Skip to main content

Bygg ut yrkeshögskolan

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2014 14:40 CEST

Yrkeshögskolan är en mycket uppskattad utbildningsform och söktrycket är högt. 2013 var det 42 500 studerande inom yrkeshögskolan. Inte minst för industrin har yrkeshögskolan blivit en viktig kanal för att rekrytera kvalificerade medarbetare. Men det är en relativt ny utbildningsform som behöver utvecklas och stärkas. 

Efter kartläggning bland utbildningsanordnare och företrädare från arbetslivet ges det, i rapporten ”Framtidens Yrkeshögskola inom teknik och tillverkning”, utvecklingsförslag som regionala tillväxtnämnden anser att Region Skåne ska arbeta vidare med. 

Det behövs fler utbildningsplatser på yrkeshögskolan, säger Pontus Lindberg, ordförande i regionala tillväxtnämnden i Region Skåne. Om Skåne ska kunna säkra sin konkurrenskraft måste företagen inom tillverkningsindustrin få lättare att hitta rätt kompetens. 

Industrin och regionernas kompetensförsörjning

Tillverkningsindustrin är viktig för Sveriges utveckling och välfärd och är starkt pro­duktivitets-driven och omvandlas ständigt. Detta gör att det finns en stark efterfrågan på allt mer kompetenta och kvalificerade medarbetare.

Yrkeshögskolan har kommit att bli en allt viktigare leverantör av tekniska kompetenser till svensk tillverkningsindustri. Det är en mycket uppskattad eftergymnasial utbildningsform och ett viktigt komplement till högskola och universitet.

Den här rapporten har vi gjort med fokus på tillverkande företag men slutsatserna är giltiga för fler branscher. Det är angeläget att utbildnings- och kompetensförsörjningsfrågorna lyfts än mer i skånes kluster och branschorganisationer, säger Bodil Rosvall Jönsson, näringslivschef i Region Skåne.

Just matchningen mellan kompetensförsörjning och arbetslivet är en viktig faktor för skånsk tillväxt. Inom Kompetenssamverkan Skåne samverkar Region Skåne med Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen, Lärosäten Syd och Kommunförbundet kring regional kompetensförsörjning där framtidens yrkesutbildningar är ett prioriterat område.

Yrkeshögskolan behöver stärkas och utvecklas

Kartläggningen har gjorts i samverkan med Teknikcollege Skåne och resultaten har under arbetets gång diskuterats med bland annat Industrirådet. Det finns ett antal områden där det finns behov av förbättringar så att yrkeshögskolan bättre kan bidra till industrin och regionernas behov av kvalificerad arbetskraft, bland annat:

  • Bygg ut yrkeshögskolan med fler utbildningsplatser. Arbetslivet efterfrågar allt mer yrkesinriktade utbildningar på eftergymnasial nivå.
  • Se över ansökningsprocesserna i syfte att få ökad långsiktighet i utbildnings-satsningarna. Många utbildningar inom teknik och tillverkning är kostsamma och behöver en långsiktig tilldelning, vilket även ger bättre kvalitet.
  • Ändra resursfördelningen så att resurser avsätts till tre grupper av utbildningar, för det långsiktiga respektive kortsiktiga behovet och för ”nya” yrken där det framtida behovet är mer osäkert.

Rapporten ”Framtidens Yrkeshögskola inom teknik och tillverkning” ska ses som ett kunskaps- och debattinlägg, - för vidare diskussion.

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Bifogade filer

PDF-dokument