Skip to main content

Förändring av barnjourens tillgänglighet på akutmottagningen vid Lasarettet i Ystad fr.o.m. den 14 maj

Pressmeddelande   •   Maj 03, 2012 12:27 CEST

Region Skåne har i sina riktlinjer fastslagit att det är prioriterat att omhänderta patienter på rätt vårdnivå. Antalet sökande barn nattetid på Akutmottagningen vid Lasarettet i Ystad har dramatiskt ökat med cirka 40 % årligen. Däremot har antalet akuta besök dagtid direkt på lasarettets barnmottagning inte ökat.

En mycket stor andel av barnen som söker via lasarettets akutmottagning på natten omhändertas på fel vårdnivå; i själva verket skulle merparten av dessa kunna söka dagtid till sina respektive hälsovalsenheter/vårdcentraler. Att istället uppsöka akutmottagningarna innebär både betydande kostnader och en dålig arbetsmiljö för det fåtal barnläkare som bemannar lasarettets primärjourslinje sedan drygt fem år tillbaka.

Lasarettet i Ystad kommer därför att inom barnverksamheten minska öppethållandet, vilket i praktiken innebär att barnjourlinjen för barnmedicinsk verksamhet vid Akutmottagningen stängs kl. 22:00 – 07:00 från och med måndagen den 14 maj 2012.

De patienter som trots detta söker vid vår akutmottagning omhändertas på oförändrat vis i det så kallade triaget (processen för att sortera och prioritera patienter med utgångspunkt från anamnes, symtom och ibland vitalparametrar såsom andningsfrekvens, puls och kroppstemperatur). Patienten får träffa en sjuksköterska för bedömning av eventuellt fortsatt omhändertagande. Bedömningen kan innebära att patienten hänvisas att uppsöka sin Hälsovalsenhet/Vårdcentral dagtid påföljande dag. En del barn kommer att hänvisas till barnmottagningens akutverksamhet kl. 08 nästföljande morgon.

Under förutsättning att patienten är i akut behov av läkarbedömning, tillkallas barnjour eller kirurgjour. Likaså samarbetar lasarettet med ambulans enligt nuvarande rutiner.
Inga barn som söker vid Lasarettet i Ystad och som är i behov av barnläkarbedömning eller annan specialistbedömning kommer att hänvisas från oss till annat lasarett.
Barnjourens tillgänglighet rörande förlossning, BB, neontalverksamhet, flera av våra avdelningar, akutvårdsavdelning, intensivvårdsavdelning berörs inte heller. Därmed anses patientsäkerheten och akutsjukhusverksamheten kunna bibehållas med oförminskad medicinsk säkerhet.

Liksom tidigare hänvisas patienter att alltid först kontakta Sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177 för att få rätt vägledning och information om var man ska vända sig vid eventuellt behov av akut vård.

För mer information: Kontakta Matz Widerström, sjukhuschef, tfn 0411-89 70 90.

Lasarettet i Ystad är ett akutsjukhus med ett brett utbud av specialiserad planerad vård och en akutverksamhet dygnet runt.

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv, turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000 anställda och omsätter ca 33 miljarder SEK (2010). Regionfullmäktige är högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne.