve Petersson (MP) tfn 0705 – 15 80 38
Kulturchef Gitte Grönfeld Wille, Kultur Skåne, Region Skånes kulturförvaltning, tfn 040 – 675 33 87

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Kulturnämnden är Region Skånes facknämnd i kulturpolitiska frågor och verkar på uppdrag av regionfullmäktige. Kulturnämnden ska verka för att Skåne har ett rikt konst- och kulturliv av hög kvalitet med både bredd och spets som alla har möjlighet att ta del av.