Skip to main content

En miljon för renare luft, renare energi och renare kommunikation

Pressmeddelande   •   Maj 06, 2014 10:23 CEST

Innovationer och nytänkande står i centrum vid tilldelningen av utvecklingsmedel för skånsk biogas. Biogas från lantbruket och utbyggd infrastruktur för distribution var prioriterade områden.

Årets ansökningar till Regions Skånes utvecklingsmedel visar på stort engagemang och insikt i biogasens samhällsnytta bland de skånska aktörerna. Drygt en miljon kommer delas ut i utvecklingsmedel till de sex projekt som anses speciellt intressanta och värdefulla för samhällsutvecklingen.

-  Biogasen är en viktig del i omställning till en fossiloberoende fordonsflotta, ett mål som Regions Skåne vill uppnå till 2020. Biogasen minskar utsläppen av växthusgaser, hälsofarliga partiklar och försurande och övergödande ämnen, säger Pontus Lindberg (M), ordförande i regionala tillväxtnämnden.

Bland annat kommer SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet tilldelas medel för att utvärdera odling av mellangrödor. Tekniken ska dels bidra till ökad produktion av biogas men också minska näringsläckage från åkermark och minska miljöpåverkan från övrig odling. Örkelljunga kommun ska med hjälp av utvecklingsmedlen förbereda för byggandet av bland annat en biogasanläggning, gasnät och ett tankställe.

-  För att vi ska nå potentialen och kunna driva våra fordon på biogas krävs stora investeringar i ökad produktion. Det finns en stark vilja och drivkraft i Skåne till utbyggnad men det krävs tydliga signaler och långsiktighet från den nationella politiken, säger Pontus Lindberg.

Hushållningssällskapet i Kristianstad har också blivit beviljade medel. De ska vidareutveckla användnigen av flytande biogödsel som näringskälla vid ekologisk produktion. Biogödsel har många fördelar jämfört med stall- och konstgödsel, bland annat luktar biogödsel betydligt mindre än andra varianter. Biogas Syd har blivit beviljade stöd för sitt projekt KomKom 2 som syftar till att ta fram material som kommunerna kan använda för att sprida kunskap om nyttan med insamling av matavfall.

-  Biogas är och förblir ett lokalproducerat drivmedel som ger arbetstillfällen och minskar vår oljeimport. Dessa samhällsvinster är det få andra tekniker som uppfyller, säger Pontus Lindberg.

Under perioden 2012-2014 delar Region Skåne ut utvecklingsmedel för att stödja insatser som bidrar till att uppnå målen i Skånes färdplan för biogas. Det övergripande målet är att år 2020 producera 3 TWh biogas i Skåne. Utvecklingsmedlen fördelas utifrån prioriterade insatser i Skånes färdplan för biogas.

För mer information, kontakta:

Pontus Lindberg (M)
Regionråd och ordförande i regionala tillväxtnämnden
Telefon: 0768-89 01 16

Jeanette Flodqvist
Processledare Skånes färdplan för biogas
Telefon: 044-309 34 33


Skånes färdplan för biogas är en gemensam kraftsamling mellan biogasaktörer och organisationer i Skåne för att driva fram utvecklingen av biogas. Färdplanen är ett arbetsverktyg som konkretiserar arbetet med biogas i Skåne. Färdplanen är framtagen av Region Skåne i nära samverkan med Biogas Syd.


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.