Skip to main content

En bra bit på väg – miljöarbetet under 2011

Pressmeddelande   •   Maj 16, 2012 10:00 CEST

Under förra året togs rejäla kliv framåt när det gäller miljöarbetet i Region Skåne. Bland annat minskade det totala utsläppet av växthusgaser och mängden förnybart drivmedel ökade jämfört med året innan. Samtidigt är utmaningarna fortfarande många.

Nu är Region Skånes miljöredovisning för 2011 klar. Det gjordes flera framsteg i miljöarbetet under förra året, men det finns många och svåra utmaningar för framtiden.

Under förra året minskade det totala utsläppet av växthusgaser med ungefär 3300 ton, jämfört med året innan. Positivt är också att mängden förnybart drivmedel ökade, vilket gjorde att Region Skånes bränslestrategi för 2012 uppnåddes. Minskningen kan tillskrivas främst förändringar i användningen av energi för uppvärmning och beror till stor del på nya beräkningsmetoder och övergång till mer naturgas.

Ett område där Region Skåne behöver skärpa arbetet är ekologiska livsmedel. Under 2010 nåddes målet att andelen ekologiska livsmedel ska vara 25 procent. Under 2011 skönk siffran till 22 procent.

- Region Skåne sätter miljöarbetet högt och därför har vi också miljömål som är mycket tuffa. För att klara detta krävs både ekonomiska och personalens insatser, men jag ser att vi är på väg åt rätt håll. Speciellt vad gäller nedgången av målen energieffektivsering och ekologiska livsmedel har jag stora förhoppningar om att vi snart är ikapp, säger Monika Ekström (MP), regionråd.

Stor del förnybart
Vid utgången av 2011 var andelen förnybar energi som Region Skåne använder för kollektivtrafik, person- och godstransporter samt uppvärmning och verksamhetsel 69 procent. Andelen miljöfordon har fortsatt att öka och är nu 78 procent av den totala fordonsflottan.

Arbetet med att få ned utsläppen av växthusgaser fortsätter, bland annat genom en strävan mot flera resfria möten. Inom projektet EU Life+ ska framtidens klimatsmarta klinik utvecklas, ett arbete som ska pågå de närmsta fem åren.

Mer att göra på avfallsområdet
När det gäller avfall är bilden tudelad. Den totala mängden hushållsavfall ökade, men mängden hushållsavfall, undantaget organiskt avfall, når upp till det mål som har ställts avseende minskad avfallsmängd. Mängden utsorterat organiskt avfall och andelen som skickas till biogasproduktion ökade också under 2011. Samtidigt producerade vi mer smittförande avfall förra året.

- Vi kan konstatera att miljöarbetet har gått framåt under 2011, samtidigt som vi ser områden där vi behöver öka takten för att nå målen till 2016, säger Stig Persson, enhetschef på Miljöledningsenheten.

Miljöredovisningen omfattar samtliga förvaltningar i Region Skåne, men också Region Skånes miljöarbete för Skåne som område. Till grund för miljöredovisningen ligger Region Skånes övergripande miljömål, som beskrivs i det miljöprogram och miljöstrategiska program som antagits av regionen. Bland miljömålen finns bland annat en fossilfri, klimatneutral och klimatanpassad verksamhet.

Region Skånes miljöredovisning för 2011 antogs vid regionfullmäktiges möte den 8 maj.

För mer information:
Monika Ekström, regionråd Miljöpartiet. Tel: 0768-871260
Stig Persson, enhetschef Miljöledningsenheten. Tel: 040-675 33 92
Johan Nilsson, miljöcontroller. Tel:040-675 32 70

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv, turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000 anställda och omsätter ca 33 miljarder SEK (2010). Regionfullmäktige är högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne.