Skip to main content

Budget för Region Skåne 2020 klubbad

Pressmeddelande   •   Jun 18, 2019 16:28 CEST

Regionfullmäktige har beslutat om budget för Region Skåne 2020. Skattesatsen blir oförändrad med 11,18 kronor.

Regionfullmäktige har tagit beslut om verksamhetsplan och budget för Region Skåne 2020 med plan för 2021-2022. Skattesatsen i Skåne 2020 blir oförändrad med 11,18 kronor.

Budgetförslaget för perioden 2020-22 är lagt med sikte på en budget i balans för att säkerställa att påbörjade investeringar vid de större sjukhusen, i digitalisering av verksamheten och i utbyggd kollektivtrafik kan genomföras enligt plan.

Det totala regionbidraget som fördelas ut på Region Skånes nämnder och styrelser avseende budgetåret 2020 uppgår till 42, 7 miljarder kronor, vilket är en ökning med 1,6 miljarder kronor (3,9 procent) jämfört med Region Skånes budget 2019.

All verksamhet får kompensation för löne- och prisutveckling, hälso- och sjukvården med 3 procent och övrig verksamhet med 2,5 procent. Samtliga verksamheter åläggs ett effektiviseringskrav om 2 procent.

Några exempel på satsningar i budget 2020:

Hälso- och sjukvården i Skåne får totalt 37,2 miljarder kronor 2019 vilket är nästan 930 miljoner kronor mer än under 2019. Inom hälso- och sjukvården prioriteras utvecklingen av den nära vården och primärvården får en särskild satsning på ca 250 miljoner kronor.

Inom området digitalisering finns stor potential att jobba mer kostnadseffektivt men framförallt handlar det om att öka tillgänglighet och nytta av Region Skånes verksamheter för våra invånare.

Kollektivtrafikens regionbidrag 2020 utökas med 206 miljoner kronor jämfört med 2019. Kundnöjdhet står i fokus. Stadsbusstrafiken fortsätter utvecklas i samverkan med kommunerna och utifrån miljömålen om fossilbränslefria transporter.

Det regionala utvecklingsarbetet lägger fokus på ökad sysselsättning och hållbar tillväxt i Skåne. Genom ”kunskapsregionen Skåne” tillvaratas möjligheterna med två universitet, forskningsanläggningar i världsklass och ett skånskt näringsliv som tillsammans skapar tillväxt och får fler människor i arbete.

Investeringar i "framtidens sjukhus" på sjukhusområdena i Malmö, Lund, Helsingborg och Ängelholm börjar nu ta fart på allvar. Nytt för planperioden är att medel också avsätts för investeringar i ortopediverksamheten i Hässleholm. Investeringsbudget under planperioden 2020-22 beräknas till ca 17,3 miljarder kronor.

Verksamhetsplan och budget 2020 finns i tryckt version och kan fås via Region@skane.se

Digital version finns på hemsidan, länk här:
https://www.skane.se/organisation-politik/om-region-skane/Ekonomi-och-uppfoljning/Budget/

Kontaktpersoner:

Presstjänst

En vanlig dag i Skåne *föds 43 barn *besöker 10 062 skåningar en läkare *besöker 15 096 skåningar en annan vårdgivare än läkare *blir 477 skåningar inskrivna i slutenvården *flyttar 120 personer till och 82 från Skåne *blir vi 48 fler skåningar *är 189 nationaliteter representerade bland skåningarna *görs 455 000 dagliga resor med Skånetrafikens bussar och tåg.

Bifogade filer

PDF-dokument