Skip to main content

Biogasmiljon – för Skånes gröna tillväxt och sysselsättning

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2013 11:32 CEST

Innovationer och nytänkande står i centrum vid tilldelningen av utvecklingsmedel för Skånsk biogas. Ökad biogasproduktion och utbyggd infrastruktur för distribution var prioriterade områden.

Under vårens utlysning av utvecklingsmedel för Skånsk biogas från Region Skåne togs ansökningar på sammanlagt 4,6 miljoner emot. Ansökningarna kom från ett en rad aktörer och visar en stor vilja att bidra till våra skånska biogasmål.

- Vi är mycket glada över det stora antalet ansökningar och bredden i de projekt som presenterades. Viljan att jobba med biogasutveckling i Skåne är mycket stor och ambitionen med utvecklingsmedlen är att nå målet om 3 TWh biogas i Skåne år 2020, säger Pontus Lindberg (M), regionråd och ordförande i regionala tillväxtnämnden.

Bland annat tilldelas Lunds tekniska högskola (LTH) bidrag för att utreda möjligheten att införa ett regionalt ersättningssystem för biogasproduktion av gödsel. Syftet med projektet är att beräkna miljö- och klimatnyttan och de samhällsekonomiska effekterna av biogasproduktion från gödsel.

- Det finns stor potential för biogas i Skåne, säger Pontus Lindberg. En rapport som Region Skåne tog fram i fjol visar att över 3300 arbetstillfällen kan skapas till år 2020 och den regionala tillväxten kan öka med 6,6 miljarder kronor genom satsningar inom biogasområdet.

Ett annat projekt som fått bidrag är Statens lantbruksuniversitets (SLU) forskning om mellangrödor som biogassubstrat. Målet är att finna odlingssystem och mellangrödor, höst- och vårskördade, som kan användas för biogasproduktion utan att konkurera med livsmedelproduktion.

- Det är två starka projekt som har stora förutsättningar att bidra till den Skånska biogasproduktionen. Satsningarna kan ge stor samhällsnytta genom ökad sysselsättning, nya företag, positiva miljöeffekter, investeringar och ökad tillväxt i Skåne, säger Pontus Lindberg.

Under perioden 2012-2014 delar Region Skåne ut utvecklingsmedel för att stödja insatser som bidrar till att uppnå målen i Skånes färdplan för biogas. Det övergripande målet är att år 2020 producera 3 TWh biogas i Skåne. Utvecklingsmedlen fördelas utifrån prioriterade insatser i Skånes färdplan för biogas.

Skånes färdplan för biogas är en gemensam kraftsamling mellan biogasaktörer och organisationer i Skåne för att driva fram utvecklingen av biogas. Färdplanen är ett arbetsverktyg som konkretiserar arbetet med biogas i Skåne. Färdplanen är framtagen av Region Skåne i nära samverkan med Biogas Syd.

För mer information, kontakta

Pontus Lindberg (M), ordförande i regionala tillväxtnämnden, 0708-53 33 96
Jeanette Flodqvist, miljöstrateg, Region Skåne, 044-309 34 33

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.