Skip to main content

Berlin kommer närmare genom BALTIC+

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2005 10:30 CEST

Pressmeddelande från Regional utvecklingsledning.
Hur kan samarbete över nationsgränser i Östersjöområdet bidra till en hållbar ekonomisk utveckling? Hur kan vi bidra till ökad integration, sysselsättning och företagande? Vilka möjligheter skapar god infrastruktur och bra kommunikationer? Vilka insatser kan regioner och kommuner göra för att bidra till utvecklingen?

Den globala konkurrensen gör det viktigare än någonsin att olika regioner i Europa samarbetar. Södra Östersjöområdet korsas av öst-västliga och nord-sydliga trafikleder. De binder samman nya och gamla EU-medlemmar och förenar norra Tyskland och Polen med Skandinavien. Genom att samverka kan regionerna dra nytta av alla de möjligheter de har tillsammans.

– Vi nu har lagt en god grund att stå på för fortsatt gemensamt arbete med att utveckla våra regioner, och vårt gemensamma område kring södra Östersjön säger Uno Aldegren, Regionstyrelsens ordförande. BALTIC+ kan bidra till att förbättra kommunikationerna mellan regionerna och öka möjligheterna till sysselsättning på landsbygden. Genom att bättre knyta samman storstadsområden som Öresundsregionen, Szczecin och Berlin, ökar vi våra möjligheter att konkurrera på den europeiska och internationella arenan, avslutar han.

Vad betyder samarbetet för Berlin och Brandenburg?
Idag kan vi se tillbaka på ett flerårigt transnationellt samarbete. Jag tycker att det ger oss en solid grund för framtida samarbete – inom och utanför INTERREG-projekt, säger Gerhard Steintjes, chef för den gemensamma planeringsmyndigheten för Berlin och Brandenburg. Nu är det dags att gå från ord till handling, och genomföra konkreta åtgärder och förbereda investeringar som är till nytta för alla partners. Vi fokuserar på gemensamma strategier, transnationella infrastrukturåtgärder och utveckling av landsbygdsområden.

Vad betyder samarbetet inom BALTIC+ för Västpommern och Polen?
Samarbetet i BALTIC+ har stärkt redan befintliga nätverk. Vi har uppnått en mängd goda resultat, säger Zygmunt Meyer, Marskalk i Västpommern i Polen. De gemensamma regionala konferenserna har gett mycket positiva effekter, med deltagare från administration, näringslivsorganisationer, jordbrukare, företagare, parlamentsledamöter med flera. De har visat att samarbetet måste följas upp och projektet behöver fortsätta, därför har en ansökan lämnats in till INTERREG-programmet. En mycket viktig del av BALTIC++ blir att stärka den centraleuropeiska transportkorridoren, CETC, d v s E 65, och att följa upp det politiska samarbetet.

På slutkonferensen i Malmö idag, presenterades de viktigaste resultaten från projektet.

Det visades också hur samarbetet kan komma att utvecklas i framtiden, även ur ett bredare perspektiv genom att sätta in samarbetet i ett större Östersjösammanhang med koppling till utvecklingen i hela Europa.

Samarbete har drivits inom följande områden:

– Utveckling av ekologiskt jordbruk och ett mer hållbart skogsbruk. Företagare från de olika länderna har träffats, bytt erfarenheter med varandra och sett möjligheter till samarbete.

– Turism för landsbygden - en rad idéer har utvecklats för att öka försörjningsmöjligheterna på landsbygden. T ex inom lantbruk och turism, fritidsbåtsturism och gemensam kulturhistoria.

– Möjligheterna att förbättra kommunikationerna inom och mellan regionerna har studerats, både vad gäller infrastrukturen och kollektivtrafiken.

Ytterligare information
Carina Johnsson, projektledare, Region Skåne, 044-13 32 14, 0703-82 32 14
Karin Swensson, informatör, Region Skåne, 044-13 32 09, 0706-60 31 13

Vad är BALTIC+?
BALTIC+ är ett samarbete mellan Skåne, de tyska delstaterna Mecklenburg-Vorpommern, Berlin och Brandenburg samt den polska regionen Västpommern. Projektet startade 1993 och har utvecklat ett brett samarbete mellan de deltagande regionerna. BALTIC+ vill medverka till tillväxt, ökad tillgänglighet och rörlighet mellan de olika områdena. Att etablera kontakt och skapa förtroende mellan offentlig sektor, organisationer och företag är viktigt, eftersom det är en förutsättning för långsiktig utveckling och integration.
www.balticplus.se