Skip to main content

Fler ges möjlighet till tidig cancerrehabilitering

Pressmeddelande   •   Jun 11, 2013 15:40 CEST

Fenix – enheten för psykosocialt stöd och cancerrehabilitering, ger stöd till patienter som har eller har haft cancer och till deras närstående. Verksamheten vänder sig idag främst till invånare i nordöstra Skåne. Behandling erbjuds enskilda och familjer samt som gruppverksamhet. Fenix arbete har fått stor uppmärksamhet även utanför Skåne.

Bakgrunden till den planerade förändringen är RCC Syd Regional Cancerstrategi 2013 – 2015  som beskriver att en plan för psykosocialt stöd, rehabilitering och palliativ vård ska tillförsäkras patienter med cancer och kopplas till alla patientprocesser. En stor del av patienterna med cancer har fysiska, psykiska och psykosociala besvär som kan påverkas genom rehabilitering och ett gott psykosocialt omhändertagande.

- Tanken med förändringen är att det arbetssätt som Fenix står för ska tas tillvara och spridas inom Skånevård Kryh och resten av Region Skåne, säger Pia Lundbom, förvaltningschef för Skånevård Kryh.

- Det vi vill uppnå är att bedömningar av rehabiliteringsbehov regelbundet och rutinmässigt ska ingå i vårdförloppet i våra cancerprocesser och att varje patient ska ha en egen rehabiliteringsplan. Vi ser det här som ett steg mot en jämlik tillgång till psykosocialt stöd och rehabilitering. Tidiga insatser är viktiga för patientens livskvalitet och förmåga att leva med sjukdomen, säger Gilbert Tribo (FP), regionråd och ordförande i närsjukvårdsberedningen.

Samarbete för patientens bästa
Parallellt löper även DISA-processen (Diagnosgrupp i Samarbete) där Centralsjukhuset i Kristianstad, Fenix och hemsjukvården tillsammans med Försäkringskassan arbetar tillsammans i ett gemensamt projekt. Målet är att öka tryggheten för patienterna, underlätta sjukskrivningsprocessen och rehabiliteringen. Praktiskt innebär detta att finna former för att erbjuda bästa möjliga stöd för att den enskilde, så långt det är möjligt, ska kunna stanna kvar i arbete eller återfå arbetsförmågan.

Patienter som är inskrivna i den palliativa vården och deras närstående kommer även fortsättningsvis att ges tillgång till psykosocialt stöd och rehabiliteringsinsatser.

För mer information, kontakta:

Pia Lundbom, förvaltningschef, Skånevård Kryh, telefon 040-675 30 67.

Gilbert Tribo (FP), regionråd och ordförande i närsjukvårdsberedningen, telefon 0768-87 03 07

Förvaltningen Skånevård Kryh omfattar Primärvård, Centralsjukhuset i Kristianstad och Lasarettet i Ystad, Hässleholms sjukhusorganisation samt Habilitering och Hjälpmedel.

Läs mer om RCC Syds cancerstrategi 2013-2015:
http://www.skane.se/Upload/Webbplatser/RCC/Bilder/Mef%20Nilbert/Regional%20cancersstrategi_RCCSYD_low.pdf

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.