Skip to main content

Fokus på minskad sjukfrånvaro i Region Skåne

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2016 14:59 CEST

Denna information redogör kortfattat för beslut tagna på personalnämndens möte 20 april 2016. På skane.se/demokrati finns samtliga handlingar till alla ärenden som behandlades på mötet.

Region Skånes personalnämnd har idag fattat beslut om en handlingsplan för minskad sjukfrånvaro.

Målet med den beslutade handlingsplanen är att sänka sjuktalen och öka frisktalen och omfattar bland annat följande konkreta åtgärder:

  • Förenkla nuvarande rehabiliteringsprocess för att stödja organisationens chefer och HR-specialister så att rehabiliteringsprocessen kan komma igång så fort som möjligt.
  • Tydliggöra rollerna i det hälsofrämjande arbetet, då främst chef, medarbetare, HR-specialister och företagshälsovård. En framgångsfaktor är att HR-specialister har ett nära samarbete med chefer kring svåra rehabiliteringsfall.
  • Öka kunskapen om arbetstidsregler och hälsofrämjande schemaläggning, till exempel kring hälsoaspekter vid skiftarbete. Här avsätter personalnämnden 100 000 kronor år 2016/17 för en webbaserad utbildning.
  • Använda arbetsplatsträffarna för att skapa förståelse för arbetsmiljöns och det hälsofrämjande arbetets betydelse för verksamheten i stort. Lära av goda exempel genom att synliggöra framgångsrika hälsofrämjande arbetsplatser.

- För att sänka sjuktalen är det viktigt att förebygga sjukfrånvaro genom att stärka och utveckla sambanden mellan god arbetsmiljö, bra arbetsklimat och låg sjukfrånvaro ytterligare. Men det är också avgörande att gå in tidigt och med rätt insatser när en medarbetare drabbas av ohälsa så att sjukskrivningen blir så kort som möjligt och medarbetaren kan komma tillbaka till arbetslivet. Med personalnämndens rapport kring sjukfrånvaron i Region Skåne som bas lyfter den här handlingsplanen fram viktiga åtgärder för arbetet med rehabilitering och frisknärvaro, säger Märta Stenevi (MP), ordförande i personalnämnden.

Inom Region Skåne pågår också en översyn av ledarskapets förutsättningar eftersom en god arbetsmiljö är beroende av att chefer har verktyg för att skapa en välfungerande arbetsplats där medarbetarna trivs.

- Personalen är verksamhetens viktigaste resurs och möjliggör en hög kvalitet på hälso- och sjukvården i Skåne. Den generellt ökande sjukfrånvaron är ett stort hinder för människors utveckling och välbefinnande. Handlingsplanen innehåller en rad konkreta preventiva insatser för att främja en hälsosam arbetsplats, bland annat stöttande ledarskap, rehabilitering i rätt tid och hälsofrämjande schemaläggning, säger Amela Hodzic (S), vice ordförande i personalnämnden.

För att främja hälsa och påverka sjukfrånvarons utveckling arbetar Region Skåne med konkreta verktyg som till exempel medarbetarundersökningen, årliga uppföljningar av det lokala arbetsmiljöarbetet och utbildningsinsatser på alla nivåer för att förbättra arbetsmiljön. Ytterligare arbete, i syfte att förbättra den psykosociala arbetsmiljön, har påbörjats utifrån Arbetsmiljöverkets nya föreskrift, AFS 2015:4 om Organisatorisk och social arbetsmiljö.

För mer information kontakta:

Märta Stenevi (MP), ordförande i personalnämnden
Tel: 0725-540942

Tona Ishaq (MP), politisk sekreterare
Tel: 0703-363251

Amela Hodzic (S), 1:a vice ordförande i personalnämnden
Tel: 0725-52 53 44

Sara Mellander (S), politisk sekreterare
Tel: 0725-056355

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 32 000 anställda och omsätter cirka 40 miljarder kronor (2014).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.