Skip to main content

Budget och verksamhetsplan 2017 med plan för 2018-2019

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2016 16:20 CEST

Regionfullmäktige har tagit beslut om nästa års budget för Region Skåne med plan för 2018-2019. Skattesatsen i Skåne förblir oförändrad med 10,69 kr.

Bland de satsningar som är planerade att genomföras finns en fortsatt prioritering av tillgängligheten i vården, stora satsningar inom e-hälsa och m-hälsa, det vill säga möjligheterna att använda digitala tjänster i hälso- och sjukvården, samt satsningar för att öka resandet med Skånetrafiken. Det regionala utvecklingsarbetet ska fortsätta med fokus på skånsk tillväxt och fler människor i arbete.

– Skåne ska bli Sveriges ledande region i att utveckla, erbjuda och använda digitala tjänster inom sjukvården. Tjänsterna ska utformas ur ett patientperspektiv, informationen ska vara lättillgänglig och lätt att förstå, säger Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande.

– Vi tillför ytterligare medel till primärvården, vilket är viktigt då våra vårdcentraler utgör basen i vårdkedjan. Jag är också glad över att Region Skåne med den här budgeten tar ytterligare steg mot att införa ett klimatpolitiskt ramverk för framtida satsningar, säger Anders Åkesson (MP), regionråd och gruppledare för Miljöpartiet.

Något om innehållet och satsningarna under planperioden:

  • Hälso- och sjukvården i Skåne får totalt 31,9 miljarder kronor 2017 vilket är 1 205 miljoner kronor mer än under 2016. Inom hälso- och sjukvården är de prioriterade områden kvinnosjukvård, cancer och psykisk ohälsa. Särskilt fokus läggs också på utveckling av primärvård och åtgärder inom akutsjukvården, den sistnämnda utifrån den översyn som gjordes 2016.
  • Stora satsningar ska genomföras inom området e-hälsa, det vill säga möjligheterna att använda digitala tjänster i hälso- och sjukvården. Utgångspunkten är en personcentrerad vård med fokus på nyttan för patienten och ska öka effektiviteten för verksamhet och medarbetare.
  • Möjligheterna att resa kollektivt med Skånetrafiken ska öka och förenklas bland annat genom ett nytt betalsystem.
  • Region Skåne ska fortsätta att utveckla en kulturverksamhet med både bredd och spets med inkludering och hög tillgänglighet, i nära samverkan med folkbildning, föreningslivet och det professionella kulturlivet.
  • Med ett miljöstrategiskt arbete och minskat användande av miljö- och hälsofarliga ämnen ska Region Skåne bidra till en giftfri miljö. Region Skånes upphandlingar är ett viktigt verktyg för att påverka samhällsutvecklingen positivt både utifrån social som miljömässig hänsyn.
  • Medarbetarna är Region Skånes viktigaste resurs. Trygga anställningar och möjlighet till kompetensutveckling och karriärvägar är viktiga delar i det personalstrategiska arbetet, liksom att minska behovet av inhyrd personal.
  • Bygginvesteringar för att bygga ”framtidens sjukhus” på sjukhusområdena i Malmö, Lund, Helsingborg och Ängelholm fortsätter enligt plan. Investeringsbudget under planperioden 2017-19 beräknas till 7 345 miljoner kronor.

Kontakt:

Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande Nås genom Malin Tykesson (S), presschef. Tel: 0725-99 76 04

Anders Åkesson (MP), regionråd och gruppledare för Miljöpartiet. Tel: 0705-17 32 86

Lars-Åke Rudin, ekonomidirektör. Tel: 044-309 34 66

Budget 2017 samt verksamhetsplan 2017-2019:

http://www.skane.se/siteassets/organisation_politik/dokument/budget-2017.pdf

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 33 500 anställda och omsätter cirka 41,8 miljarder kronor (2015). Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.