Skip to main content

Feltolkat EKG fördröjde kateterbehandling

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2007 16:59 CET

Pressmeddelande från Universitetssjukhuset i Lund
Den 80-åriga kvinnans EKG tolkades olika av läkarna. Först efter fördjupad undersökning skickades kvinnan till Universitetssjukhuset i Lund för vidgning av kranskärlen.
Eftersom behandlingen fördröjdes med några timmar anmäler chefläkare Eva Ranklev hän-delsen till Socialstyrelsen för utredning.

Det var i oktober som kvinnan fick bröstsmärtor och fördes akut till Helsingborgs lasarett. Medicineringen hade då inletts i ambulansen och man planerade för vidare transport till Uni-versitetssjukhuset i Lund för en så kallad ballongvidgning av kranskärlen.
Efter tio minuters färd fick emellertid ambulansen vända då EKG-bilden tolkades olika av läkarna. Vid den fortsatta undersökningen på Helsingborgs lasarett bekräftades en klar hjärtin-farkt och kvinnan transporterades till Lund för kranskärlvidgning.

Enligt chefläkarens bedömning har den tjänstgörande läkaren, som går sin specialistutbildning (ST), tolkat EKG:t i ambulansens mobila utrustning, mobimed, felaktigt. Dessutom tycks kommunikationen mellan denne och specialistläkaren i Lund ha varit bristfällig.
Chefläkaren föreslår därför att man inför rutiner så att ST-läkare vid tveksamheter av EKG-tolkning alltid kontaktar bakjour eller specialist. Eftersom operationen för den aktuella patien-ten fördröjdes med flera timmar väljer hon också att anmäla händelsen till Socialstyrelsen.

Enligt Lex Maria är vårdgivaren skyldig anmäla händelser där patienten utsatts för skada eller risk för skada som följd av den vård hon fått. Syftet är att säkra kvalitén i hälso- och sjukvår-den – inte att söka syndabockar.
De händelser som leder till anmälan har också ett mer eller mindre stort allmänintresse.

Eva Ranklev har telefon 046-17 15 51 eller 0703-27 00 43.